Toivomusponsi 3, asunnottomuuden tilastoinnin ja tietopohjan täsmentäminen Helsingissä

HEL 2018-007306
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 444 §

Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi asunnottomuuden tilastoinnin ja tietopohjan täsmentäminen Helsingissä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään 20.6.2018 tilintarkastus- ja arviointikertomukset sekä tilinpäätöksen kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen.: ”Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia täsmentää asunnottomuuden tilastointia ja tietopohjaa Helsingissä.” (Maria Ohisalo)

Asunnottomuuden vähentämisen ja ennaltaehkäisyn eteen on Suomessa ja Helsingissä tehty aktiivisesti töitä ja asunnottomien lukumäärä onkin vähentynyt. Kaikista Suomen asunnottomista lähes 40 prosenttia asuu Helsingissä. Kysymys on kaupunkimme kannalta merkittävästä ja samalla erityisestä ongelmasta.

Asunnottomuus on tilastollisesti verrattain vaikeasti tavoitettava ilmiö, sillä asunnottomuus ei yksiselitteisesti rekisteröidy olemassa oleviin tilastoihin. Joissain tapauksissa osa asunnottomuudesta saattaa jäädä tilastojen ulkopuolelle, joissain tilanteissa sama henkilö saattaa tulla kirjatuksi asunnottomaksi useammin kuin kerran.

Aikaisempina vuosina Helsingissä asunnottomuusluvut on arvioitu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Päällekkäisyyksien poistamiseksi kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalintojen asiakasrekisterissä asunnottomaksi itsensä ilmoittavat asiakkaat ja sosiaalitoimen asiakasrekisterit on ajettu ristiin. Asunnonhakijoiden todellista asunnottomuutta on arvioitu otantojen avulla. Lisäksi on pyritty arvioimaan myös niiden asunnottomien määrää, jotka eivät ole sosiaalitoimen asiakkaina tai eivät hae kaupungin vuokra-asuntoa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) julkaisee kerran vuodessa selvityksen Suomen asunnottomuudesta kuntakohtaisesti. Asunnottomuuden kehitystä on kuntakyselyin seurattu 1980-luvun puolivälistä lähtien. Kerätyt tiedot kuvaavat asunnottomuutta kunakin vuonna marraskuun 15. päivänä. Selvityksessä on huomioitu lukumäärän lisäksi asunnottomuuden eri muodot, kuten sen jakautuminen eri väestöryhmien kesken.

Asunnottomuuden tilastointia tarkennettiin Helsingissä vuonna 2018. Asunnottomuuden tilastointi toteutettiin käyttäen hyväksi kolmea aineistoa: Kelan toimeentulotuen saajat, sosiaalitoimen asiakkaat ja kaupungin vuokra-asunnon hakijat. Henkilötunnuspohjaiset aineistot ajettiin ristiin päällekkäisyyksien poistamiseksi. Samalla kaupungin vuokra-asunnon hakijoista asunnottomiksi itsensä ilmoittaneiden todellinen asumistilanne selvitettiin mm. väestötietojärjestelmää apuna käyttäen.

Tarkastelut osoittavat, että Helsingissä oli 15.11.2018 yhteensä 2 114 asunnotonta. Heistä yksineläviä oli 1 818 henkilöä, pariskuntia 59 ja perheitä 75.

Asunnottomuus niin Helsingissä kuin koko maassa ilmenee valtaosalla asunnottomista eri pituisina jaksoina sukulaisten ja tuttavien luona. Asunnottomia, joilla on asumista olennaisesti vaikeuttava sosiaalinen tai terveydellinen ongelma (esimerkiksi velka-, päihde- tai mielenterveysongelma) ja joiden asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä, oli Helsingissä arviolta noin 500. Helsingissä asunnottomien lukumäärä on vuodesta 2017 vähentynyt 3 800 henkilöstä 2 100 henkilöön. Tätä selittää kuitenkin ennen kaikkea asunnottomuuden tilastoinnissa tapahtunut muutos, jonka myötä käytettävissä on aiempaa parempi tietopohja.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Cantell, Kaupunkitietopäällikkö, puhelin: 09 310 73362

timo.cantell@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Ohisalo Maria, toivomusponsi 3, Kvsto 20.6.2018, asia 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.