Vahingonkorvaus, ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrauskustannukset

HEL 2018-007370
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 157 §

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen päätökseen 22.12.2021 § 54 Helsingin kaupungille esitetystä vahingonkorvausvaatimuksesta koskien kaupungin toimintaa Kiinteistö Oy Maatullinaukio -nimisessä yhtiössä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen, koska siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginlakimiehen päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimus koskee kaupunginlakimiehen päätöstä, jolla on hylätty ********** vahingonkorvausvaatimukset. Vahingonkorvausvaatimukset ovat liittyneet kaupungin toimintaan Kiinteistö Oy Maatullinaukio -nimisessä yhtiössä. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hänelle on aiheutunut vahinkoa kaupungin toiminnan vuoksi liikaa maksetun yhtiövastikkeen muodossa, sekä siitä syystä, että kiinteistöyhtiö ei ole viivytyksettä käsitellyt hänen muutostyölupa-asiaansa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrauksesta aiheutuneiden kulujen osalta

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut kaupunginlakimiehen päätöksen oikaisemista siten, että hänelle korvataan kaupungin osakeyhtiölain vastaisesta menettelystä Kiinteistö Oy Maatullinaukiossa aiheutuneet ylimääräiset kulut yhteensä 10.111,00 euroa 7 % korkoineen. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrauksesta yhtiölle aiheutuneet kustannukset olisivat kuuluneet kaupungin maksettavaksi. Ilmanpuhdistuslaitteiden hankintaa koskevaa asiaa ei oltu käsitelty yhtiön hallituksessa. Yhtiölle aiheutui ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrauksesta 116.762 euron kustannukset.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan Kiinteistö Oy Maatullinaukion omistaman rakennuksen tilojen sisäilmassa esiintyneet puutteet ovat aiheutuneet ilmastoinnin virheellisistä säädöistä ja siitä, että kaupunki on muuttanut luvattomasti tilojen käyttötarkoitusta. Kaupunki on remontoinut tilojaan ilman hallituksen lupaa. Erityisen tarkastuksen suorittanut tilintarkastaja ei ole huomannut, että asiassa on syyllistytty törkeään kirjanpitorikokseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on liittänyt vaatimuksensa tueksi tositteita.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset muutostyölupa-asian käsittelyn viivästymisen aiheuttamien vahinkojen osalta

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut kaupunginlakimiehen päätöksen oikaisemista siten, että hänelle korvataan kaupungin toiminnasta Kiinteistö Oy Maatullinaukiossa aiheutuneita ylimääräisiä kuluja yhteensä 25.740,00 euroa 7 % korkoineen. Vaatimusta on perusteltu sillä, että oikaisuvaatimuksen tekijän muutostyölupa-asian käsittely yhtiön hallituksessa on kestänyt kolmetoista kuukautta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kaupunki on tehnyt suuria remontteja ilman yhtiön hallituksen lupaa. Muutostyölupa-asian käsittelyn viivästyessä osakkeenomistajia ei ole oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kohdeltu tasapuolisesti.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen arviointi

Kustannusten jakautuminen lain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrauksesta aiheutuneiden kulujen osalta

Kaupunginlakimiehen päätöksessä 22.12.2021 § 54 on todettu, että keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä vastuu tilojen ja rakennuksen huollosta ja korjauksesta aiheutuneista kustannuksista jakautuu yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti osakkeenomistajien ja yhtiön kesken. Päätöksessä on todettu, että kun ilmanvaihdon järjestäminen ja siitä aiheutuneet kulut kuuluvat yhtiön vastuulle, myös ilmanvaihdon toiminnan puutteellisuudesta aiheutuneet kulut kuuluvat yhtiön vastuulle. Vastuu kustannusten jakautumisesta lain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti on siten selvitetty.

Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että kaupungin tiloissaan tekemien luvattomien muutostöiden seurauksena tehdyt muutokset tilojen käyttötarkoituksissa sekä ilmanvaihdon virheelliset käyntiajat olisivat aiheuttaneet ilmanvaihdon puutteellisuudet. Tältä osin kaupunginlakimiehen päätöksessä on viitattu erityisen tarkastuksen suorittaneen tilintarkastajan lausuntoon, jonka mukaan rakennuksen hoidossa ilmenneet puutteellisuudet ovat vaikuttaneet sisäilmaongelmiin. Edelleen tilintarkastajan lausunnon mukaan yhtiö vastaa lähtökohtaisesti ilmanvaihdon toimivuudesta rakennuksessa, rakenteiden ja sisätilojen kosteusvaurioista sekä niiden saneerauskorjauksesta. Lausunnon mukaan ilmanpuhdistuslaitteista aiheutuneet vuokrakulut ovat kuuluneet yhtiön vastattaviksi. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät näin ollen anna aihetta arvioida asiaa kaupunginlakimiehen päätöksestä poikkeavalla tavalla.

Kaupungin vastuu hallituksen menettelystä muutostyölupa-asian käsittelyn viivästymisen aiheuttamien vahinkojen osalta

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hänelle on aiheutunut vahinkoa, koska yhtiön hallitus ei ollut viivytyksettä käsitellyt hänen muutostyölupa-asiaansa, eikä osakkeenomistajia ole kohdeltu yhdenmukaisesti.

Kaupunginlakimiehen päätöksessä todetun mukaisesti yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle taikka muuten osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle tai osakkeenomistajalle. (Osakeyhtiölaki 6 luku 2 § 1 mom ja 22 luku 1 § 1 ja 2 mom). Osakeyhtiön hallituksen jäsen toimii siten omalla vastuullaan henkilökohtaisessa luottamustehtävässä huolehtiessaan yhtiön hallinnosta ja toiminnasta siitä riippumatta kuka hänet tehtävään on asettanut.

Kaupunginlakimiehen päätöksessä on edelleen todettu, että työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssään aiheuttaa. Kaupunki ei ole vahingonkorvauslain mukaisesti vahingonkorvausvastuussa osakeyhtiön hallituksen jäsenen tehtävässään mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta. (Vahingonkorvauslaki 3 luku 1 § 2 mom).

Kaupunginlakimiehen päätöksessä on lisäksi todettu, ettei kaupunki ole myöskään osakkeenomistajana vahingonkorvausvastuussa osakeyhtiölain 22 luvun 2 §:n mukaan, kun asiassa ei ole edes väitetty kaupungin osakkeenomistajana vaikuttaneen hallituksen jäseniin siten, että osakkeenomistajien yhdenvertaisuus yhtiön hallinnossa jäisi väitetysti toteutumatta taikka muutoinkaan toimineen tavalla, josta aiheutuisi vaatimuksen esittäjälle vahinkoa.

Kaupunginlakimiehen päätöksen perusteluista ilmenee, että oikaisuvaatimuksen tekijän esittämiä vaatimuksia on arvioitu soveltuvien säännösten mukaisesti, eikä vahingon korvaamiselle todettu olevan perusteita.

Oikaisuvaatimus on hylättävä, koska asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia perusteluja tai seikkoja, joiden perusteella kaupunginlakimiehen päätöstä olisi muutettava taikka joiden johdosta päätös olisi kumottava.

Oikaisuvaatimuksen muodolliset edellytykset

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran- omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kaupunginlakimiehen päätöstä 22.12.2021 § 54 koskeva pöytäkirjanote on lähetetty oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 22.12.2021 postitse tämän ilmoittamaan osoitteeseen. Helsingin kaupunginhallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 7.1.2022. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on siten saapunut säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijä on täydentänyt oikaisuvaatimustaan 10.1.2022 ja 18.1.2022.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan korvausvelvollisuudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasiassa toimivaltainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Hallinto-osasto Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies 22.12.2021 § 54

Päätös

Kaupunginlakimies hylkää Helsingin kaupungille esitetyt vahingonkorvausvaatimukset.

Päätöksen perustelut

********** asiamiehenään ********** on vaatinut Kiinteistö Oy Maatullinaukion osakkeenomistajana

1. Helsingin kaupungille toimittamassaan kirjeessä kaupunkia korvamaan kaupungin väitetystä toiminnasta Kiinteistö Oy Maatullinaukiossa aiheutuneita ylimääräisiä kuluja yhteensä 10.111,00 euroa 7 % korkoineen. Määrä muodostuu väitetysti liikaa maksetuista yhtiövastikkeista tilikausien 2011 ja 2012 aikana.

2. Helsingin kaupungille toimittamassaan kirjeessä kaupunkia korvamaan kaupungin väitetystä toiminnasta Kiinteistö Oy Maatullinaukiossa aiheutuneita ylimääräisiä kuluja yhteensä 25.740,00 euroa 7 % korkoineen. Määrä muodostuu väitetysti siitä, että yhtiö ei ole viivytyksettä käsitellyt vaatimuksen esittäjän muutostyölupa-asiaa tilikausien 2015 ja 2016 aikana.

Vaatimuksen esittäjän vaatimus kohdassa 2 perustuu hänelle aiheutuneisiin hallitsemistaan tiloista suoritettaviin yhtiövastikekuluihin, joita hän on maksanut hallitsemiensa tilojen ollessa tyhjillään.

Vaatimuskohtaa 1 koskevat vaatimuksen esittäjän esittämät perusteet

Vaatimuksen esittäjä on perustellut vaatimuksiaan sillä, että kaupunki olisi oikeudettomasti siirtänyt ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrista aiheutuneet kustannukset yhtiön kirjanpitoon ja että kaupunki olisi toiminut ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrausasiassa tosiasiallisesti omissa nimissään. Vaatimuksen esittäjä on edelleen esittänyt, että kaupunki olisi tehnyt ilmanpuhdistuslaitteiston vuokrasopimuksen ja että vuokrauskustannukset olisivat siten kuuluneet kaupungin maksettaviksi. Vaatimuksen esittäjän mukaan asiaa ei olisi käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa ja että yhtiökokouksessa osakkeenomistajia olisi harhautettu hyväksymään ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrauksesta aiheutuneet kulut yhtiön kirjanpidossa kirjaamalla ne saneerauskorjauksen kustannuksiksi. Vaatimuksen esittäjän mukaan asiasta ei olisi mainittu tilinpäätöksen liitteenä olevassa toimintakertomuksessa tai muissa liitetiedoissa. Lisäksi perusteluissa on väitetty yhtiön hallituksen irtisanoneen ilmanpuhdistuslaitteiston vuokrasopimuksen asian selvittyä pienosakkaille. Vaatimuksen esittäjän näkemyksen mukaan erityinen tarkastus ei ratkaisisi sitä, kenelle vastuu ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrauksesta on kuulunut.

Tapahtumainkulku vaatimuskohdan 1 osalta

Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Maatullinaukio –nimisessä keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä (jäljempänä ”yhtiö”) liike- ja toimistotilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita.

Tilikausien 2011-2012 aikana Helsingin kaupungin osakeomistuksensa perusteella hallinnoimat tilat ovat olleet sosiaali- ja terveysviraston (nykyinen sosiaali- ja terveystoimiala) käytössä. Yhtiön omistamassa rakennuksessa ja erityisesti kaupungin hallitsemissa tiloissa tehtyjen tutkimusten perusteella todettiin sisäilman laadussa olleen puutteita. Ilmanlaadun parantamiseksi tiloihin päätettiin hankkia ilmanpuhdistuslaitteet. Kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto luopui tilojen käytöstä maaliskuussa 2012 ja niissä toteutettiin ilmanlaadun parantamiseen tähtääviä korjaustöitä keväällä 2012.

Aluehallintovirasto antoi 20.1.2015 päätöksen osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:n mukaisen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä. Erityisen tarkastuksen kohteena olivat tilikaudet 1.1.-31.12.2011 ja 1.1.-31.12.2012 sekä ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrausmenettelyn oikeellisuuden selvittäminen. Erityisestä tarkastuksesta annetun lausunnon 25.4.2016 mukaan Helsingin kaupungin hallitsemiin tiloihin oli hankittu ilmanpuhdistuslaitteet.

Erityisessä tarkastuksessa on todettu yhtiön omistamassa rakennuksessa tehtyjen tutkimusten mukaisesti, että ilmanvaihdon toimivuudessa on ollut sisäilman laatuun vaikuttavia puutteita ja että rakennuksessa on ollut lisäksi kosteusvaurioita. Havaittujen puutteiden vuoksi tilikaudella 2012 toteutetun rakennuksen ulkokuoren tiivistyskorjauksen ja sisätilojen saneerauksen kustannukset olivat noin 140.000 euroa.

Erityisestä tarkastuksesta annetussa lausunnossa on lisäksi todettu, että yhtiön hallitus on käsitellyt ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrausasiaa kokouksessaan 20.6.2011. Toimitusjohtaja oli allekirjoittanut ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrausta koskevan sopimuksen, johon tilaajaksi on merkitty kaupunki. Yhteyshenkilöksi oli merkitty kaupungin työntekijöitä. Yhtiön hallituksen kokouksessa 28.2.2012 päätettiin irtisanoa ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrasopimus. Vastaavasti yhtiön hallituksen kokouksessa 13.4.2012 päätettiin rakennuksen korjaustöiden aloittamisesta.

Lausunnon mukaan rakennuksen hoidossa ilmenneet puutteellisuudet ovat vaikuttaneet sisäilmaongelmiin. Edelleen lausunnon mukaan yhtiö vastaa lähtökohtaisesti ilmanvaihdon toimivuudesta rakennuksessa, rakenteiden ja sisätilojen kosteusvaurioista sekä niiden saneerauskorjauksesta. Lausunnon mukaan ilmanpuhdistuslaitteista aiheutuneet vuokrakulut ovat kuuluneet yhtiön vastattaviksi.

Vaatimuksen esittäjä on toimittanut Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnalle 26.2.2018 ja 27.9.2018 kantelun toimitetusta erityisestä tilintarkastuksesta. Kantelun johdosta Tilintarkastusvalvonta on antanut ratkaisunsa 20.12.2018, jonka mukaan erityiseksi tilintarkastajaksi määrätyn tilintarkastajan väitettyä virheellistä toimintaa yhtiön erityisen tarkastuksen yhteydessä ei viedä tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

Kustannusten jakautuminen lain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti

Asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että asunto-osakeyhtiölakia ei sovelleta yhtiöön tai että yhtiöön sovelletaan tiettyjä asunto-osakeyhtiölain säännöksiä.

Osakeyhtiölain 22 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Saman pykälän 2 momentin mukaan vahinko, joka on aiheutettu yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella, katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita menetelleensä huolellisesti.

Yhtiön tarkasteltavien tilikausien aikana voimassa olleen yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä rakennuksen liike-, toimisto- tai varastotilaa.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1 momentin mukaan osakkaiden hallitsemista tiloista suoritettavan hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruuden vahvistaa yhtiökokous maksettavaksi suhteellisesti lattiapinta-alan mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistajien on suoritettava sen suuruista vastiketta, että se yhdessä yhtiön välittömässä hallinnassa olevista tiloista saatavan vuokratulon kanssa riittää yhtiön kaikkien menojen peittämiseen.

Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan osakas korjaa kustannuksellaan kaikki huoneiston sisäpuoliset sähkö- ja tiedonsiirtojohdot.

Yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan muissa kohdin noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Kiinteistö Oy Maatullinaukio on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä vastuu tilojen ja rakennuksen huollosta, korjauksesta ja käytöstä aiheutuneista kustannuksista jakautuu yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti osakkeenomistajien ja yhtiön kesken siten, että osakkeenomistajien nimenomaiselle vastuulle kuuluvista kuluista ja huollosta osakkeenomistajat vastaavat itse ja vastaavasti yhtiön vastuulle kuuluvista huolloista, korjauksista ja kuluista vastaa yhtiö.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaan vastuulle kuuluvat huoneiston sisäpuoliset sähkö- ja tiedonsiirtojohdot. Osakkaan tulee maksaa itse näiden huollosta ja korjauksesta aiheutuneet kustannukset. Muilta osin, kuten rakennuksen rakenteiden sekä ilmanvaihdon osalta vastuu huollosta ja käytöstä aiheutuneista kustannuksista kuuluu yhtiölle yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti. Samaisen yhtiöjärjestysmääräyksen mukaisesti osakkaat maksavat hoito- ja rahoitusvastiketta lattiapinta-alan mukaan yhtiöjärjestyksen mukaisilla kertoimilla yhtiökokouksessa vahvistetun määrän.

Kun ilmanvaihdon järjestäminen, huolto, korjaukset ja siitä aiheutuneet kulut kuuluvat yhtiön vastuulle, myös ilmanvaihdon toiminnan puutteellisuudesta aiheutuneet kulut, kuten tässä tapauksessa ilmanvaihtolaitteiden hankinnasta aiheutuneet kulut, kuuluvat yhtiön vastuulle. Viime kädessä ilmanvaihtoon kuuluvien korjausten rahoittamisesta vastaavat osakkaat yhtiövastikkeen muodossa siitä riippumatta, missä osassa rakennusta ja kenen hallitsemissa tiloissa puutteellisuudet ja korjaustarve esiintyy. Vastuunjaon kannalta on merkityksetöntä, että yhtiön vastuulle kuuluvan ilmanvaihdon toiminnan puutteellisuuden vuoksi hankittu ilmanvaihtolaitteisto on jouduttu sijoittamaan kaupungin hallitsemiin tiloihin.

Vaatimuksen esittäjä on väittänyt, että kaupungin oma aktiivisuus ilmanvaihdon puutteiden korjaamiseksi merkitsisi samalla sitä, että vastuu ilmanvaihdon toiminnan puutteista aiheutuneista kuluista kuuluisi osakkeenomistajalle. Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiölle hoitovastiketta yhtiöjärjestyksen osoittaminen maksuperusteiden mukaisesti. Osakkeenomistaja voi myös vaatia yhtiöltä, että sen on huolehdittava vastuunsa piiriin kuuluvista korjaustarpeista, jotta kukin osakkeenomistaja voi turvallisesti ja määräysten mukaisesti käyttää hallitsemiaan tiloja.

Kaupunkiin palvelussuhteessa olevat, yhtiön hallituksen jäseninä toimineet henkilöt ovat hyvän hallitustavan velvoittamina pyrkineet edistämään ilmanvaihdon puutteellisuuksien korjaamista sen vuoksi, että osakkeenomistajat voisivat turvallisesti käyttää hallitsemiaan tiloja. Väite, jonka mukaan osakkeenomistajan aktiivisuus asioiden edistämisessä siirtäisi vastuun yhtiölle kuuluvista asioista osakkeenomistajalle on lakiin ja oikeuskäytäntöön perustumaton.

Edellä mainituilla perusteilla vaatimuksen esittäjän korvausvaatimukset kohdassa 1 ovat lakiin ja oikeuskäytäntöön perustumattomia.

Vaatimuskohtaa 2 koskevat vaatimuksen esittäjän esittämät perusteet

Vaatimuksen esittäjä on perustellut vaatimusta muutostyölupa-asian viivästymisestä aiheutuneista kuluista sillä, että tapahtuma-aikana hallituksen jäsenenä ja sen puheenjohtajana on toiminut Helsingin kaupungin nimittämä kaupungin palveluksessa oleva työntekijä. Vaatimuksen esittäjän mukaan työnantaja olisi vastuussa työntekijöidensä toimista.

Vaatimuksen esittäjä on lisäksi esittänyt, että kaupunki ei olisi kohdellut yhtiön osakkeenomistajia tasapuolisesti teettäessään hallitsemissaan tiloissa muutostöitä ilman hallituksen lupaa. Vaatimuksen esittäjä on katsonut kaupungin yhtiön hallitukseen nimittämän, kaupunkiin palvelussuhteessa olevan henkilön viivytelleen vaatimuksen esittäjän huoneiston muutostyölupa-asian käsittelyä tahallisesti. Muutostyöluvan käsittelyn viivästyminen on aiheuttanut vaatimuksen esittäjälle väitetysti vahinkoa.

Vaatimuksen esittäjä on kertomansa mukaan maksanut yhtiövastiketta tyhjillään olevista tiloista 13 kuukauden ajan ennen muutostyöluvan saantia. Vaatimuksen esittäjän mukaan hänellä olisi ollut omistamilleen osakkeille ostaja, joka osti ne vasta 13 kuukauden odotuksen jälkeen.

Tapahtumainkulku vaatimuskohdan 2 osalta

Vaatimuksen esittäjä on osakkeenomistajana päivännyt osakkaan ilmoituksen huoneiston muutostyöstä 23.11.2015. Yhtiön toimitusjohtaja on välittänyt 25.11.2015 kerrotun muutostyölupa-asian eteenpäin yhtiön hallitukselle. Hallitus on antanut luvan osakkeenomistajan muutostöille 31.8.2016.

Vaatimuksen esittäjä on esittänyt Helsingin kaupungille vaatimuksen, jonka mukaan kaupungin tulisi korvata hänelle väitetysti aiheutunut vahinko, joka perustuu hänen hallitsemistaan tiloista suoritettaviin yhtiövastikekuluihin, joita hän on joutunut maksamaan hallitsemiensa tilojen ollessa tyhjillään.

Kaupungin vastuu hallituksen menettelystä muutostyölupa-asian käsittelyssä

Vaatimuksen esittäjän mukaan hänelle olisi aiheutunut vahinkoa sen vuoksi, että yhtiö ei ole viivytyksettä käsitellyt hänen muutostyölupa-asiaansa. Vaatimuksen esittäjän mukaan kaupunki olisi osakkeenomistajana korvausvastuussa hallituksen jäsenen toimista tilanteessa, jossa hallituksen jäsen on palvelussuhteessa kaupunkiin.

Osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Saman lain 22 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentin mukaan hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle taikka muuten osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle tai osakkeenomistajalle. Osakeyhtiön hallituksen jäsen toimii siten omalla vastuullaan henkilökohtaisessa luottamustehtävässä huolehtiessaan yhtiön hallinnosta ja toiminnasta siitä riippumatta kuka hänet tehtävään on asettanut.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssään aiheuttaa. Kaupunki ei ole vahingonkorvauslain mukaisesti vahingonkorvausvastuussa osakeyhtiön hallituksen jäsenen tehtävässään mahdollisesti aiheuttamasta vahingoista.

Kaupunki ei ole myöskään osakkeenomistajana vahingonkorvausvastuussa osakeyhtiölain 22 luvun 2 §:n mukaan, kun asiassa ei ole edes väitetty kaupungin osakkeenomistajana vaikuttaneen hallituksen jäseniin siten, että osakkeenomistajien yhdenvertaisuus yhtiön hallinnossa jäisi väitetysti toteutumatta taikka muutoinkaan toimineen tavalla, josta aiheutuisi vaatimuksen esittäjälle vahinkoa. Se, että kaupunki on nimennyt hallituksen jäsenehdokkaita, jotka yhtiökokouksen päätöksellä on valittu hallituksen jäseniksi, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Edellä mainitulla perusteilla vaatimuksen esittäjän korvausvaatimukset kohdassa 2 ovat lakiin ja oikeuskäytäntöön perustumattomia.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginlakimies päättää vahingonkorvauksesta silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen, kun asiaa ei ole kohdistettavissa tietylle toimialalle taikka kun vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi.

Lisätiedot

Leena Alhonnoro, lakimies, puhelin: 310 36452

leena.alhonnoro@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Leena Alhonnoro, lakimies, puhelin: 09 310 36452

leena.alhonnoro@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 7.1.2022, liitteet, lasku ym
2. Oikaisuvaatimus 7.1.2022
3. Oikaisuvaatimus, täydennys 10.1.2022
4. Oikaisuvaatimus, täydennys 18.1.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.