Malmin (38.ko) tontin 38139/4 asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12622, Askartie 2

HEL 2018-007524
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 377 §

V 26.8.2020 Malmin Askartie 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12622)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Ylä-Malmi) korttelin 38139 tontin 4 asemakaavan muutoksen 3.3.2020 päivätyn piirustuksen nro 12622 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueen (38139) tonttia 4, joka sijaitsee Malmin kaupunginosassa rajoittuen Askartiehen, Notkokujaan ja Kirkonkyläntiehen. Kaavaratkaisu mahdollistaa 7-kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen tontin nykyisen liikerakennuksen kohdalle. Tontin nykyinen asuinkerrostalo säilyy tontilla. Kaavaratkaisun tavoitteena on kehittää Malmin asemanseutua täydennysrakentamisen keinoin. Tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 3 900 k-m2, josta 3 750 k-m2 on osoitettu asumiseen ja 150 k-m2 katutason liiketilalle. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 2 500 k-m2. Tonttitehokkuus on e = 1,6. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus nro 7011), joka osoittaa liikenne- ja pysäköintijärjestelyt korttelin ulkopuolella.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Malmin keskusta täydentyy ja kehittyy kaupunkimaisempaan suuntaan. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat. Tulevaisuudessa Kirkonkyläntien suuntaisesti kulkeva kaupunkiraitiotieyhteys parantaa alueen saavutettavuutta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että se tukee Malmin asemanseudun kehittämistä ja selkeyttää ajoneuvopysäköintiä sekä jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on liike- ja palvelukeskusta merkinnällä C1 ja Kirkonkyläntielle on osoitettu pikaraitiotie. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 alue on esikaupunkialueiden pintakallioaluetta eikä siinä ole aluevarausta ao. alueelle. Asemakaavan muutos on em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue liittyy Malmin keskustassa sijaitsevaan yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeseen nro 38139. Kaava-alue sijaitsee korttelin tontilla 4, jossa on tällä hetkellä kaksi rakennusta. Tontti sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä Malmin juna-asemasta linnuntietä mitattuna. Pohjoisempi nelikerroksinen asuinkerrostalo on rakennettu 1960-luvulla. Rakennuksen aputilat ja pysäköintitallit (7 kpl autopaikkoja) sekä ulkovälinevarasto sijaitsevat rakennuksen maantasokerroksessa. Muu ajoneuvojen pysäköinti- sekä leikki- ja oleskelutilat on järjestetty tontin pihalle. Eteläisempi yksikerroksinen liikerakennus on rakennettu 1960-luvulla. Rakennus on suunniteltu alun perin pankiksi ja myymäläksi. Myöhemmin tiloissa on toiminut monenlaista liiketoimintaa.

Vuoden 2018 aikana tontin omistaja on hakenut tontille asemakaavamuutosta, jossa huonokuntoiseksi todettu liikerakennus voitaisiin purkaa ja rakentaa samalle kohdalle uusi asuinkerrostalo. Nykyinen asuinkerrostalo jäisi tontille ja rakennukseen tulisi myös liiketilaa maantasokerrokseen.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1981, jossa tontti on osoitettu yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi ALK.

Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja sen sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille välittömiä kustannuksia mutta se nostaa alueen arvoa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy,
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto sekä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat yhdyskuntateknisen huollon ja kaupunkikuvan huomioimiseen kaava-alueella.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että johtokuja-aluevaraukseen ja kaupunkikuvaan liittyvät asiat on huomioitu kaavassa ja jatkosuunnittelua varten.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat pysäköintiin, rakennuksen kerroskorkeuteen ja Kirkonkyläntien varren kehittämiseen.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että liikennesuunnitelmassa Kirkonkyläntien katutason liiketilan edustalle on mahdollistettu toistaiseksi lyhytaikaista pysäköintiä. Rakennuksen kerroskorkeus säilyy, mutta rakennuksen sovittamiseen lähialueen kaupunkikuvaan tullaan kiinnittämään huomiota jatkosuunnittelussa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli ollut julkisesti nähtävillä 25.11.–30.12.2019, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot samoilta viranomaisilta, jotka on mainittu kohdassa viranomaisyhteistyö. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat yhdyskuntateknisen huollon ja kaupunkikuvan huomioimiseen kaava-alueella. Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy ja HSL ilmoittivat ettei niillä ole lausuttavaa tai huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa ja niistä on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, josta on päätetty kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikön päätöksellä 18.5.2020 § 31. Sopimus on allekirjoitettu 16.6.2020.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 03.03.2020 § 121

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 3.3.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12622 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Ylä-Malmi) korttelin 38139 tonttia 4.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
    • Rakennusliike Lapti Oy: 5 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Tuomo Näränen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tuomo Näränen, arkkitehti, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen@hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37132

kari.tenkanen@hel.fi

Mikko Tervola, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 44131

mikko.tervola@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 20.11.2019 § 65

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12622 pohjakartan kaupunginosassa 38 Malmi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12622
Kaupunginosa: 38 Malmi
Kartoituksen työnumero: 23/2019
Pohjakartta valmistunut: 13.6.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi