Pysäköintipaikkojen vuokraus Talin liikuntapuiston yhteydestä Kiinteistö Oy Helsingin Kutomotie 2:lle

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007557
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 29

Pysäköintipaikkojen vuokraus Talin liikuntapuiston yhteydestä Kiinteistö Oy Helsingin Kutomotie 2:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti vuokrata Kiinteistö Oy Helsingin Kutomotie 2:lle Helsingin 30. kaupunginosassa (Munkkiniemi), Talin liikuntapuiston hallinta-alueella sijaitsevalta liitekarttaan merkityltä Munkkiniemen kylän RNro 40 tilaan 1:1172 kuuluvalta 1 671 neliömetrin suuruiselta maa-alueelta (pysäköintialue) 46 pysäköintipaikkaa ajalle 1.7.2018 - 30.6.2024.

Pysäköintipaikoista peritään 1.7.2018 - 30.6.2021 väliseltä ajalta 20,00 euroa/ paikka/ kuukausi. Vuokrattavilta 46 pysäköintipaikalta vuokra on 920,00 euroa/ kk (alv. 0 %).

Ajalta 1.7.2021 - 30.6.2024 peritään pysäköintipaikoista 25,00 euroa/ paikka/ kuukausi. Vuokrattavien 46 pysäköintipaikan vuokra on 1 150,00 euroa/ kk (alv. 0 %).

Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero, joka vuonna 2018 on 24 %.

Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikuntalautakunta on vuokrannut 1.7.2008 - 30.6.2018 väliseksi ajaksi Peab Seicon Oylle Helsingin kaupungin 30. kaupunginosasta (Munkkiniemi) Munkkiniemen kylän RNro 420 tilaan 1:1172 kuuluvan noin 1 360 neliömetrin suuruisen maa-alueen pysäköintipaikkana käytettäväksi. Yritys rakensi omalla kustannuksellaan vuokra-alueelle autojen pysäköintialueen. Vuokrasopimus siirrettiin 1.3.2014 Kiinteistö Oy Helsingin Kutomotie 2:lle.

Kiinteistö Oy Kutomotie 2:n edustajat ovat olleet yhteydessä liikuntapaikat -palveluun sopimuksen jatkamiseksi. Käydyissä neuvotteluissa on sovittu vuokrasopimuksen solmimisesta ajalle 1.7.2018 - 30.6.2024. Vuokrattavat pysäköintipaikat ovat arkipäivisin vuokralaisen käytössä klo 8.00 - 17.00 ja muina aikoina aluetta voidaan käyttää Talin liikuntapuiston pysäköintialueena.

Päätös tullut nähtäväksi 13.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87801

turo.saarinen@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Päättäjä

Stefan Fröberg
vs. liikuntajohtaja