HKL:n tarjoutuminen Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-008201
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 498 §

HKL:n tarjoutuminen Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi esityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikenneliikelaitos (HKL) ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ovat 13.9.2010 tehneet raitioliikenteen operoinnista liikennöintisopimuksen, joka päättyy 31.12.2024. Järjestely on pohjautunut EU:n ja kansallisen lainsäädännön säännöksiin, jotka ovat mahdollistaneet yksinoikeuden antamisen. Yksi keskeisistä säännöksistä on pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain 3 §, jonka mukaan kuntayhtymä voi toimialueellaan antaa liikenteenharjoittajalle enintään 15 vuoden ajaksi yksinoikeuden harjoittaa raitiovaunu- ja metroliikennettä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016 Raide-Jokerin (Itäkeskus – Viikki – Oulunkylä – Pitäjänmäki – Leppävaara – Otaniemi – Keilaniemi) seudullisen pikaraitiotien hankesuunnitelman. Raide-Jokerin liikenne alkaa tämänhetkisen arvion mukaan kesällä 2022. Raitioliikenteen liikennöintisopimus ei velvoita HSL:ää tilaamaan Raide-Jokerin liikennöintiä HKL:ltä.

HSL on ilmoittanut ratkaisevansa Raide-Jokerin liikennöintitavan vuoden 2018 lopussa. HSL on pyytänyt HKL:ää laatimaan tarjoutumisen siitä, millä tavalla ja minkälaisin ehdoin HKL olisi valmis tuottamaan Raide-Jokerin liikenteen. HKL ja HSL ovat sopineet valmisteluprosessista, jonka tuloksena HKL tarjoutuu liikennöitsijäksi. Valmistelu on parhaillaan käynnissä HKL:ssä.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan on tarkoitus päättää HKL:n tarjoutumisesta kokouksessaan 13.9.2018. Tämän jälkeen HSL arvioi HKL:n tarjoutumista kansainvälisen konsultin avustuksella ja mm. vertaa sitä arvioonsa markkinoista.

HKL:n mukaan Raide-Jokerin liikennöinti HKL:n liikennöimänä on tarkoituksenmukaista vain, mikäli HKL samanaikaisesti liikennöi myös kantakaupungin raitioliikennettä, joka on volyymiltään huomattavasti laajempaa kuin Raide-Jokerin liikenne. HKL:n arvion mukaan HSL:n ja Helsingin kaupungin saamat synergiahyödyt siitä, että kantakaupungin ja Raide-Jokerin raitiolinjoja liikennöisi sama liikennöitsijä ovat merkittäviä, samoin kuin hyödyt siitä, että liikennöinnistä, raitioradoista, varikoista ja raitiovaunuista vastaisi sama toimija.

Mahdollinen Raide-Jokerin liikennöintisopimus ulottuu ajallisesti nykyistä kantakaupungin raitioliikenteen liikennöintisopimusta pitemmälle. Tämän vuoksi HKL ja HSL ovat päätyneet siihen, että HKL tekee tarjoutumisen myös kantakaupungin raitioliikenteen liikennöinnistä niin, että synergiaetujen toteuttaminen kantakaupungin raitioliikenteen ja Raide-Jokerin liikenteen välillä on mahdollista.

HKL on kehittänyt raitioliikenteen kustannustehokkuutta määrätietoisesti 1990-luvun lopulta lähtien, jolloin bussiliikenteen kilpailuttaminen alkoi. HKL:n tuottama raitioliikenne on tällä hetkellä noin 10 % edullisemmalla tasolla kuin mitä se oli ennen bussiliikenteen kilpailuttamista.

Teettämiensä kansainvälisten benchmarking-tutkimusten perusteella HKL on edelleen arvioinut toimintansa kustannustehokkuutta sekä käynnistänyt operatiivisen tehokkuuden kehittämisohjelman, jolla tavoitellaan vuositasolla vielä noin 15 milj. euron kustannustehokkuusparannusta. Ohjelmasta merkittävä osa on toteutettu tai toteutetaan vuosina 2017-2019. Tällä kehitystyöllä HKL pyrkii varmistamaan sen, että HKL on edelleenkin paras vaihtoehto raitioliikenteen liikennöitsijäksi kantakaupungissa ja Raide-Jokerin liikenteessä.

Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö tai muu EU-sääntely ei aseta esteitä sille, että HSL:n ja HKL:n kesken toteutetaan sopimusjärjestely, jolla nykyistä raitioliikennepalvelujen hankintaa koskevaa sopimusta jatketaan ja laajennetaan koskemaan Jokeri-linjaa.

Toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski HKL:stä selostaa asiaa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi