Neljän Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen myyminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-008364
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 597 §

Neljän Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen myyminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

  • hyväksyä neljän Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen myymisen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle yhteensä tuhannen kuudensadankahdenkymmenenneljän (1 624) euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla,
  • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon (18,8 %), Vantaan (18,8 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (5 %). Lisäksi Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy, Koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan Tilapalvelut Oy omistavat kukin yhden Seuren osakkeen.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:llä on neuvottelukunta, johon jokainen osakkeenomistaja nimeää yhden jäsenen. Neuvottelukunta toimii yhtiön hallituksen apuelimenä.

Omistajapoliittinen linjaus

Helsingin kaupungin Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä koskeva voimassa oleva omistajapoliittinen linjaus on päätetty kaupunginhallituksessa 26.4.2011, 431 §. Omistusta koskevana linjauksena on 1) omistus pidetään nykyisellään sekä 2) omistuspohjaa laajennetaan. Samassa yhteydessä yhtiötä koskevassa kehitysvisiossa on linjattu, että omistuspohjaa ja toimintaa laajennetaan kaupunkikonsernin sisällä ja seudullisesti.

Osakkeiden myynti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle

Seure Henkilöstöpalvelut Oy on alun perin perustettu tilapäisen työvoiman vuokrauksen ja henkilöstöhankinnan tarpeisiin. Nykyään Seuren rooliksi on sen hallituksen päättämän strategian mukaisesti alkanut rakentua laajempi, asiakkaidensa henkilöstön saatavuuden turvaamiseen oleellisesti kytkeytyvä tehtävä. Tähän ovat johtaneet asiakkaiden toimintaympäristön muutos, työntekijöiden saatavuuden vaihtelut, henkilöstön hankinnan ja järjestämisen työprosessien sujuvuuden parantaminen sekä ennen kaikkea henkilöstön strategisen merkittävyyden tunnistaminen loppuasiakkaan asiakaskokemuksen kannalta tärkeäksi.

Seuren liiketoiminnan tulee olla kannattavaa, jotta se pystyy jatkuvasti kehittämään toimintaansa sekä toteuttamaan omistajien edellyttämää tarkoitusta kustannustehokkaasti. Tähän liittyen on tarkasteltu Seuren omistuspohjan laajentamista kaupungin omistajapoliittisen linjauksen mukaisesti.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 12.6.2018, että kuntayhtymä merkitsee Seure Oy:n osakkeita noin 2 000 eurolla, ja että sijaisvälityksen tuottajaksi kuntayhtymään valitaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy, ja että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan tekemään tarvittavat hankintalain 15 § mukaiset sopimukset Seuren kanssa.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja sen omistajien näkökulmasta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tulo yhtiön omistajaksi on perusteltua. Seuren omistajiensa käyttöön välittämien työntekijöiden saatavuus on viime aikoina heikentynyt merkittävästi. Kyseessä olevan osakekaupan toteuttaminen mahdollistaa ja edistää Seuren markkina-aseman vahvistamista pitemmällä tähtäimellä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tullessa Seuren osakkeenomistajaksi ja keskittäessä sijaishankintansa yhtiöön, Seure saa Keski-Uudeltamaalta merkittävästi uutta työntekijäreserviä. Vaikka henkilöt tulevat oletettavasti työskentelemään pääosin Keski-Uudenmaan alueella, voi kasvava reservi tulla osittain myös pääkaupunkiseudun käyttöön.

Kyseessä olevan järjestelyn toteutuessa Seuren tarkoituksena on perustaa Keski-Uudellemaalle satelliittitoimipiste omana kustannuspaikkanaan.

Lunastusoikeus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan muilla osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, jos yhtiön osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle tai osakkeenomistajalta tämän tytäryhtiölle tai -säätiölle.

Helsingin kaupungin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Seuren hallitus päätti kokouksessaan 23.5.2018 lähettää kaikille yhtiön omistajille pyynnön, jossa niitä pyydetään luopumaan yhtiöjärjestyksessä olevasta osakkeiden lunastusoikeudesta tilanteessa, jossa Helsingin kaupunki mahdollisesti myy omistamiaan yhtiön osakkeita Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Seuren muut kuntaomistajat (pl. Espoo) ja HUS ovat kukin omalta osaltaan ilmoittaneet pidättäytyvänsä lunastusoikeuden käyttämisestä, jos Helsingin kaupunki päättää myydä omistamiansa osakkeita Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 27.8.2018 esittää kaupunginhallitukselle, että Espoo ei käytä lunastusoikeutta. Saadun tiedon mukaan Espoon kaupunginhallitus käsittelee konsernijaoston esityksen kokouksessaan 17.9.2018.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää muun muassa osakkeiden luovuttamisesta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty.

Neljän Helsingin kaupungin omistaman osakkeen myynti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle on kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista yhtiön toimintaedellytysten parantamiseksi ja kaupungin omien omistajapoliittisten linjausten toteuttamiseksi. Neljän osakkeen myynti ei vaikuta olennaisesti kaupungin omistusosuuteen yhtiöstä, mutta mahdollistaa sen, että Seuresta tulee Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sidosyksikkö, jolta kuntayhtymä voi tilata palveluja kilpailuttamatta.

Osakkeen kauppahinta on sovittu vastaavalla perusteella kuin HUS:n tullessa yhtiön osakkeenomistajaksi omistuspohjan edellisen laajentamisen yhteydessä. Kauppahinta perustuu osakkeen käypään arvoon, joka on määritelty yhtiön edellisen vahvistetun tilinpäätöksen pohjalta. Yhtiön tilintarkastajan lausunto osakkeen arvonmäärityksestä on liitteenä.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaoston esitystä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi