Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n varsinainen yhtiökokous 7.11.2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-008508
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 106 §

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n varsinainen yhtiökokous 7.11.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Konsernijaosto merkitsi pormestarin 26.10.2018 § 158 tekemän päätöksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pormestari on 26.10.2018 § 158 päättänyt kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 7.11.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Samalla pormestari kehotti kaupungin edustajaa hyväksymään esityslistalla olleet asiat hallituksen esityksen mukaisesti ja esittämään yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseneksi valitaan Tove Ørsted.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää jäsenet ja jäsenehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin sekä antaa toimiohjeita kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Hallintosäännön 9 luvun 1 §:n mukaan pormestari antaa toimiohjeita kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin kun kyseessä ei ole taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ylläpitää ruotsinkielistä ammattioppilaitos Prakticumia. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 19 prosenttia. Muut osakkeenomistajat ovat Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f., Sydkustens landskapsförbund r.f., Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Sipoon kunnat.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n sääntömääräinen yhtiökokous pidettiin 7.11.2018. Yhtiökokouskutsu saapui kaupungille niin myöhään, ettei asiaa ehditty saada konsernijaoston päätettäväksi. Yhtiökokouksen esityslistalla ei ollut taloudellisesti erityisen merkittäviä tai periaatteellisesti laajakantoisia asioita, joten pormestari päätti toimiohjeiden antamisesta yhtiökokousta varten. Pormestarin päätöksessä todettiin, että päätös tuodaan tiedoksi konsernijaostolle sen seuraavaan kokoukseen.

Sulje

Keskushallinto Pormestari 26.10.2018 § 158

Päätös

Pormestari päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 7.11.2018 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Samalla pormestari kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään esityslistalla olevat asiat hallituksen esityksen mukaisesti ja esittämään yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseneksi valitaan Tove Ørsted.

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi