Sijaisen määrääminen tarkastusviraston tarkastusjohtajalle

HEL 2018-008651
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 60 §

Sijaisen määrääminen tarkastusviraston tarkastusjohtajalle

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että tarkastusjohtaja Timo Terävän estyneenä ollessa hänen tehtäviään hoitaa tarkastuspäällikkö Arto Ahlqvist.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 5. luvun 10 § sisältää määräykset, jotka koskevat johtavien viranhaltijoiden sijaisuuksia. Sääntökohdan mukaisesti tarkastusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa tarkastuslautakunnan määräämä viraston viranhaltija.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.4.2018 § 73 valinnut Timo Terävän tarkastusjohtajan virkaan 1.6.2018 lukien.

Tarkastuspäällikkö Arto Ahlqvist on tarkastuslautakunnan nimeämänä toiminut tarkastusjohtajan avoimen viran määräaikaisen hoitajan sijaisena 1.1.2018 alkaen. Ahlqvist on hoitanut tarkastuspäällikön virkaa syksystä 2015 alkaen, ensin avoimen viran määräaikaisena hoitajana ja huhtikuusta 2016 alkaen vakinaisesti. Tarkastuspäällikkönä hän kuuluu viraston johtoryhmään. Ahlqvist on palkattu tarkastusvirastoon kaupunkitarkastajaksi vuonna 2009. Viraston konsernitarkastajana hän on toiminut vuosina 2011-2015. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri, ja JHTT-tutkinto hänellä on vuodelta 2010.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.08.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi