Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2014−2016

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-008763
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 477 §

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2014−2016

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2014–2016 -raportin.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Jussi Yli-Seppälä. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin liikenneturvallisuusuuden kehittämisohjelman (hyväksytty kaupunginhallituksessa vuonna 2015) visioksi on asetettu: ”Helsingin liikennejärjestelmä on kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikkuminen on vastuullista ja koetaan turvalliseksi”. Määrällisinä tavoitteina on, että Helsingin tieliikenteessä kuolee enintään 4 henkilöä ja loukkaantuu enintään 490 henkilöä vuonna 2020.

Helsingissä tapahtui 380 poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta vuonna 2014, vuonna 2015 määrä oli 383 ja vuonna 2016 määrä oli 370. Näistä yhteensä 21 johti kuolemaan. Onnettomuuksissa kuoli kuusi henkilöä vuonna 2014, 12 vuonna 2015 ja kolme vuonna 2016. Loukkaantuneiden määrät olivat vastaavasti 451, 443 ja 458 henkilöä. Poliisin tietoon tulee eri arvioiden mukaan noin 20–30 % henkilövahinkoon johtaneista liikenneonnettomuuksista. Kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet kuitenkin sisältyvät poliisin tilastoihin.

Helsingissä liikenneonnettomuudet ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet huomattavasti. 2000-luvun alussa onnettomuuksissa kuoli tai loukkaantui lähes kaksi kertaa niin paljon ihmisiä kuin 2010-luvun puolivälissä. Vuonna 2016 Helsingin liikenteessä kuolleiden määrä (kolme henkilöä) on pienin määrä 1950-luvulle ulottuvan tilastoinnin aikana. Vuosina 2012–2016 on kuollut kuitenkin edelleen keskimäärin kahdeksan ihmistä vuodessa. Loukkaantuneita oli vastaavan viisivuotisjakson aikana keskimäärin 480 vuosittain.

Suomessa tapahtui vuonna 2016 keskimäärin 86 henkilövahinkoa 100 000 asukasta kohti. Helsingissä vastaava luku oli 58. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä suhteessa asukasmäärään on Helsingissä ollut vuosituhannen vaihteen jälkeen selvästi koko maata vähäisempi. Suomen suurista kaupungeista vähiten henkilövahinko-onnettomuuksia asukasmäärään suhteutettuna on 1990-luvun alusta lähtien tapahtunut Espoossa. Trendi on kuitenkin kaikissa suurissa kaupungeissa laskeva.

Helsingin onnettomuusalttiimmat liittymät vuosina 2012–2016 olivat Kehä I:n ja Itäväylän liittymä sekä kantakaupungin pääkatujen liittymät ja niistä etenkin Mannerheimintien ja Mäkelänkadun kanssa risteävien katujen liittymät. Jalankulkijoiden pahimmat onnettomuuskertymät sijaitsivat Simonkadun ja Yrjönkadun risteyksessä ja Mannerheimintien suojateillä vuosina 2007–2016. Eniten pyöräonnettomuuksia sattui samalla aikavälillä Sturenkadun ja Satamaradankadun risteyksessä.

Helsingissä tilastoitiin 81 päihdeonnettomuutta vuonna 2014, vuonna 2015 määrä oli 81 ja 108 vuonna 2016. Vuosien 2014–2016 päihdeonnettomuuksista 104 oli henkilövahinkoja ja niistä 12 johti kuolemaan. Päihdeonnettomuuksien määrä sekä osuus kaikista onnettomuuksista ja henkilövahinko-onnettomuuksista on 2000-luvulla vähentynyt, mutta osuus kuolemaan johtaneista kasvanut.

Helsingissä tapahtuneista liikenneonnettomuuksista on vuosina 2012–2016 aiheutunut vuosittain keskimäärin 79 miljoonan euron yhteiskunnalliset kustannukset. Pääosa kustannuksista (95 %) syntyy henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista. Liikenneonnettomuuksien kustannuksista arviolta noin viidennes kohdistuu kuntatalouteen, mikä Helsingissä vastaa noin 16 miljoonaa euroa vuodessa.

Raportissa Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2014–2016 (liite 1) on esitetty yhteenvetotietoja ajanjaksolla tapahtuneista poliisin tietoon tulleista liikenneonnettomuuksista. Lisäksi raportissa on pidempiaikaisempaa seurantatietoa liikenneonnettomuuksista 1980-luvulta alkaen. Raportissa on tilastojen lisäksi tietoa merkittävimmistä onnettomuuskeskittymistä sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yleisimmistä onnettomuuspaikoista.

Raportti on viimeinen tässä muodossa julkaistava onnettomuusraportti. Jatkossa onnettomuuksien ja muiden liikennetilastojen analyysit päivitetään reaaliaikaisemmin Helsingin kaupungin internetsivuille osoitteeseen www.hel.fi/liikennetilastot. Onnettomuustilastoja päivitetään sivulle kunkin vuoden uusimpien tilastojen valmistuttua. Myös Helsingin karttapalvelusta löytyy erilaisia liikenneonnettomuuksien teemakarttoja, muun muassa onnettomuudet jaoteltuna suurpiireittäin sekä kantakaupungin ja esikaupunkien välillä, osoitteesta http://kartta.hel.fi/link/56GAta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 09 31037054

jussi.yliseppala@hel.fi