Helsingin kaupungin liittyminen World Cities Culture Forum -verkostoon

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-008792
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 656 §

Helsingin kaupungin liittyminen World Cities Culture Forum -verkostoon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käytettäväksi verkoston ensimmäisen vuoden 2018 jäsenmaksua varten tarvittavan 17 500 euron määrärahan. Jäsenmaksu maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, projekti 104020106301.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi. Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin toimialan tai liikelaitoksen esityksestä.

World Cities Culture Forum on Lontoon aloitteesta perustettu maailman johtavien kulttuurikaupunkien verkosto. Aloite verkostoon liittymisestä on tullut Lontoon pormestarilta Sadiq Khanilta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esityksessään arvioinut, että verkostoon liittyminen tukee Helsingin brändiä kansainvälisenä kulttuurikaupunkina ja vahvistaa verkostoja kulttuurimyönteisiin suurkaupunkeihin. Verkoston kautta Helsinki voi markkinoida omaa taiteen ja kulttuurin osaamistaan sekä löytää uusia ratkaisuja taiteen ja kulttuurin tukemiseen.

Verkoston kautta Helsinki saa ensi kertaa luotettavaa vertailutietoa taiteen ja kulttuurin tilasta suhteessa muihin maailman kaupunkeihin. World Cities Culture Forum tuottaa vuosittain tutkimusraportin, joka
vertailee jäsenkaupunkeja 70 erilaisella kulttuurin indikaattorilla. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Amsterdam, Austin, Bogota, Bryssel, Buenos Aires, Kapkaupunki, Chengdu, Dakar, Dublin, Edinburgh, Hongkong, Lagos, Lissabon, Lontoo, Los Angeles, Melbourne, Milano, Mumbai, Montreal, Moskova, New York, Pariisi, Rooma, Soul, Shanghai, Shenzhen, Tukholma, Sydney, Taipei, Tokio, Toronto, Wien, Varsova ja Zürich. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan arvion mukaan verkostosta saatava vertailutieto paikkaa merkittävää aukkoa kaupungin tietoaineistoissa.

Verkoston jäsenmaksu on ensimmäisenä vuonna 17 500 euroa ja sen jälkeen 8 500 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa pääsyn verkoston tietokantoihin, Helsingin oman sivun verkoston verkkosivuilla, osallistumisen kulttuurijohdon vaihto-ohjelmaan, kahden hengen osallistumiskulut vuosittaiseen seminaariin (pl. lennot), indikaattoritiedon sekä oikeuden kääntää verkoston raportit omalle kielelle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että ensimmäisen vuoden korotettu jäsenmaksu katetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista, minkä jälkeen kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa jäsenmaksuista.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, sen tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Jos kaupunki päättää liittyä World Cities Culture Forum -järjestöön, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkostosta (Välimeren nuorten taiteilijoiden biennaali) eroamisesta. Verkoston jäsenyys juontuu kulttuurikaupunkivuosi 2000:n projekteista, eikä se kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan arvion mukaan enää liity toimialan aktiiviseen kansainväliseen toimintaan.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.09.2018 § 175

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi.

Mikäli kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi, niin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkoston (BJCEM) jäsenyydestä eroamisesta ja samalla luopuu siihen liittyneestä 2 000 euron jäsenmaksusta.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että täydennetään esitysehdotuksen toisen kappaleen viimeistä virkettä seuraavasti: "ja samalla luopuu siihen liittyneestä 2 000 euron jäsenmaksusta."

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

28.08.2018 Palautettiin

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi