Mellunkylän ja Vartiokylän aluesuunnitelma

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-008817
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 563 §

Mellunkylän ja Vartiokylän aluesuunnitelma

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteessä 1 olevan Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelman vuosille 2018-2027 ohjeellisena noudatettavaksi.

Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden laatuun kiinnitetään huomiota, suunnitelman kustannusarviota voidaan tarvittaessa tarkistaa ylöspäin ja suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet pyritään toteuttamaan esitettyä aikataulua nopeammin.

Suunnitelmien vuorovaikutuksen käytännöt organisoidaan pysyvästi ja selkeästi tavalla, jossa niin kaupunginstrategiassa keskeisen monimuotoisuuden lisäämisen tavoitteen kuin muidenkin keskeisten näkökulmien sidosryhmätyö on avointa ja sellaista, jossa niin strategiseen kuin yksityiskohtaisempaan palautteeseen saa riittävät vastaukset, jotka myös ovat lautakunnan käytössä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli aluesuunnittelija Nina Mouhu. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden laatuun kiinnitetään huomiota, suunnitelman kustannusarviota voidaan tarvittaessa tarkistaa ylöspäin ja suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet pyritään toteuttamaan esitettyä aikataulua nopeammin.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Suunnitelmien vuorovaikutuksen käytännöt organisoidaan pysyvästi ja selkeästi tavalla, jossa niin kaupunginstrategiassa keskeisen monimuotoisuuden lisäämisen tavoitteen kuin muidenkin keskeisten näkökulmien sidosryhmätyö on avointa ja sellaista, jossa niin strategiseen kuin yksityiskohtaisempaan palautteeseen saa riittävät vastaukset, jotka myös ovat lautakunnan käytössä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina Heinäluoman ja Anni Sinnemäen vastaehdotukset.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteessä 1 olevan Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelman vuosille 2018-2027 ohjeellisena noudatettavaksi.

Sulje

Aluesuunnitelmassa esitetään yleisten katu- ja viheralueiden ylläpidon, peruskorjauksen ja yleisillä viheralueilla sijaitsevien palvelujen tavoitetaso ja toimenpidetarpeet. Päämääränä on yleisten alueiden turvallisuuden, kestävyyden, toimivuuden, esteettömyyden ja viihtyisyyden parantaminen. Toimenpidetarve-esityksissä ja hankkeiden valinnassa on otettu huomioon asukkailta tullut palaute ja kehittämisehdotukset, kunnossapidon vaatimukset sekä alueen ominaispiirteet ja arvot.

Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelmassa esitetään seuraavan kymmenen vuoden aikana toteutettavaksi viittä hanketta. Lisäksi ehdotetaan 1. maailmansodan aikaisten linnoituslaitealueiden opastuksen ja hoidon kehittämistä yhteistyössä museoviranomaisen ja luontojärjestöjen kanssa. Esitettävät hankkeet ovat: Vesalantien ja Vesalantien puistokaistan parantaminen, Kurkimäen aukioiden parantaminen, Leikkipuisto Lammen parantaminen, Suopuiston parantaminen ja Kivikon frisbeegolfradan parantaminen.

Suunnittelualue

Suunnittelualue kattaa Mellunkylän kaupunginosan kokonaan ja Vartiokylän kaupunginosan pohjoisosan. Suunnittelualueen rajaus pitää sisällään Kontulan, Mellunmäen, Vartioharjun pohjoisosan, Vesalan, Kurkimäen ja Kivikon osa-alueet. Suunnittelualue rajautuu kaakossa Itäväylään, lounaassa Myllymestarintiehen, luoteessa Lahdenväylään sekä koillisessa Helsingin ja Vantaan rajaan.

Suunnittelualueella on kaupunkiympäristön hallinnassa olevia kaavoitettuja viheralueita noin 394 hehtaaria. Rakennettuja viheralueita on noin 58 hehtaaria. Kaupunkiympäristön hoidossa olevista luonnonmukaisista viheralueista on metsää 255 hehtaaria, peltoa ja niittyjä 42 hehtaaria. Kaavan mukaisia katualueita on noin 142 hehtaaria. Jalankulun ja pyöräilyn reittejä on kaikkiaan noin 55 hehtaaria. Suunnittelualueen väkiluku on noin 48 000 asukasta.

Vuorovaikutus

Aluesuunnitelma on laadittu vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja käyttäjien kanssa. Vuorovaikutukseen sisältyy internet-kysely ja kaksi työpajamuotoista asukastilaisuutta, jotka järjestettiin yhdessä palvelutilaverkkotyöpajojen kanssa. Kerro Kartalla -internetkyselyyn vastasi 265 henkilöä. Karttamerkintöjä kertyi poikkeuksellisen paljon, noin 9000. Työpajoihin osallistui yhteensä noin 60 henkilöä.

Aluesuunnitelmaluonnosta esiteltiin Uutta Helsinkiä -tilaisuudessa huhtikuussa 2018, ja se oli internetissä nähtävillä huhti-toukokuun vaihteessa 2018. Alueen yhdistyksille lähetettiin sähköinen tiedote ja kommentointiaikaa aluesuunnitelmaluonnoksesta pidennettiin.

Suunnitelma-alueen strateginen tavoite

Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan suunnittelun strategiset teemat painottuvat merkittäviin viherkäytäviin: Kivikon metsäiseen runkoyhteyteen ja vihersormeen sekä Mellunmäen ja Mustapuron purolaaksoihin. Näiden kahden viherkäytävän laatua viher- ja virkistysalueina ylläpidetään ja kehitetään metsien ja niittyjen monimuotoisuutta, puroympäristöjen laatua sekä luonto- ja virkistysarvoja vaalimalla. Lisäksi varmistutaan poikittaisten viheryhteyksien jatkuvuudesta sekä suunnitelma-alueella että alueen ulkopuolelle, suurten väylien ylitse.

Suunnitelma-alue on jaettu kahdeksaan osaan, joiden maiseman ja luonnon ominaispiirteet, kulttuuriset erityispiirteet ja kehittämistavoitteet esitetään. Luonnonarvoiltaan erityisen tärkeät Kivikon sekä Mustapuron ja Mellunkylänpuron viheralueet jaetaan tarkempiin maisemallisiin osa-alueisiin ja käsitellään yksityiskohtaisemmin. Kivikossa korostuu metsäluonnon ja virkistyskäytön kehittämisen tavoitteet, mutta myös niittyverkoston vahvistaminen ja kulttuuriympäristön suojelu. Lisäksi alueella on merkitystä siniverkoston osana. Mustapuron ja Mellunkylänpuron alueella vesistöjen suojelu, metsäiset ja niittyverkostot sekä vieraslajien torjunta nostetaan erityisesti esiin, mutta myös 1. maailmansodan aikaisten linnoituslaitteiden suojelu ja esittely on tärkeä kysymys.

Metsäluonnon hoito käsitellään omana osa-alueenaan, jota tarkennetaan myöhemmin vuorovaikutteisessa suunnittelussa. Metsien ja metsäisten alueiden hoidon keskeisin tavoite on suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen. Hoitotoimenpiteet kohdistetaan harkitusti siten, että ne luonnon arvokohteet, jotka tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina, jätetään pääsääntöisesti hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.

Rahoitustarve ja suunnitelman kustannukset

Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelmassa esitettyjen hankkeiden kustannusarvio on noin 4 miljoonaa euroa. Metsäisten alueiden hoitotoimenpiteet ja niiden kustannustarve määritetään seuraavalla suunnittelutasolla. Aluesuunnitelmassa esitettävistä peruskunnostushankkeista laadittiin hankeohjelmat ja kustannusarviot hankeosalaskennan tarkkuudella.

Aluesuunnitelma suunnittelutyökaluna

Aluesuunnitelmat ovat kaupunkiympäristön toimialan työväline yleisten alueiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi koko Helsingin alueella. Suunnitelmassa määritellään nykytila-analyysin ja vuorovaikutuksen pohjalta alueen kehittämis- ja kunnostamistarpeet seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Aluesuunnitelmat ovat katu- ja viheralueiden omaisuudenhallintatyökalu, joka mahdollistaa alueiden kehittämisen tasapuolisesti koko kaupungissa. Aluesuunnittelutasoa seuraa kunnostushankekohtainen tarkempi suunnittelu katu- ja puistosuunnitelmien ja hoidon osalta luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien muodossa. Suunnitelmat tullaan laatimaan vuorovaikutteisesti asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 30.10.2018 § 529

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 09 310 39838

nina.mouhu@hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 38448

heikki.takainen@hel.fi

Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, puhelin: 09 310 75252

antti.siuruainen@hel.fi