Kalasataman liityntäpysäköintialueen pysäköintimaksusta päättäminen ja liityntäpysäköintipaikkojen pysäköintimaksusta päättämisen toimivallan siirtäminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-008825
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 132 §

Kalasataman liityntäpysäköintialueen pysäköintimaksusta päättäminen ja liityntäpysäköintipaikkojen pysäköintimaksusta päättämisen toimivallan siirtäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti asettaa Kalasataman liityntäpysäköinnin asiakasmaksuksi 2,00 (kaksi) euroa kattaen liityntäpysäköintiajan arkipäivisin klo 6:00 – 17:30 välisenä aikana.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan 1.10.2018 alkaen päättämään yksittäisten liityntäpysäköintipaikkojen käytön hinnoittelusta johtokunnan hyväksymien tavoitteiden, hinnoittelun ja aikarajauksen puitteissa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kalasataman liityntäpysäköinnin asiakasmaksuksi kattaen klo 06.00-17.30 liityntäpysäköintiajan esitetään asetettavaksi 2,00 (kaksi) euroa. Maksua tullaan tarkistamaan myöhemmin johtokunnan 31.5.2018 hyväksymien Liityntäpysäköinnin tavoitteiden sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteiden (HEL 2018-005516 T 08 01 03) mukaisesti, kun liityntäpysäköinnin käyttöaste on vakiintunut.

Esitetty liityntäpysäköintimaksu on linjassa HSL:n ja pääkaupunkiseudun kuntien laatimien suositusten kanssa. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2015) todetaan, että liityntäpysäköinnin ”hinnoitteluun varaudutaan ydinalueelta alkaen. - -Matkakortilla tunnistauduttaessa henkilöauton liityntäpysäköinti maksaa 1–2 euroa/pysäköintitapahtuma.” Linjausta on täsmennetty mm. Helsingin seudun liityntäpysäköinnin toimenpideohjelmassa (HSL 2017) määrittelemällä, että HSL-kuntien liityntäpysäköintialueilla huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös liityntäpysäköintialueen tyyppi (rakenteellinen / maantaso) ja liityntäpysäköintialueen käyttöaste. Kauppakeskuksissa maksullisuudesta ja pysäköintiehdoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Liityntäpysäköijä tunnistautuu Kalasatamassa HSL:n matkakortilla, jolla varmistetaan että liityntäpysäköintiä käyttää nimenomaan joukkoliikennematkustaja. Pysäköinti maksetaan ennen poistumista maksuautomaattiin. Liityntäpysäköinti on mahdollista myös klo 17.30 jälkeen, mutta tämän jälkeen liityntäpysäköinnistä maksetaan kauppakeskuksen normaalin asiakaspaikoituksen hinta.

Nyt ehdotettu 2 euron liityntäpysäköinnin asiakasmaksu on käytössä myös muilla lähellä keskustaa sijaitsevilla liityntäpysäköintialueilla Ruoholahdessa ja Lauttasaaressa.

Hallintosäännön mukainen toimivalta/Toimivallan siirto

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1.2 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää liikelaitoksen palvelujen hinnoittelusta. Liityntäpysäköinnin maksujen osalta johtokunta hyväksyi kokouksessaan 31.5.2018 Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä (HEL 2018-005516 T 08 01 03).

Jatkossa yksittäisten alueiden osalta päätökset tekee johtokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti HKL:n toimitusjohtaja.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 35104

elina.norrena@hel.fi