Laurinniitty, puistosuunnitelman hyväksyminen, nrot VIO 5918/1-2, Haaga, Lassila

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-008974
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 446 §

Laurinniitty, puistosuunnitelman hyväksyminen, nrot VIO 5918/1-2, Haaga, Lassila

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Laurinniityn puistosuunnitelman nrot VIO 5918/1-2.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Petra Rantalainen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Laurinniitty sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa, Lassilan 294 osa-alueella. Puisto on voimassaolevassa asemakaavassa nro 11999 VP merkinnällä. Puiston pinta-ala on 13 480 m², suunnittelualueen pinta-ala on 12 516 m².

Laurinniity on vehreä ja idyllinen kokonaisuus. Puiston alueelle sijoittuu Leikkipuisto Laurinniityn toiminnat. Puistoalueen pohjoisosaan leikkipuistorakennus. Leikkipuiston alkuperäiset rakenteet ovat kuluneita, alueita ei ole kunnolla aidattu, toimintojen sijoittelu on hajanaista ja leikkivälineiden määrä on vähäinen suhteessa käyttäjämääriin. Leikkipuistorakennuksen edustalla oleva betonikiveys on pahoin painunut ja kasvillisuus on paikoin ylikasvanutta ja tiivistä.

Suunnittelun tavoitteena on tehdä leikkipuistosta turvallinen, monipuolinen ja viihtyisä leikkipaikka. Koko puistoalueella tehdään pieniä perusparannustöitä.

Osa leikkipuistosta on luovutettu käyttöoikeussopimuksella yksityisen päiväkodin käyttöön. Puistosuunnittelun yhteydessä yksityisen päiväkodin käyttämä puistoalueen osa järjestellään puiston kokonaisuuden kannalta parempaan sijaintiin. Yksityisen päiväkodin käyttöön varatun alueen pinta-ala on 960 m².

Suunnitelman sisältö

Leikkipuistossa pienten lasten leikkialue on suunniteltu lähelle leikkipuistorakennusta. Isojen lasten leikkialueet ovat puiston keskiosassa oleva, tasapainovälineistä koostuva, leikkialue ja puiston kaakkoisosassa oleva linnaleikki. Yksityisen päiväkodin leikkialue on suunniteltu puiston lounaisosaan.

Leikkipuiston turvallisuutta lisätään aitaamalla pienten lasten leikkialue ja sijoittamalla puiston itä- ja länsireunalla oleville raiteille pollarit läpiajon estämiseksi. Puistoraittien siltarumpujen kohdalla olevat kaiteet uusitaan. Pääosa leikkivälineistä uusitaan. Puiston luonnonläheisyyttä korostetaan käyttämällä puusta valmistettuja leikkivälineitä.

Nykyinen huonokuntoinen kahluuallas poistetaan ja sen paikalle on suunniteltu puutasolla reunustettu pienten lasten leikkialue. Nykyinen puukatos ja painunut ja kulunut betonikiveys uusitaan ja kiveyksen pohjarakenteet mitoitetaan kestäviksi.

Leikkipuiston istutukset säilytetään vehreinä ja runsaina. Ylikasvaneita ja ränsistyneitä pensasistutuksia ja puita poistetaan ja uusitaan jonkin verran. Puiston nykyistä valaistusta täydennetään.

Leikkipuisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.

Vuorovaikutus

Laurinniityn puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta.

Puistosuunnitelmaluonnos esiteltiin asukkaille Leikkipuisto Laurinniityn tiloissa 18.5.2018.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laiturissa ja Helsingin kaupungin internetsivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 7.5.−20.5.2018 välisenä aikana.

Suunnitelman esillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille. Suunnitelmasta on saatu palautetta, josta on tehty yhteenveto vuorovaikutusmuistioon.

Kustannukset ja aikataulu

Suunnittelualueen pinta-ala on 12 516 m².

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 810 000 euroa eli noin 65 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston hoitoluokat ovat A2 ja A3.

Vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 18 900 euroa eli 1,5 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelmassa 2019.

Hankkeelle on myönnetty erillisrahoitus talousarviokohdasta 8 07 01 lähiörahasto.

Sovelletut säännökset

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84-86 §, 62 §, 202 §,190 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.10.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Petra Rantalainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39795

petra.rantalainen@hel.fi