Helsingin lumenvastaanottopaikkojen vastaanottomaksun hinnan tarkistus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009052
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 455 §

Helsingin lumenvastaanottopaikkojen vastaanottomaksun hinnan tarkistus

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että lumen vastaanotosta perittävä maksu on 1.11.2018 alkaen 20 euroa lumikuormalta lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverolla.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (4 § 1 mom. 2015/1065, jäljempänä kunnossapitolaki) velvoittaa poistamaan jalkakäytävän vierelle kertyneet lumivallit. Helsingissä lumi on poistettu kuljettamalla se lumenvastaanottopaikoille, joiden toiminnasta vastaa kaupunkiympäristön ylläpitopalvelu. Paikkoja operoi Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara (jäljempänä Stara).

Lumenvastaanottopaikkojen toiminnasta syntyneet kustannukset on yleisten töiden lautakunnan (jäljempänä YTLK) päätöksellä (22.5.2003 278 §) katettu aiheuttamisperiaatteen mukaan siten, että kustakin lumenvastaanottopaikalle kuljetetusta kuormasta on peritty 17,50 euron suuruinen (YTLK 19.10.2006 575 §) maksu. Käyttäjiltä perityillä maksuilla on katettu ylläpitopalvelulle ja Staralle tavanomaisena talvena syntyneet lumenvastaanottotoimintaan kohdistetut käyttö- ja investointikustannukset.

Viimevuotisten kustannusten ja pitkäaikaisten lumikuormatilastojen perusteella vastaanottomaksun suuruus on tarkistettu vastaamaan paremmin nykykustannustasoa ja ilmastoa. Suuruus on laskettu jakamalla keskimääräiset kustannukset tavanomaisen talven lumikuormamäärällä.

Sulje

Liikennettä haittaavan lumen poistaminen katualueilta kuuluu kunnossapitolain mukaan joko kiinteistöille tai kaupungille. Kiinteistön vastuulle kuuluu sen kohdalla olevan jalkakäytävän tai sen viereen kertyneen lumivallien poistaminen. Kaupungille kuuluu niiden lumivallien poistaminen, joiden kohdalla ei ole kiinteistöjä tai jalkakäytävää. Lisäksi kiinteistöt vastaavat lumien kuljettamisesta omilta alueiltaan, kuten pihoilta ja pysäköintialueilta. Eniten lumenkuljetusta tarvitaan tiiviisti rakennetuilla alueilla kuten kantakaupungissa.

Kaupunki on ottanut hoitaakseen kiinteistöjen lumenpoistovelvollisuuden suurimmassa osassa kaupunkia niin kutsutun kokonaisvastuuhoitojärjestelyn myötä. Kiinteistöt ja kaupunki kuljettavat lumen kaupunkiympäristön ylläpitopalvelun vastuulla oleville ja Staran operoimille lumenvastaanottopaikoille. Lumenvastaanottotoiminnan järjestäminen on Helsingin kaltaisessa kaupungissa välttämätöntä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

YTLK päätti 22.5.2003 § 278 lumen vastaanoton muuttamisesta maksulliseksi, ja maksua alettiin periä 1.10.2003 lähtien. Vastaanottomaksulla katetaan lumen vastaanottotoiminnasta aiheutuneet kustannukset ja sen suuruudeksi lautakunta päätti 12,50 euroa lumikuormalta (arvonlisäverolla lisättynä). Maksun suuruutta tarkistettiin edellisen kerran yleisten töiden lautakunnan päätöksellä § 575 19.10.2006, jolloin suuruudeksi päätettiin 17,50 euroa (ennen arvonlisäveroa). Kaupunki perii lumenvastaanotosta aiheutuneet kustannukset lumikuormien tuojilta. Lumenvastaanotto on maksullista myös monissa muissa kaupungeissa, kuten Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Lahdessa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Vaasassa.

Vastaanottomaksun suuruus on tarkoitus määritellä siten, että vastaanottomaksuilla kerätyt tulot kattavat lumen vastaanottotoiminnasta aiheutuvat kustannukset. Lumenvastaanottotoiminnan vuotuiset kustannukset ovat keskimäärin 1 030 125,72 euroa. Kustannuksiin sisältyvät sekä ylläpitopalvelun että Staran lumenvastaanottotoiminnan käyttö- ja investointikustannukset. Tavanomaisena talvena lumenvastaanottopaikoille tuotujen lumikuormien määrä on noin 50 840 kuormaa, joten yhden lumikuorman maksuksi saadaan 20 euroa.

Vastaanottomaksun laskutus tapahtuu lumenvastaanottopaikkojen kulunvalvontaan tallentuneiden tietojen perusteella kerran kuukaudessa. Valvonta- ja tallennusjärjestelmä on ollut käytössä kaikilla kahdeksalla varsinaisella lumenvastaanottopaikalla.

Päätös annetaan tiedoksi Espoon ja Vantaan kaupungeille, joiden kanssa lumenvastaanottotoimintaa kehitetään yhdessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Esko Laiho, ylläpitoinsinööri, puhelin: 09 310 38381

esko.laiho@hel.fi