Oikaisuvaatimus koskien asiakkuusjohtajan päätöstä 1.10.2018, alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön päällikön viran täyttäminen, työavain 6-192-18

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009143
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 573 §

Oikaisuvaatimus koskien asiakkuusjohtajan päätöstä 1.10.2018, alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön päällikön viran täyttäminen, työavain 6-192-18

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä ********** tekemän oikaisuvaatimuksen asiakkuusjohtajan 1.10.2018 tekemästä (17 §) alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön päällikön viran täyttöä koskevasta päätöksestä.

Virkaan valittu täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Valittu henkilö on huomioon ottaen koulutus ja työkokemus sekä haastattelun ja henkilöarvioinnin perusteella tehty kokonaisarviointi hakijoista ko. tehtävään soveltuvin. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

********** oikaisuvaatimus on liitteenä 1. Hakuilmoitus on esityslistan liitteenä 2 ja hakijat alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön päällikön virkaan liitteenä 3. Virkaan valitun työhakemus on liitteenä 4 ja oikaisuvaatimuksen tekijän työhakemus liitteenä 5. Virkaan valitun vastine on liitteenä 6. Muut valintaprosessiin liittyvät asiakirjat ovat lautakunnan kokouksessa nähtävänä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asiakkuusjohtaja on 1.10.2018 (§ 17) päättänyt valita alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön päällikön virkaan 1.5.2019 lukien ********** Päätökseen on liitetty kuntalain oikaisuvaatimusohjeet.

Viranhaltijan päätökseen tyytymätön voi kuntalain 134 §:n 1. momentin mukaisesti hakea päätökseen oikaisua. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. ********** tekemä oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa 16.10.2018.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että asiakkuusjohtajan tekemä valintapäätös tulee kumota ja virkaan tulee valita ********** Oikaisuvaatimuksen tekijä on perustellut vaatimuksensa sillä, että hänen mielestään virkaan valinnan suorittanut asiakkuusjohtaja on syyllistynyt valintapäätöksen teossa työsyrjintään. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä valitsija on suorittanut virantäyttöön liittyvän ansiovertailun virheellisesti ja valittua suosien. Lisäksi valitsija on ********** mukaan käyttänyt virkamiehelle suotua harkintavaltaa lainvastaisesti ja valinnut virkaan hakijan, jonka ansiot ovat huomattavan vähäiset verrattuna hänen omiin ansioihinsa.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 30.7.-20.8.2018. Hakuaika päättyi 20.8.2018 klo 16.00. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Oikotiellä, Kuntatekniikan foorumissa, KTK ry:n rekrykanavassa, Insinööriliiton työpaikkatorilla ja Lakimiesliiton Lakimiesrekrytoinnissa.

Yksikön päällikön kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan hakijalta toivotaan kokemusta ihmisten johtamisesta, palvelumuotoilusta ja palvelun kehittämisestä ja että hän on yhteistyökykyinen ja kykenevä toimimaan verkostomaisessa työympäristössä. Eduksi luetaan sopimusjuridiikan tuntemus ja kokemus hallinnollista tehtävistä.

Yksikön päällikkö johtaa yksikköä, joka ohjaa yleisten alueiden käyttöä myöntämällä erilaisia maankäyttölupia ja valvomalla lupien sekä kiinteistöille kuuluvien kadun kunnossapitovelvoitteiden noudattamista ja luvatonta maankäyttöä. Yksikön päällikkö johtaa, suunnittelee, seuraa ja valvoo yksikön toimintaa sekä vastaa sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hän kehittää ja ylläpitää yksikön suorituskykyä ja tuloksellisuutta sekä kehittää yksikön toimintaprosesseja kaupungin strategian mukaisesti.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Asiakkuusjohtajan päätöksessä 1.10.2018 (§ 17) on vertailtu kaikkia haastatteluun kutsuttujen neljän hakijan ansioita lyhyesti suhteessa hakuilmoituksessa esitettyihin kelpoisuusehtoihin ja muihin seikkoihin nähden, joista katsotaan olevan etua viran menestyksekkään hoitamisen kannalta. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitu viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Yksikön päällikön virkaa haki hakuajan kuluessa 17 henkilöä. Yksi hakija ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Yhteenveto hakijoista on päätöksen liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin **********

**********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Arvioinnin suoritti Psycon Oy 10.-14.9.2018.

**********

**********

**********

**********

********** vaatii 16.10.2018 tekemässään oikaisuvaatimuksessa, että asiakkuusjohtajan tekemä valintapäätös tulee kumota ja virkaan tulee valita ********** Oikaisuvaatimuksen tekijä väittää, että asiakkuusjohtaja on syyllistynyt valintapäätöksen teossa työsyrjintään ja että hän on suorittanut virantäyttöön liittyvän ansiovertailun virheellisesti ja valittua suosien. Virkaan valittua on hänen mielestään suosittu poikkeuksellisella tavalla, kun virkaan valittu ottaa viran vastaan kahdeksan kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä vapautuessaan nykyisestä tehtävästään. ********** mielestä asiakkuusjohtaja on käyttänyt virkamiehelle suotua harkintavaltaa lainvastaisesti ja valinnut virkaan hakijan, jonka ansiot ovat huomattavan vähäiset verrattuna ********** omiin ansioihin. Lisäksi hän väittää oikaisuvaatimuksessaan, että ********** valintaa on perusteltu subjektiivisilla soveltuvuusperusteilla.

Kunnan viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Tälle harkintavallalle asettavat rajoja perustuslain mukaiset virkanimitysperusteet ja laissa erikseen säädetyt syrjintäkiellot.

Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014), jonka 3 luvun 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Perustuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) perustelujen mukaan perustuslain nimitysperusteista taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatu ja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Asiakkuusjohtajan päätöksessä 1.10.2018 (§ 17) on vertailtu kaikkia haastatteluun kutsuttujen neljän hakijan ansioita suhteessa hakuilmoituksessa esitettyihin kelpoisuusehtoihin ja muihin seikkoihin nähden, joista katsotaan olevan etua viran menestyksekkään hoitamisen kannalta.

Asiakkuusjohtaja on valintapäätöksessään perustellut, että hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella ********** on yksikön päällikön viran kelpoisuusehdot täyttävä henkilö. Lisäksi hän on viran hoitamiseen parhaiten soveltuva henkilö.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kaikki virkaan haastatellut neljä henkilöä täyttivät tämän kelpoisuusehdon.

Virkaan valittavalta on toivottu myös kokemusta ihmisten johtamisesta, palvelumuotoilusta ja palvelun kehittämisestä ja että hän on yhteistyökykyinen ja kykenevä toimimaan verkostomaisessa työympäristössä. Eduksi luettiin sopimusjuridiikan tuntemus ja kokemus hallinnollista tehtävistä.

Toimenkuvan vuoksi valintaa tehtäessä haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota yksikön toiminnan hyvään tuntemiseen, palvelumuotoilu- ja palvelun kehittämisen osaamiseen sekä viran hoitamisen kannalta hyödyllisiin alan verkostoihin. Lisäksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota myös hakijan muutosvalmiuksiin ja kehittämisorientoituneisuuteen toimialan nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Perustuslain nimitysperusteista taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. ********** on toiminut lakimiehen tehtävässään menestyksellisesti alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön johdon tukena sekä yksikön prosessien selkeyttämiseen ja sujuvoittamiseen tähdänneessä kehittämisprojektissa projektipäällikkönä. Yksikön palveluiden muotoilu- sekä taksarakenteen uudistamisen ja uuden tietojärjestelmän mahdollisuuksien hyödyntämisen suunnittelu kehittämisprojektin projektipäällikkönä toivat ********** vahvaa kokemusta yksiköstä, sen tehtävistä, toimintaympäristöstä ja haasteista samoin kuin yksikön palveluiden kehittämismahdollisuuksista.

Perustuslain nimitysperusteista kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. ********** on näyttöä viran hoitamiseksi tarvittavista kyvyistä, sillä hän on luonut aikaisemmissa tehtävissään alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön tehtäväkenttään liittyvän laajan verkoston eri kaupunkien kanssa ja osoittanut vahvaa asiakaslähtöistä näkemyksellisyyttä ja uudistavaa työotetta toimiessaan lakimiehen ja projektipäällikön tehtävässä. Kaupungin kasvaessa ja tiivistyessä yksikön merkitys erilaisten lupien myöntäjänä kaupunkitilan käyttöön kasvaa. Yksikön uusiutumisen jatkaminen entistäkin toimivammaksi, asiakaslähtöisemmäksi ja osallistavammaksi on kaupungin toimivuuden kannalta keskeistä. Hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella ********** on parhaat edellytykset tämän työn jatkamiseen.

Hakijoiden ansioita on vertailtu ja ********** on katsottu kokonaisarvion perusteella kelpoisista hakijoista perustuslain virkanimitysperusteet huomioiden virkaan sopivimmaksi henkilöksi. Hänellä on hyvä perehtyneisyys alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön toimintaan sekä monipuolista näyttöä tuloksellisesta kehittämistyöstä. Muutosjohtamisen näkökulmasta hänen vahvuutenaan ovat hyvät vuorovaikutustaidot sekä kehittämisorientoitunut asenne, mikä näkyy myös innostavana, käytännönläheisenä ja ratkaisukeskeisenä johtamisotteena. Lisäksi hänellä on vahva toimialatuntemus sekä laaja sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden verkosto, joka luo hyvät edellytykset hoitaa tehtävää menestyksekkäästi myös toimintaympäristön muuttuessa. Edellä mainitut seikat huomioiden ********** on pidettävä arvioiduista kärkihakijoista tehtävään soveltuvimpana.

Virkaan valittavalta toivottua yhteistyökykyisyyttä, johtamis- ja kehittämisotetta sekä kykyä työskennellä verkostomaisesti on arvioitu myös Psyconin suorittamassa henkilöarvioinnissa, jonka tulokset tukivat ********** valintaa alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön päällikön tehtävään.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden nojalla joku toinen hakija olisi katsottava valittua hakijaa kokonaisarvion perusteella ansioituneemmaksi ja sopivimmaksi virkaan nähden. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella asiakkuusjohtajan päätöksen olisi katsottava olleen lainvastainen tai hakijoita syrjivä. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt väitteet ovat monelta osin varsin yksilöimättömiä, eikä niiden tueksi ole esitetty muuta näyttöä, kuin oikaisuvaatimuksen esittäjän omat arviot ja olettamukset.

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtaja päätti 1.10.2018 valita palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön päällikön virkaan ********** 1.5.2019 lukien. Asiakkuusjohtajan päätöstä yksikönpäällikön virkavalinnasta ei ole perusteltua syytä muuttaa tai kumota. Näin ollen oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 64928

anne.k.lappalainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 16.10.2018
2. Hakuilmoitus 6-192-18
3. Hakijat yhteenveto, 6-192-18
4. Hakemus, virkaan valittu
5. Hakemus, oikaisuvaatimuksen tekijä
6. Virkaan valitun vastine 4.11.2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.