Kaupungin sisäisen lainan nostaminen, Liikenneliikelaitos

HEL 2018-009241
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 70 §

Kaupungin sisäisen lainan nostaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hakea vuoden 2019 talousarvioon varatuista määrärahoista 90.000.000 euron suuruisen kaupungin sisäisen lainan, jonka nostoajankohdasta sovitaan erikseen kaupunginkanslian ja liikenneliikelaitoksen (HKL) kesken.

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää lainan, johtokunta päättää lisäksi valtuuttaa liikenneliikelaitoksen allekirjoittamaan lainan nostoon liittyvät asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yleistä

HKL:n investoinnit olivat 167,9 milj. euroa vuonna 2017 ja 107,2 milj. euroa vuonna 2018. HKL rahoittaa investointinsa tulos- ja lainarahoituksella.

HKL:llä on kaupungin sisäisiä lainoja 143,1 milj. euroa 31.12.2018. HKL nosti kaupungin sisäistä lainaa 130,0 milj. euroa vuonna 2018, loppuosa lainapääomasta on nostettu 2000-luvun alussa. Lisäksi HKL on nostanut lainoja Euroopan investointipankilta ja Pohjoismaiden investointipankilta vuosina 2012-2016; lainojen pääoma on 233,1 milj. euroa 31.12.2018.

HKL:n ulkopuoliset lainanostot on pyritty ajoittamaan koko kaupungin kassatilanteen kannalta niin, että kaupungin kassavarat on optimoitu. HKL ei ole nostanut uusia kaupungin ulkopuolisia lainoja vuosina 2017 ja 2018, koska kaupungilla ei ole ollut lainatarvetta. Myöskään vuonna 2019 kaupungilla ei ole tarvetta ulkopuolisen lainojen nostoon.

Helsingin kaupungin vuoden 2019 talousarvioon sisältyy HKL:n johtokunnan lainanottovaltuus 266,6 milj. euron kaupungin sisäisen lainan nostoon. Kaupungin hallintosäännön 8. luvun 1 §, talousasioiden 11. kohdan mukaan lainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus.

Lainan määrä ja ehdot

Vuonna 2019 nostettava lainamäärä on korkeintaan 90,0 milj. euroa. Laina voidaan nostaa korkeintaan kolmessa erässä ja lainan nostoajankohdista sovitaan erikseen kaupunginkanslian ja HKL:n kesken. Laina kohdistetaan uusien raitio- ja metrovaunujen sekä vaunujen peruskorjauksien rahoitukseen.

HKL on alustavasti sopinut lainan ehdoista kaupunginkanslian kanssa seuraavasti:

 • Lainan takaisinmaksuaika on 20 vuotta.
 • Lainan lyhennykset alkavat vuonna 2021
 • Lainasta puolet nostetaan kiinteäkorkoisena ja puolet vaihtuvakorkoisena
  • Kiinteäkorkoisen lainan korkoprosentti on kiinteä koko lainasopimuksen ajan. Kiinteäkorkoisen lainan korko on noin 1,5 %.
  • Vaihtuvakorkoinen laina sidotaan 12 kuukauden euriboriin lisättynä 1 %-yksiköllä. Jos viitekorko on negatiivinen, se huomioidaan kokonaiskorossa. Tällä hetkellä (15.3.2019) 12 kuukauden euribor on -0,109 %, joten kokonaiskorko on 0,891 %.
Sulje

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 644

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikenneliikelaitokselle talousarvion kohdalta 9 01 02 21, liikelaitosten lainat, yhteensä 130 miljoonan euron lainat seuraavin ehdoin:

Lainaerät: Liikenneliikelaitos nostaa 65 miljoonaa euroa 1,5 % vuotuisena kiinteäkorkoisena lainana ja 65 miljoonaa euroa 12 kuukauden euribor-korkoon sidottuna vaihtuvakorkoisena lainana, jossa korkomarginaali on 1 %. Vaihtuvakorkoisen lainan koronlaskennassa huomioidaan negatiivinen viitekorko. Lainoista tehdään erilliset velkakirjat.

Laina-aika: Lainat maksetaan takaisin tasalyhenteisesti 20 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että lainojen lyhennykset alkavat vuonna 2020.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.09.2018 § 135

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hakea vuoden 2018 talousarvioon varatuista määrärahoista 130 000 000 euron suuruisen kaupungin sisäisen lainan.

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää lainan, johtokunta päättää lisäksi valtuuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan allekirjoittamaan lainan nostoon liittyvät asiakirjat.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi