Kaupungin sisäisen lainan nostaminen, Liikenneliikelaitos

HEL 2018-009241
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 644 §

Lainan myöntäminen liikenneliikelaitokselle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikenneliikelaitokselle talousarvion kohdalta 9 01 02 21, liikelaitosten lainat, yhteensä 130 miljoonan euron lainat seuraavin ehdoin:

Lainaerät: Liikenneliikelaitos nostaa 65 miljoonaa euroa 1,5 % vuotuisena kiinteäkorkoisena lainana ja 65 miljoonaa euroa 12 kuukauden euribor-korkoon sidottuna vaihtuvakorkoisena lainana, jossa korkomarginaali on 1 %. Vaihtuvakorkoisen lainan koronlaskennassa huomioidaan negatiivinen viitekorko. Lainoista tehdään erilliset velkakirjat.

Laina-aika: Lainat maksetaan takaisin tasalyhenteisesti 20 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että lainojen lyhennykset alkavat vuonna 2020.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen investointiennuste vuodelle 2018 on 133,4 milj. euroa. Investoinnit rahoitetaan tulos- ja lainarahoituksella. Lainojen nostoissa on pyritty huomioimaan kaupungin kassatilanne.

Liikenneliikelaitoksella on tällä hetkellä ulkoista lainaa 240,9 milj. euroa ja kaupungin sisäisiä lainoja 15,1 milj. euroa. Liikenneliikelaitos ei ole nostanut ulkoista lainaa vuosina 2017 ja 2018 kaupungin ohjauksen mukaisesti. Liikenneliikelaitoksen investointeja on toistaiseksi rahoitettu liikelaitoksen kirjanpidolliselta käyttötililtä.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päättänyt (13.9.2018, § 135) hakea vuoden 2018 talousarvioon varatuista määrärahoista 130 000 000 euron suuruista kaupungin lainaa.

Vuoden 2018 talousarvion kohdalla 901 0221, liikelaitosten lainat, on osoitettu 299 500 000 euroa liikelaitosten sisäisiin lainoihin kaupungilta. Lainojen myöntämisestä päättää hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.09.2018 § 135

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hakea vuoden 2018 talousarvioon varatuista määrärahoista 130 000 000 euron suuruisen kaupungin sisäisen lainan.

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää lainan, johtokunta päättää lisäksi valtuuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan allekirjoittamaan lainan nostoon liittyvät asiakirjat.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi