Hankinta, HKL:n kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmä

HEL 2018-009272
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 133 §

HKL:n kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä HKL:n kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän tarjouskilpailun tarjousten vertailun esityksen mukaisesti ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän (Järjestelmä) suunnittelun, toteutuksen ja käyttöönoton kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Teleste Oyj:ltä yhteensä enintään 1.600.000,00 euron (alv 0 %) kiinteään kokonaishintaan sekä Järjestelmän tuki-, ylläpito- ja käyttöpalvelut seitsemän (7) vuoden sopimuskaudeksi yhteensä enintään 571.200,00 euron kokonaishintaan (tasossa Q4/2017) seuraavasti:

Tarjouskilpailun perusteella tehtävät sopimukset:

 • Puitesopimus
 • Toimitussopimus kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän suunnittelusta, toteutuksesta ja käyttöönotosta
 • Sopimus tuki-, ylläpito- ja käyttöpalveluista (sisältäen sisältyy 500 tuntia ohjelmointityötä vuodessa järjestelmän kehittämiseen)

Sopimuskausi:

 • Puitesopimus on voimassa viisitoista (15) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta
 • Toimitussopimus on voimassa, kunnes toimitussopimuksen mukainen tilannekuvajärjestelmä on kokonaisuudessaan tuotantokäyttövalmiudessa
 • Sopimus tuki-, ylläpito- ja käyttöpalveluista on voimassa seitsemän (7) vuottaa siitä, kun tilannekuvajärjestelmä on kokonaisuudessaan hyväksytysti vastaanotettu ja tuotantokäytössä
 • HKL:llä on oikeus jatkaa sopimusta tuki-, ylläpito- ja käyttöpalveluista yhden optiokauden ajan viideksi (5) vuodeksi.

Arvonlisäverottoman hinnan muodostuminen:

 • Kiinteähintainen toimitus 1.600.000,00 euroa
 • Tuki-  ja ylläpitopalvelut seitsemän (7) vuoden sopimuskaudelle 319.200,00 euroa (3.800,00 euroa /kk)
 • Käyttöpalvelut (ml. kaikki käyttöpalvelun tuottamiseen tarvittavat lisenssit) ja tarjouspyynnön mukaiset tietoliikenneyhteydet seitsemän (7) vuoden sopimuskaudelle 252.000,00 € (3.000,00 euroa / kk)
 • Tuki-, ylläpito- ja käyttöpalveluiden hinnanmuutoksiin sovelletaan tarjouspyynnön mukaisia hinnanmuutosehtoja

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan sopimuskauden aikana toimituksen jälkeisiä lisätöitä yhteensä enintään 632.300,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan Teleste Oyj:n tarjouksen mukaisin hinnoin.

Lisäksi johtokunta päätti, että tuki-, ylläpito- ja käyttöpalveluiden optiokauden käytöstä päätetään ennen perussopimuskauden päättymistä johtokunnassa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu tarjouskilpailuun 46H/16, jossa Teleste Oyj:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Metron toimintaympäristön laajetessa ja teknisten järjestelmien lisääntyessä tietomäärät kasvavat siten, ettei nykyisellä henkilökunnalla ja erillisillä teknisillä järjestelmillä kyetä riittävästi havaitsemaan
turvallisuuden kannalta oleellisia tilatietoja ja tapahtumia. Järjestelmän tarkoituksena on tukea metroliikenteen kokonaisturvallisuuden valvontaa ja hallintaa niin, että nykyinen ja tuleva liikennöinti toimii turvallisesti. Järjestelmän avulla parannetaan monimutkaisten ja turvallisuuden kannalta kriittisten tilanteiden hallintaa.

Hankinnan kulku

Hankesuunnitelma

Liikennelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tilannekuvajärjestelmän hankesuunnitelman 10.9.2015 siten, että tilannekuvajärjestelmän kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään 4.310.000,00 euroa.

Kaupunginhallitukset tietotekniikkajaos on hyväksynyt hankkeen Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelmaan 15.10.2015.

Hankintailmoitus

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa 18.1.2017 tunnuksella 2017-001098 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 19.1.2017 tunnuksella 2017/S 013-020129. HKL julkaisi edellä mainituissa ilmoituskanavissa korjausilmoituksen 20.1.2017. Korjausilmoituksella HKL oikaisi alkuperäisessä ilmoituksessa ilmoitettua osallistumishakemusten määräaikaa sekä teknisten määrittelyjen saatavuuden määräaikaa. Hankintamenettelynä käytettiin erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaista neuvottelumenettelyä. Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan 2.3.2017 yhteensä kymmenen (10) kappaletta seuraavilta yrityksiltä:

 • Affecto Finland Oy
 • CGI Suomi Oy
 • Digia Finland Oy
 • Innofactor Business Solutions Oy
 • Insta DefSec Oy
 • Mipro Oy
 • Patria Aviation Oy
 • Solita Oy
 • Teleste Oyj
 • Tieto Finland Oy

HKL käsitteli osallistumishakemukset ja valitsi osallistumispyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti seuraavat viisi (5) eniten pisteitä saanutta, vähimmäisvaatimukset täyttänyttä ehdokasta mukaan tarjouskilpailuun:

 • Mipro Oy
 • Teleste Oyj
 • Tieto Finland Oy
 • CGI Suomi Oy
 • Patria Aviation Oy

Osallistumishakemusten pisteytys ja vertailutaulukko ovat esityslistan liitteenä (liite 1).

Alustava tarjouspyyntö sekä neuvottelut

HKL lähetti edellä mainituille ehdokkaille neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt 27.10.2017. Alustavat tarjoukset tuli antaa 17.11.2017 klo 12:00 mennessä. Hankintayksikkö ilmoitti neuvottelukutsussa, että alustavan tarjouksen jättäminen on edellytys neuvotteluihin osallistumiselle ja, että mikäli alustavaa tarjousta ei ole jätetty alustavan tarjouspyynnön mukaisesti, suljetaan tarjoaja pois tarjouskilpailusta. Määräaikaan 17.11.2017 klo. 12.00 mennessä seuraavat ehdokkaat jättivät alustavan tarjouksen:

 • Mipro Oy
 • Teleste Oyj
 • Tieto Finland Oy
 • CGI Suomi Oy

HKL kävi edellä mainittujen tarjoajien kanssa yhteensä kolme (3) neuvottelukierrosta seuraavasti:

 • Ensimmäinen neuvottelukierros 23.11.2017 – 8.12.2017
 • Toinen neuvottelukierros 3.1.2018 – 11.1.2018
 • Kolmas neuvottelukierros 13.2.2018 – 28.2.2018

Neuvottelukierroksilla käsiteltiin muun muassa HKL:n järjestelmälle asettamia vaatimuksia sekä hankintasopimuksen kaupallisia ehtoja. Ennen lopullisen tarjouspyynnön julkaisua HKL järjesti hankinta-asiakirjojen kommentointikierroksen, jolloin tarjoajilla oli mahdollisuus esittää kommentteja hankinta-asiakirjoihin.

Lopullinen tarjouspyyntö

HKL julkaisi lopullisen tarjouspyynnön 11.4.2018. Lopulliseen tarjouspyyntöön tulleet lisäkysymykset tuli olla toimitettuna 30.4.2018 klo 12.00 mennessä ja niihin lähetettiin vastaukset 9.5.2018. Lopulliset tarjoukset tuli jättää 16.5.2018 mennessä.

Määräaikaan mennessä lopullisen tarjouksen jättivät kaikki alustavan tarjouksen jättäneet sekä neuvotteluihin osallistuneet tarjoajat (Mipro Oy, Teleste Oyj, Tieto Finland Oy ja CGI Suomi Oy).

Tarjousten selonottoneuvottelut

HKL järjesti kunkin tarjoajan kanssa erikseen tarjousten selonottoneuvottelut. Neuvottelut pidettiin ajalla 29.8.2018 – 3.9.2018. Tarjousten selonottoneuvotteluiden tarkoituksena oli varmistaa, että tarjoajat olivat tulkinneet hankinta-asiakirjoihin sisältyvää sopimuskokonaisuutta HKL:n tarkoituksen mukaisesti, jolloin HKL pystyi varmistamaan, että tarjoajien tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset.

Toimittajan valinta

Kaikkien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset, jonka jälkeen tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnön mukaisesti seuraavasti:

Hinnan painoarvo kokonaispisteistä on 60 %. Vertailussa halvin hinta sai 120 pistettä ja muut tarjoukset kaavalla: (halvin hinta / vertailtava hinta) x 120 p.

Laadun painoarvo on 40 %. Laatupisteet laskettiin yhteen vertailutaulukossa esitetyllä tavalla ja laatuvertailussa parhaat pisteet saanut tarjoaja sai 80 pistettä ja muut tarjoukset pisteytettiin kaavalla: (vertailtava pistemäärä/paras pistemäärä) x 80 p.

Laatuvertailussa pisteytettiin seuraavat tarjoajien tarjouksissaan esittämät asiat:

 • Projektissuunnitelma (25 % osuus laatuvertailussa)
 • Järjestelmän käytettävyys (37,5 % osuus laatuvertailusta)
 • Järjestelmän toiminnallisuus (37,5 % osuus laatuvertailussa)

Laatuvertailun suoritti HKL:n asiantuntijaryhmä. Laatupisteiden perustelut on esitetty vertailutaulukossa.

Tarjoajat saivat vertailupisteitä seuraavasti:

Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä (liite 2).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.09.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätietojen antaja

Kari Huvinen, turvallisuussuunnittelija, puhelin: 09 310 35456

kari.huvinen@hel.fi

Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34904

mauri.koski@hel.fi