Vahingonkorvausvaatimus koskien rengasrikkoa Latokartanon liikuntapuistossa

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009294
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Vahingonkorvausvaatimus koskien rengasrikkoa Latokartanon liikuntapuistossa

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hyväksyä Kuljetus Haapiainen & Co Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen 22.5.2018 Latokartanon liikuntapuistossa aiheutuneesta rengasrikosta yhteensä enintään 1 438,30 euron suuruisena. Asian selvittämisen johdosta vaadittujen kustannusten osalta korvausvaatimus hylätään.

Korvaus vararenkaan toimituksesta ja vaihdosta sekä menetetystä työajasta maksetaan yhteensä 400,00 euron suuruisena jo toimitettua laskuerittelyä vastaan.

Korvaus uuden renkaan, siihen liittyvien työ- ja kierrätyskustannusten sekä renkaan hakemisen aiheuttamien kustannusten osalta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisena enintään 1 038,30 euron suuruisena rengasliikkeen laskua ja tositetta vastaan.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen Latokartanon liikuntapuistossa tien reunassa olleen metallisen kiinnikkeen aiheuttamasta rengasrikosta. Vaatimuksen mukaan hakijayrityksen auto oli 22.5.2018 mennyt siirtämään konttia Latokartanon liikuntapuiston alueelle. Kuljettajan väistäessä jalankulkijoita auton rengas osui kiinnikkeeseen ja puhkesi.

Hakija vaatii korvausta uudesta renkaasta siihen liittyvine työ- ja kierrätyskustannuksineen 838,30 euroa sekä aikaperusteista korvausta vararenkaan toimituksesta ja vaihdosta sekä menetetystä työajasta yhteensä 400,00 euroa (2+2 h x á 100,00 €/h). Hakija vaatii lisäksi yhteensä 700,00 euron (7 h x á 100,00 €/h) aikaperusteista korvausta uuden renkaan hausta rengasliikkeestä ja asian selvittämisestä. Vahingonkorvausvaatimus on yhteensä 1 938,30 euroa. Hakija on toimittanut laskuerittelyn korvausvaatimuksistaan sekä valokuvan vahinkopaikasta.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvityksen mukaan vahinkopaikalla on ollut siinä aiemmin sijainneen puomin metallinen kiinnike, jota ei ollut asianmukaisesti suojattu tai merkitty. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ei siten ole asianmukaisesti huolehtinut velvoitteestaan estää vahingon aiheutuminen. Kiinnike on sittemmin poistettu.

Hakija vaatii 700,00 euron (7 h x á 100,00 €/h) aikaperusteista korvausta uuden renkaan hausta rengasliikkeestä ja asian selvittelystä, "kun Liv:n henkilöt ei hoida tehtäviään". Asian tultua vireille hakijaa on kolme kertaa pyydetty toimittamaan asian ratkaisemista varten lasku- ja kuittijäljennökset kaikista niistä kuluista, joiden osalta esitetään vahingonkorvausvaatimus. Uuden renkaan hakemiseen liittyvien kustannusten osalta voidaan katsoa perustelluksi 200,00 euron (2 h x á 100,00 €/h) korvaus. Tämä korvaus voidaan maksaa, kun uuden renkaan aiheuttamat kustannukset on rengasliikkeen laskua ja tositetta vastaan osoitettu. Asian selvittämisen johdosta vaadituille kustannuksille ei ole esitetty perusteita, ja näin ollen korvausvaatimus hylätään 500,00 euron osalta.

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

anna.koskinen@hel.fi

Päättäjä

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Vahingonkorvausvaatimus HEL 2018-009294
2. Kuva vahinkopaikasta HEL 2018-009294
3. Laskuerittely HEL 2018-009294

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.