Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jätteen lajittelulaitosta koskevan ympäristölupahakemuksen täydennyksestä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009326
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 659 §

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jätteen lajittelulaitosta koskevasta ympäristölupahakemuksesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kuljetusrinki Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Kuljetusrinki Oy:n ympäristölupahakemuksesta jätteen lajittelulaitokselle Helsingin Tattarisuolle.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristöpalvelujen lausuntoon ja toteaa lisäksi, että hakemuksen mukainen toiminta on alueen voimassa olevien kaavojen mukaista toimintaa ja toteuttaa maankäytön suunnittelun tavoitteita. Kytkintie 22-24 sijaitsee pehmeikköalueella, jolla savikerroksen paksuus ohuehkon täyttökerroksen alapuolella on noin 10–14 metriä. Kiinteistön lähialueen katualueet on perustettu saven varaan, osa kiinteistöä ympäröivistä rakennuksista on savenvaraisia eikä piha-alueita ole pohjustettu. Kytkintie 22-24 alueelle tulee tehdä vakavuustarkastelu ennen maa-aineksen, purkubetonin ja tiilijätteen läjitystä. Tulee varmistua, ettei lajittelukeskuksen toiminnasta aiheudu haittaa ympäröivälle toiminnoille. Vakavuuslaskennan perusteella tulee määrittää alueet, joille läjitettäviä maa-aineksia, purkubetonia ja tiilijätettä voidaan turvallisesti sijoittaa, lisäksi tulee määrittää turvalliset kasakorkeudet. Turvallisen sijoituspaikan ja kasakorkeuden perusteella määräytyy tonttialueelle sallittu enimmäismassamäärä, jota ei tule ylittää.

Kaupunginhallitus puoltaa luvan myöntämistä, mikäli varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu edellä mainittua haittaa ympäröivälle toiminnalle ja asiassa otetaan huomioon ympäristöpalveluiden lausunnossaan esittämät huomautukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Kuljetusrinki Oy:n ympäristölupahakemuksesta jätteenlajittelulaitokselle Tattarisuolle. Lausuntoa on pyydetty 11.10.2018 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 4.11.2018 asti.

Lupahakemus

Kuljetusrinki Oy hakee lupaa Tattarisuolla osoitteessa Kytkintie 22-24 sijaitsevan jätteen lajittelulaitoksen toiminnalle. Laitoksella vastaanotetaan, esikäsitellään ja välivarastoidaan rakennus- ja purkutoiminnan jätteitä, kaupan ja teollisuuden jätteitä sekä erilliskerättyjä hyötymateriaaleja kuten paperia, pahvia, muovia, lasia ja metallia. Vastaanotetut ja esikäsitellyt jätteet toimitetaan edelleen jatkojalostettaviksi. Vastaanotettavien jätteiden enimmäismäärä on noin 58 000 tonnia vuodessa.

Jätteet otetaan vastaan pääasiassa hallissa, jossa ne siirtokuormataan kontteihin, paalataan tai esikäsitellään murskaamalla. Varastointi tapahtuu joko hallissa tai piha-alueella. Maa-aines, purkubetoni- ja -puu sekä tiilijäte otetaan vastaan ja varastoidaan ulkona. Vastaanotetut ja esikäsitellyt jätteet toimitetaan edelleen jatkojalostettavaksi.

Hakemuksen mukaan laitoksen toiminta-aika maanantaista perjantaihin on klo 6–22 ja lauantaisin klo 7–18. Poikkeustapauksissa laitos toimii myös sunnuntaisin, jolloin ei kuitenkaan tehdä puun murskausta. Murskausta tehdään maanantaista perjantaihin klo 7–21.

Kaavatilanne ja vuokrasopimus

Yleiskaava 2002:ssa Tattarisuon alue on merkitty työpaikka-alueeksi (teollisuus, toimisto, satama), jota kehitetään tuotannon, varastoinnin, palvelu- ja toimisto- sekä satamatoimintojen käyttöön. Hakemuksen mukainen toiminta on Yleiskaava 2002:n mukaista.

Uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) Tattarisuon alue on merkitty toimitila-alueeksi, jota kehitetään ensisijaisesti toimitilojen, tuotannon, varastoinnin, satamatoimintojen, julkisten palveluiden ja opetustoiminnan sekä virkistyksen käyttöön. Toiminta on uuden yleiskaavan tavoitteiden mukaista.

Voimassa olevassa asemakaavassa (nro 9200) kohde sijoittuu teollisuus ja varastorakennusten korttelialueelle.

Helsingin kaupunki omistaa kiinteistön, jolle Kuljetusrinki Oy:n toiminta sijoittuu. Voimassa oleva vuokrasopimus päättyy 31.12.2020. Vuokralaisen kanssa on sovittu vuokrasopimuksen jatkamisesta 30 vuodella, kun vuokralainen on saanut rakennusluvan uudisrakentamiselle.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunkiympäristön ympäristöpalvelujen lausunnot.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 5.9.2018, Tattarinsuon jätteen lajittelulaitoksen ympäristölupa
2. Ympäristölupahakemus 17.5.2018, lajittelulaitos, Tattarisuo
3. Ympäristölupahakemuksen täydennys 5.6.2018, Kuljetusrinki Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.