Alueen varaaminen Jätkäsaaren liikuntapuistosta jalkapallohallin suunnittelua varten

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009492
Asialla on uudempia käsittelyjä
27. / 89 §

Alueen varaaminen Jätkäsaaren liikuntapuistosta jalkapallohallin suunnittelua varten

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus varasi 20. kaupunginosaan (Länsisatama) rakennettavasta Jätkäsaaren liikuntapuistosta maa-alueen Pallo-Pojat Juniorit ry:lle ylipainerakenteisen jalkapallohallin suunnittelua varten 31.8.2020 asti seuraavin ehdoin:

1

Varausalue käsittää 22.1.2016 voimaan tulleen asemakaavan nro 12277 yph-rakennusalan. Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Varausmaksu on 4 312,50 euroa vuodessa ja se on maksettava 31.5.2019 mennessä.

2

Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuuden hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

3

Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

4

Varauksensaaja on tietoinen, että varattava alue on vuokrattu Helsingin Satamalle matkustajapysäköintiä varten ja että varauksensaajalle tehtävä vuokrasopimus voi tulla voimaan aikaisintaan kun Helsingin Satamalle tehty vuokrasopimus on päättynyt.

5

Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

6

Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrasopimusta tehdä.

7

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, jos päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

8

Tämä varauspäätös ei ole kaupungin sitoumus lainan myöntämiseen.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pallo-Pojat Juniorit ry on 7.9.2018 päivätyllä suunnitteluvaraushakemuksella pyytänyt kaupunkia varaamaan sille maa-alueen Jätkäsaaren tulevasta liikuntapuistosta tekonurmikentän ja ylipainerakenteisen jalkapallohallin suunnittelua ja rakentamista varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 30.10.2018 § 207 esittänyt kaupunginhallitukselle alueen varaamista Pallo-Pojat Juniorit ry:n hakemuksen mukaisesti. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esityksessään todennut, että Jätkäsaaren liikuntapuistoon sijoittuva täysikokoinen, ympärivuotinen jalkapallohalli tulee parantamaan erityisesti jalkapallon talviharjoitteluolosuhteita merkittävästi. Palloliiton Helsingin piirin olosuhdetutkimus osoittaa, että suhteessa jalkapallon harrastajamääriin tekonurmikentille on tarvetta erityisesti läntisessä kantakaupungissa.

Pallo-Pojat Juniorit ry:llä on tällä hetkellä pieni jalkapallohalli Hernesaaressa, mutta se joudutaan purkamaan keväällä 2020 alueen muun rakentamisen tieltä. Uudelle, isommalle jalkapallohallille on etsitty sijoituspaikkaa yhteistyössä seuran, aluerakentamisprojektin, kaupunkiympäristön toimialan ja liikunnan palvelukokonaisuuden kesken. Parhaaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut Jätkäsaareen rakentuva uusi liikuntapuisto. Kaupunkiympäristön toimiala on arvioinut, että nyt varattavalla paikalla ylipainerakenteinen halli voi olla pystyssä koko vuoden.

Jätkäsaaren liikuntapuisto on rakenteilla ja sen ensimmäinen tekonurmikenttä valmistuu kesällä 2019. Varattavalle alueelle suunnitellun toisen kentän perusrakenteet ovat keväällä 2020 sellaisessa kunnossa, että sille voidaan rakentaa tekonurmikenttä ja sijoittaa ylipainerakenteinen jalkapallohalli. Pallo-Pojat Juniorit ry:n toiminta voi siten jatkua ilman suurempaa keskeytystä.

Varattava alueella on 22.1.2016 voimaan tullut asemakaava, joka sallii ylipainehallin sijoittamisen (ns. yph-rakennusala). Jalkapallohalliin tulevan tekonurmikentän koko on 75 m x 115 m, mikä mahdollistaa sen käytön pelitapahtumissa joko täysmittaisena jalkapallokenttänä tai kahtena pienempänä kenttänä. Alueen kartta on esityksen liitteenä.

Uuden tekonurmen ja jalkapallohallin kustannusarvio on 2 500 000 euroa. Rakentaminen on suunniteltu rahoitettavan seuran omilla varoilla, rahoituslaitoslainalla ja lainalla kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Rahoitussuunnitelman mukaan sille on tarkoitus hakea myös opetus- ja kulttuuriministeriön rakentamisavustusta, mutta ko. avustusta ei ole tähän mennessä myönnetty ylipainehallien rakentamista varten.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.10.2018 § 207

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle maa-alueen varaamista Pallo-Pojat Juniorit ry:lle Helsingin kaupungin 20. kaupunginosaan (Länsisatama) rakennettavalta Jätkäsaaren liikuntapuiston alueelta ylipainerakenteisen jalkapallohallin suunnittelua varten 31.8.2020 asti seuraavin ehdoin:

1

Varausalue käsittää 22.1.2016 voimaan tulleen asemakaavan nro 12277 yph-rakennusalan. Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Maa alue on Helsingin kaupungin omistuksessa.

Varausmaksu on 4 312,50 euroa vuodessa ja se on maksettava 31.5.2019 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talouspalveluiden varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2

Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuuden hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

3

Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

4

Varauksen saaja on tietoinen, että varattavaksi esitetty alue on vuokrattu Helsingin Satamalle matkustajapysäköintiä varten, ja että varauksen saajalle tehtävä vuokrasopimus voi astua voimaan aikaisintaan kun Helsingin Satamalle tehty vuokrasopimus on irtisanottu ja merkitty päättyneeksi.

5

Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

6

Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

7

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

8

Tämä varauspäätös ei ole kaupungin sitoumus lainan myöntämiseen tekonurmen ja kuplahallin rakentamista varten. Siihen liittyvät esitykset käsitellään tarvittaessa erikseen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Jalkapallohallin alustava luonnos
3. Hankkeen kustannuslaskelma 29.8.2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.