Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen toimikaudelle 2019 - 2021

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009493
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 89 §

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen toimikaudelle 2019 - 2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Seppo Kankaantähden Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2019−2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Seurasaarisäätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen. Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin kaupunki valitsee kolme, Museovirasto kaksi, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos yhden ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhden. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä on vuorovuosin kaksi, kaksi ja kolme erovuorossa. Sääntöjen 12 §:n mukaan hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot voivat olla korkeintaan valtion komiteapalkkioiden mukaiset.

Seurasaarisäätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytänyt, että kaupunki nimeää säätiön hallituksen jäsenen kolmivuotiskaudeksi 2019−2021 sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tarkastamaan säätiön vuoden 2019 tilejä ja hallintoa. Nimitykset vahvistetaan Seurasaarisäätiön hallituksen syyskokouksessa 10.10.2018.

Konsernijaosto on aiemmin nimennyt Seurasaarisäätiön hallituksen jäseniksi Liisa Vuori-Mattilan toimikaudelle 2016−2018, Sonja Vojnovicin toimikaudelle 2017−2019 ja Sanna-Maaria Paakkasen toimikaudelle 2018−2020. Nyt erovuorossa on Liisa Vuori-Mattila.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta, tai erityisestä syystä sen puheenjohtaja, nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi. Tarkastusvirasto huolehtii tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeämisen tarkastuslautakunnan tai sen puheenjohtajan päätettäväksi ennen Seurasaarisäätiön hallituksen syyskokousta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36683

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Seurasaarisäätiön nimeämispyyntö 3.9.2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.