Poikkeamispäätöshakemus, Eira tontti 6230/21, Engelinaukio 21, Bostadsaktiebolag Ehrensvärdsvägen 21

HEL 2018-009629
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 138 §

Eira, Engelinaukio 21, poikkeamishakemus

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin 6. kaupunginosan (Eira) korttelin 6230 tonttia 21 koskevan poikkeamishakemuksen. Hakemuksen mukainen hanke edellyttää poikkeamista asemakaavasta nro 7341 seuraavasti:

 • Asemakaavaan osoitettu rakennusoikeus (585 k-m²) ylitetään 211 k-m² (36,1 %).

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myöntää poikkeamisen seuraavilla ehdoilla:

 • Porrashuoneisiin ja yleisiin tiloihin kohdistuvat korjaukset ja entisöinnit toteutetaan 7.2.2019 päivättyjen suunnitelmien periaatteiden mukaisesti.
 • jatkosuunnittelun yhteydessä muutos- ja korjaustöistä on kuultava asiantuntijaviranomaisena kaupunginmuseota sekä varattava Museovirastolle tilaisuus lausunnon antamiseen.

Hakija

Bostadsaktiebolag Ehrensvärdsvägen 21 (jättöpäivämäärä 30.6.2018)

Rakennuspaikka

Helsingin kaupungin 6. kaupunginosan (Eira) korttelin 6230 tontti 21

Hakemus

Hakija hakee lupaa kolmen erillisen aputilan rakentamiseen ja osittaisten kerrostasanteiden yhdistämistä asuinhuoneistoihin poiketen voimassa olevasta asemakaavasta nro 7341 siten, että rakennusoikeus ylittyy 211 k m2 (36,1 %). Suunnitelman mukainen rakennusoikeus tontilla olisi 796 k-m2 nykyisen 585 k-m2 sijaan (tontin pinta-ala on 487 m2).

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että esitetyt toimenpiteet parantavat asumismukavuutta sekä kunnioittavat asuinrakennuksen ominaispiirteitä myös rakennuksen porrashuoneessa, jonka syvyys ja ulkonäkö vaihtelevat tällä hetkellä kerroksittain. Töiden yhteydessä on myös tarkoitus ennallistaa porrashuoneiden interiööriä ja yhdenmukaistaa porrashuoneen tasanteet kerroksittain.

Hakijan mukaan rakennuksen yhteisiä aputiloja on muutettu vuonna 2007 asuinhuoneistoiksi asuntojen lisäyksen yhteydessä. Asuinhuoneistojen sisäisen portaan kulun sekä porrashuoneen ulkonäön puitteissa tarkoituksena on asentaa toisen, kolmannen ja neljännen kerroksen huoneistojen ovet viistosti. Porrashuoneiden ovet ovat olleet alkujaan viistosti asennettuja. Korjaustöiden yhteydessä on tarkoitus entisöidä ja uusia osa porrashuoneiden ovista ja boordeista. Koska asuinrakennuksen huoneistojako muuttuu kuudesta huoneistosta kolmeksi, tarkoituksena on vähentää porrastasanteiden ovimäärää neljästä kahteen oveen. Poikkeamisella ei puututa rakennuksen arvokkaisiin julkisivuihin eikä kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja porrashuoneissa tehtävät muutokset ovat vaikutukseltaan pieniä.

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Lähtötiedot

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa kaupunkiympäristölautakunnan 11.12.2018 määräämä rakennuskielto (nro 12561) asemakaavan laatimiseksi ja muuttamiseksi. Rakennuskielto koskee rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa 2.11.1976 vahvistettu asemakaava nro 7341. Asemakaavan mukaan rakennuspaikka on asuntokerrostalojen korttelialuetta (AK). Rakennusoikeutta tontille on osoitettu 585 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on kolme.

Rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokas ja rakennusta tai sen osaa ei rakennushistoriallisen arvonsa tai arvokkaan kaupunkikuvan takia saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Tällä tontin osalla ei saa suorittaa sellaista uudisrakentamista eikä sellaisia lisärakentamis-, muutos-, tai korjaustöitä, jotka turmelevat rakennuksen julkisivujen tai kaupunkikuvan rakennustaiteellista arvoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa - Kaupunkikaavassa rakennuspaikka on osoitettu kantakaupungiksi (C2), jota koskee määräys: keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen varsilla kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi.

Tontti rajautuu alueeseen, joka on Museoviraston inventoinnissa (RKY) sisällytetty valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon (Eiran kaupunginosa, Huvilakadun korttelit ja Mikael Agricolan kirkko).

Engelinaukio 21:n tontin rakennuksen on suunnitellut arkkitehtisuunnittelija Emil Svensson. Rakennus on rakennettu naapuritontin 6230/21 rakennukseen kiinni. Rakennukset ovat rakennettu samaan aikaan ja tontteja yhdistää yhtenäinen ja jugend-aikakaudelle tyypillinen muurattu luonnonkivimuuri. Alkuperäinen ulkoarkkitehtuuri on pääpiirteissään hyvin säilynyttä, joskin mm. alkuperäiset ikkunat ja ulkovaipan materiaalit ovat pääosin uusittuja. Rakennusosien korjaamisessa ja uusimisessa on kuitenkin pyritty kunnioittamaan alkuperäistä detaljiikkaa, materiaaleja ja väritystä.

Osallisten kuuleminen ja lausunnot

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun kirjeellä (12.11.2018). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot kaupunginmuseolta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskukselta) sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan (20.11.2018), että asemakaavan suojelumääräys ei ulotu asuinkerrostalon sisätiloihin saakka, mutta esitetty kerrosalan vähentäminen puolijulkisista porrashuoneista niiden kerrostasanteilla ja tilojen liittäminen asuinhuoneistoihin on ristiriidassa rakennushistoriallisten arvojen säilyttämisen kanssa. MRL:n § 118 mukaan rakentamisessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella. Kaupunginmuseo katsoo, ettei porrashuoneen ja kerrostasanteiden pienentäminen ole rakennuksen alkuperäisten ominaispiirteiden säilymisen kannalta toivottavaa. Muutoksella olisi vaikutusta sekä portaan että porrashuoneen ulkoasuun ja valaistusolosuhteisiin. Porrashuoneen ulkoasu on alkuperäisten rakennuspiirustusten mukaan ollut erilainen eri kerrostasanteilla siten, että toisen kerroksen kerrostasanteen takaseinä on ollut viistetty ja muissa kerroksissa tila on ollut suorakulmainen.

Kaupunginmuseon mielestä poikkeamispäätöksen hakemuksessa esitetty muutos ei mahdollista huoneistojen mahdollista palauttamista alkuperäistä tilannetta vastaavaksi useammaksi huoneistoksi, joiden ovet mahtuisivat avautumaan porraskäytävään. Nyt suunnitelmassa esitetään tarpeettomien ulko-ovien poistamista, mitä museo pitää myös kulttuurihistoriallista arvoa heikentävänä muutoksena. Kaupunginmuseo ei puolla poikkeamista esittämiensä huomioiden vuoksi.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo lausunnossaan (10.12.2018), että poikkeaminen voidaan myöntää. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta ei ole saapunut lausuntoa määräaikaan mennessä eikä poikkeamisluvan valmisteluaikana.

Perustelut

Haettu toimenpide voidaan toteuttaa, koska asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden ylitys edistää tontin tarkoituksenmukaista käyttöä. Aputilojen lisääminen rakennuksessa parantaa asumisen olosuhteita sekä kiinteistön käytettävyyttä. Suunniteltu muutos kunnioittaa rakennuksen ominaispiirteitä, jolloin uudet tilamuutokset ja talotekniset ratkaisut ovat toteutettavissa alkuperäiseen arkkitehtuuriin sopeutuen.

Kaupunginmuseo toteaa sähköpostitse annetussa lausunnossaan (11.2.2019), että se puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä 7.2.2019 toimitettujen suunnitelmien mukaisesti. Jatkosuunnittelun yhteydessä muutos- ja korjaustöistä on kuultava asiantuntijaviranomaisena kaupunginmuseota sekä varattava Museovirastolle tilaisuus lausunnon antamiseen.

Poikkeamisen erityinen syy on tontin tarkoituksenmukainen käyttö.

Haettu toimenpide ei päätöksessä asetetuin ehdoin aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakijalle on toimitettu saapuneet lausunnot (sähköposti 25.1.2019). Hakija ilmoittaa vastineessaan, että porrashuoneisiin ja yleisiin tiloihin kohdistuvat korjaukset ja entisöinnit on tarkoituksena suorittaa rakennuksen aikakautta kunnioittaen ja rakennuksen ominaispiirteitä huomioiden etenkin tilojen yksityiskohdissa, kuten värimaailmassa, ovien detaljikkaassa ja rakennusaineisten koristelistojen korjauksessa. Poiketen alkuperäisesti esitetystä suunnitelmasta porrashuoneisiin ja yleisiin tiloihin kohdistuvat korjaukset ja entisöinnit toteutetaan 7.2.2019 päivätyn suunnitelman mukaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 145, 171, 173 ja 174 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 ja 86 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. 15a kohta

Rakennusvalvontataksa 2019, 8 §

Maksu

1 500 euroa

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Lupahakemukseen on liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää. Päätöksen valitusaika päättyy 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuulutusteksti kirjaamoon

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 20.11.2018

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2019

Valitusosoitus

Pöytäkirjan 138 ja 139 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 • se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi vaikuttaa
 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
 • se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa
 • kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa
 • toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 138 (Maksun osalta) ja 139 (Maksun osalta) §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Juuso Ala-Outinen, suunnittelija, puhelin: 09 310 20769

juuso.alaoutinen@hel.fi