Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009645
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 85 §

Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimitusjohtaja Laura Aalto. Läsnä oli myös viestintäjohtaja Liisa Kivelä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 seuraavat
tavoitteet:

Muut tavoitteet:

  1. Yhtiö tekee uusia kansainvälisen yhteismarkkinoinnin avauksia ja kumppaneiden tekemä Helsinki-sisältöinen markkinointi lisääntyy.
  2. Yhtiön omarahoitusosuus kasvaa.

Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimitusjohtaja Laura Aalto antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi