Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009646
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 111 §

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Atte Malmström, Tuula Saxholm

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö ja hallituksen puheenjohtaja Anni Sinnemäki. Paikalla olivat myös hallituksen jäsen Tuula Saxholm ja varajäsen Atte Malmström. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 48 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa on yhteensä noin 91 000 asukasta.

Vuoden 2018 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2018
seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite:
1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m2) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Muut tavoitteet:
1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.
2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).
3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
4. HSY:n laskutuksen perusteena olevan kokonaisjätemäärän pysyminen vuoden 2017 tasolla.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi