Toimivallan siirtäminen rahoitusjohtajalle soitinlainojen myöntämisessä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009860
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 654 §

Toimivallan siirtäminen rahoitusjohtajalle soitinlainojen myöntämisessä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää soitinlainojen myöntämistä koskevan toimivallan kaupunginkanslian rahoitusjohtajalle 1.11.2018 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupungin talousarvioon on viime vuosina varattu rahoitusosan alakohdalle 9 01 02 05, Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten, vuosittain 50 000 euron lainamääräraha. Ammattisoittajien soittimet voivat olla arvoltaan aina kymmenestä tuhannesta sataan tuhanteen euroon. Orkesterin soittajat voivat kaupunginorkesterin puollosta anoa em. talousarviomäärärahan puitteissa henkilökohtaista, vakuudellista, lainaa soitinten hankintaan.

Ennen kaupungin vuoden 2017 organisaatiomuutosta soitinlainojen myöntäminen oli delegoitu kaupunginjohtajalle vuosittain varatun
50 000 euron määrärahan puitteissa. Kaupunginvaltuuston 13.6.2018 vahvistaman hallintosäännön mukaisesti lainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus [8. luku, 1 §, 11 k. (talousasiat)].

Hallintosäännön 12. luvun 4 §:n 3 kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää toimivaltansa puitteissa kaupungin myöntämien lainojen ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta. Soittajien lainatarpeet voivat olla usein äkillisiä, ja vaativat siksi nopeaa päätöksentekoa, mikä puoltaa pääoma-arvoltaan pienehköjen soitinlainojen myöntämistä koskevan toimivallan siirtämistä rahoitusjohtajalle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Tuomo Mäkinen, puhelin: 09 31036321

tuomo.makinen@hel.fi