Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009909
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 102 §

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019 - 2020 seuraavat viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen:

Varsinainen jäsen vs. psykiatria- ja päihdekeskuksen päällikkö Sami Keränen, henkilökohtaisena varajäsenenään vs. apulaisylilääkäri Liisa Niemi.

Varsinainen jäsen terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, henkilökohtaisena varajäsenenään johtava ylihoitaja Päivi Sjöblom.

Varsinainen jäsen talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, henkilökohtaisena varajäsenenään vastaava taloussuunnittelija Mikael Karell.

Varsinainen jäsen erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen, henkilökohtaisena varajäsenenään psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen.

Varsinainen jäsen erityissuunnittelija Riikka Henriksson, henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto perusti Niemikotisäätiön vuonna 1983. Säätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Asumispalvelujen lisäksi Niemikotisäätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa ja erillisissä valmennusyksiköissä.

Niemikotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä Helsingin kaupunginhallitus valitsee viisi varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Helsingin Diakonissalaitos ja Y-säätiö valitsevat kukin yhden jäsenen ja varajäsenen. Lisäksi Omaiset mielenterveystyön tukena ry:llä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänivaltaa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Niemikotisäätiö on pyytänyt kaupungin edustajien nimeämistä säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020 (kirje liitteenä 1).

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalta ja kaupunginkansliasta saatuihin esityksiin.

Konsernijaosto on 5.3.2018 § 17 päättänyt kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleisistä palkkioperusteista. Päätöksen mukaan Niemikotisäätiö kuuluu tytäryhteisöjen ryhmään C, jossa hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 225 euroa ja puheenjohtajan vuosipalkkio 2 240 euroa.

Tarkastuslautakunta on 10.4.2018 § 34 päättänyt nimetä Tilintarkastusrengas Oy:n, päävastuullinen tilintarkastaja HT Kai Salmivuori ja varatilintarkastaja HT Martti Haapakoski, Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi vuonna 2019.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi