Valtuustoaloite, päätettäväksi tulevien aloitteiden päätösehdotuksen selkeyttäminen

HEL 2018-010105
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 267 §

V 22.5.2019, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite aloitteiden päätösehdotusten selkeyttämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mauri Venemiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Aloitteen kuvaus

Mauri Venemies ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan aloitevastausten selkeyttämistä siten, että päätösehdotuksessa otetaan kantaa ryhdytäänkö aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin.

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Valtuustoaloitteiden käsittely

Valtuutettujen aloitejärjestelmä on mekanismi, jolla valtuutettu voi tehdä toimenpiteitä sisältäviä ehdotuksia kaupungin asioista. Kaupunginhallitus vastaa aloitteisiin. Vastauksen valmistelu tapahtuu yhteistyössä aloitteen sisällön kannalta keskeisten tahojen kanssa.

Aloitevastauksessa kaupunginhallitus esittää mihin toimenpiteisiin se aikoo aloitteen johdosta ryhtyä. Aloitevastaus perustuu aloitteen sisällön kannalta keskeisten viranomaisten ja asiantuntijatahojen näkemykseen. Aloitevastausta valmisteltaessa varmistetaan, että vastaus on strategian ja talousarvion mukainen.

Aloitevastaus on luonteeltaan kaupunginhallituksen tahdonilmaisu sen suhteen, onko aloitteessa ehdotettua kokonaisuutta aihetta edistää. Lähtökohta on, että aloitevastauksessa esitetyt linjaukset huomioidaan kaupungin toiminnassa. Pääasiaratkaisun lopullisista toimenpiteistä kuitenkin tekee aina toimivaltainen viranomainen. Valtuusto ei tee varsinaista päätöstä aloitevastauksen perusteella.

Toimenpiteet aloitteen johdosta

Kaupunginhallitus pitää aloitevastausten selkeyttämistä kannatettavana.

Asiaa on tarkoituksenmukaista edistää osana valtuustoaloiteprosessin kehittämistä, jonka yhteydessä on suunniteltu yhteenvetokappaleen lisäämistä aloitevastauksen loppuun.

Yhteenvetokappaleessa on tarkoitus kuvata kaupunginhallituksen tahtotila aiempaa selkeämmin. Samalla on tarkoitus yhdenmukaistaa aloitevastausten rakennetta, parantaa niiden luettavuutta ja korostaa aloitevastauksen luonnetta mahdollisia varsinaisia toimenpiteitä valmistelevana toimenpiteenä.

Kaupunginhallitus toteaa edellä mainitun perusteella, ettei aloitteessa mainitun toimenpidekirjauksen sisällyttäminen aloitevastauksen päätösosioon ole tarpeen. Aloitteen johdosta ei ole tarve ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi