Kaupungin edustajien nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2021

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-010211
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 103 §

Kaupungin edustajien nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2021 kolme varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen seuraavasti:

Varsinainen jäsen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, henkilökohtaisena varajäsenenään nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela.

Varsinainen jäsen vastaava suunnittelija Anna Helme, henkilökohtaisena varajäsenenään suunnittelupäällikkö Maria Kahila.

Varsinainen jäsen johtava ylihoitaja Päivi Sjöblom, henkilökohtaisena varajäsenenään ylihoitaja Kati Sinivuori.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa mielenterveydeltään pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Säätiö tuottaa palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Lilinkotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Näistä Helsingin kaupunginhallitus valitsee kolme jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Helsingin Diakonissalaitos, Mielenterveyden Keskusliitto ry ja Helsingin Klubitalot ry valitsevat kukin yhden varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi säätiön hallitus valitsee hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhden sosiaalipsykiatriseen kuntoutukseen perehtyneen asiantuntijan ja henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Konsernijaosto on 5.3.2018 § 17 päättänyt kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleisistä palkkioperusteista. Lilinkotisäätiö ei ole tytärsäätiö eikä sitä ole palkkiopäätöksiä valmisteltaessa otettu huomioon. Lilinkotisäätiön sääntöjen 14 §:n nojalla hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioiden maksamisessa noudatetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston palkkioista tekemiä päätöksiä. Luontevinta on noudattaa konsernijaoston em. päätöksen peruspalkkiota, ryhmä C, jossa hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 225 euroa ja puheenjohtajan vuosipalkkio 2 240 euroa.

Lilinkotisäätiö on pyytänyt kaupungin edustajien nimeämistä säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2021. Lisäksi säätiö on pyytänyt tilintarkastajan nimeämistä vuodeksi 2019 (kirje liitteenä 1).

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalta saatuun esitykseen.

Tarkastuslautakunnan on tarkoitus päättää Lilinkotisäätiön tilintarkastajan nimeämisestä 20.11.2018.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi