Asuntotonttien varaaminen Rakennusliike Reponen Oy:lle ja Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten (Vuosaari, Kurkimoisio)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-010240
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 816 §

Asuntotonttien varaaminen Rakennusliike Reponen Oy:lle ja Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten (Vuosaari, Kurkimoisio)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus varasi alueen asuntohankkeen suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten Vuosaaresta seuraavin ehdoin:

 • varauksensaaja on Rakennusliike Reponen Oy (Y-tunnus 0575342-3) ja Roslings Manor Gardens (Y-tunnus 2526251-7)
 • varausalue on liitekartan 1 mukaiset alueet (pinta-ala 24 026 m², rakennusoikeus 10 488 k-m²)
 • varaus on voimassa 31.12.2021 saakka
 • varauksensaajan tulee toteuttaa varausalueelle sääntelemättömiä omistusasuntoja n. 20 %, asumisoikeusasuntoja n. 50 % sekä valtion tukemia vuokra-asuntoja n. 30%
 • vuokra-asuntotuotanto kohdistetaan tontille 54037/6
 • varausalueelle toteutettava hanke tulee toteuttaa liitteenä 5 olevasta Urban Garden -konseptista ilmeneviä periaatteita soveltuvin osin noudattaen viherrakentamisen kehittämishankkeena, jonka tulokset tulee raportoida kaupungille
 • varauksensaajan tulee hyväksyttää mahdolliset kumppanit kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelulla
 • varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 3 olevia yleisiä varausehtoja sekä liitteenä 4 olevaa kaupungin ohjetta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin kaupunginosassa 54. (Vuosaari) Keski-Vuosaaren Kurkimoision alueelle sijoittuvat asuntotontit 54037/6, 54144/6, 7 ja 11-13 ovat olleet jatkuvassa haussa 3.2.2016- 29.6.2018 ja 9.3.2017-29.6.2018 välisen ajan. Tontteihin kohdistui yhteensä kuusi hakemusta. Varauksensaajaksi esitetään Rakennusliike Reponen Oy:tä ja Roslings Manor Gardensia. Varauksensaajan hankkeen mukaan alueelle toteutetaan sääntelemätöntä omistusasumista, asumisoikeusasuntoja sekä valtion tukemia lyhyen korkotuen vuokra-asuntoja. Hanke on jatkoa viherkattojen ja viherseinien tutkimusohjelmalle. Tutkimuskysymykset liittyvät tilasuunnitteluun, talotekniikkaan sekä innovatiiviseen materiaalien käyttöön viherrakentamisessa.

Sulje

Voimassa olevat asemakaavat ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaava nro 11696, joka on hyväksytty 3.12.2017 ja on tullut voimaan 18.1.2018 sekä asemakaava nro 10810, joka on hyväksytty 26.9.2001 ja tullut voimaan 2.4.2004.

Tontit 54037/6, 54144/6, 7 ja 54144/11-13 on merkitty asemakaavassa asuinrakennusten korttelialueeksi.

Tonttien kiinteistötunnukset, pinta-alat, rakennusoikeudet ja osoitteet ilmenevät liitteestä 6. Asemakaavakartta on liitteenä 2.

Varauksensaajien hakemus ja hankkeen kuvaus

Rakennusliike Reponen Oy:n ja Roslings Manor Gardensin hakemuksessa on kaikille tonteille painotettu viherrakentaminen Vihreistä Vihrein -jatkoteemaa. Jätkäsaareen vuonna 2017 toteutetulle Vihreistä vihrein -kerrostalohankkeelle, joka oli Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa mukana, myönnettiin Rakentamisen Ruusu -palkinto vuonna 2017. Viherrakentamisteemaa on tarkoitus jatkaa Vuosaaressa Kurkimoision alueella. Kohteiden tavoiteltu rakennusoikeus on noin 18 800 k-m², joka mahdollistaa noin 235 asunnon rakentamisen. Rahoitus- ja hallintamuodoksi esitetään sääntelemätöntä omistusasumista, valtion tukemaa vuokra-asumista ja asumisoikeusasumista.

Hakemuksessa esitetyt tonttien alustavat toteutussuunnitelmat poikkeavat merkittävästi voimassa olevista asemakaavoista ja edellyttävät asemakaavojen muuttamista. Suunnitelmissa esitetään muun muassa rakennusoikeuden lisäämistä, poikkeamista rakennusalueiden rajoista sekä osan EV-alueen (suojaviheralue) muuttamista tonttimaaksi ja sen lisäämistä tontin varaukseen. Hankkeen suunnittelua on työstetty ja ohjeistettu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalveluiden kanssa.

Hakemukset joiden perusteella ei esitetä varausta

TA-Asumisoikeus Oy esittää hakemuksessaan 7 688 k-m² ja noin 80 asumisoikeusmuotoisen rivitalon/pientaloasunnon rakentamista tonteille 54144/6-7 ja 11-13, joissa asuntojen keskipinta-ala olisi noin 86 m².

Guud Invest Oy:llä oli hakemuksen mukaisesti tarkoitus toteuttaa tontille 54037/6 rivitalomuotoista asumista erityisesti ikääntyville ihmisille. Asuntojen koossa ja esteettömyydessä kiinnitettiin huomiota koko elämänkaaren mittaiseen asumiseen. Rakennusoikeutta oli suunniteltu käytettävän tontilla kokonaisuudessaan 2 800 k-m², joka toteuttaisi noin 60 asuntoa.

Plus Hoivakiinteistöt Oy on varsinaissuomalainen hoiva-alan hankekehitysyritys, joka suunnittelee ja toteuttaa päivä- ja hoivakotiratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Sen hakemuksen mukaan yhtiöllä oli tarkoitus toteuttaa tontille 54144/13 kehitysvammaisten palvelutalo. Rahoitus- ja hallintamuodoksi yhtiö esitti sääntelemätöntä omistusta.

TopKoti Ky:n hakemuksen mukaan tonteille on tarkoitus rakentaa sääntelemättömänä omistustuotantona moderni kahdeksan asunnon terassitalo nykypäivän vaatimuksin. Asunnot olisivat kooltaan noin 125 k-m2. Hanke toteutettaisiin elementtitekniikalla hyödyntäen puuta, betonia sekä lasia.

RentO Asunnot Oy toteuttaisi hakemuksen mukaan ensisijaisesti valtion tukemia ARA-vuokra-asuntoja. Tarkoituksena olisi rakentaa noin 9–11 perheasuntoa (4h+keittiö), jotka toteutettaisiin omakotitaloina taikka pientaloina. RentO Asunnot Oy:n konsepti "vuokraamalla omaksi" mahdollistaisi vuokralaiselle asunnon hankkimisen vuokrakauden jälkeen. Maksamalla asunnosta alkupääoman ja normaalia vuokraa olisi vuokralaisella vuokrakauden jälkeen mahdollisuus lunastaa asunto omaksi 30 % osuudella asunnon ostohetken hinnasta.

Hakemukset, joiden perusteella ei esitetä varausta eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Lopuksi

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian aluerakentaminen, asuminen ja investoinnit -yksikön sekä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalveluiden kanssa. Esitetty varaus toteuttaa asuntotonttien luovutukselle asetettuja tavoitteita ja mahdollistaa alueelle monipuolisia vaihtoehtoisia asumisen rahoitus- ja hallintamuotoja. Tehostamalla rakennusoikeutta mahdollistetaan myös raideliikenteen ja alueiden lähipalveluiden käyttöasteen lisääminen. Esitys perustuu varauksensaajan esittämän hakemuksen tietoihin sekä varauksensaajan kanssa käytyihin neuvotteluihin.

Tontit tullaan luovuttamaan pitkä-aikaisella maanvuokrasopimuksella.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 06.11.2018 § 541

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Rakennusliike Reponen Oy:lle (Y-tunnus 0575342-3) ja Roslings Manor Gardensille (Y-tunnus 2526251-7) varataan Helsingin Mellunkylässä liitekartassa 1 rajattu alue asuntohankkeen suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten seuraavasti:

 • varausalue on liitekartan 1 mukainen alue (pinta-ala 24 026 m², rakennusoikeus 10 488 k-m²)
 • varaus on voimassa 31.12.2021 saakka
 • varauksensaajan tulee toteuttaa varausalueelle sääntelemättömiä omistusasuntoja n. 20 %, asumisoikeusasuntoja n. 50 % sekä valtion tukemia vuokra-asuntoja n. 30 %. Vuokra-asuntotuotanto kohdistetaan tontille 54037/6
 • varausalueelle toteutettava hanke tulee toteuttaa liitteenä 7 olevasta Urban Garden -konseptista ilmeneviä periaatteita soveltuvin osin noudattaen viherrakentamisen kehittämishankkeena, jonka tulokset tulee raportoida kaupungille
 • varauksensaajan tulee hyväksyttää mahdolliset kumppanit maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelulla
 • varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 3 olevia yleisiä varausehtoja sekä liitteenä 4 olevaa kaupungin ohjetta

30.10.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Juha Heikkilä, pientaloasiamies, puhelin: 09 310 70964

juha.heikkila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.