Hissien ja liukuportaiden kunnossapitopalvelua koskeva hankinta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-010266
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 156 §

Hissien ja liukuportaiden kunnossapitopalvelua koskeva hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan hissien ja liukuportaiden kunnossapitopalvelua tarjouspyynnön (33H17) mukaisin hankintakorein yhteensä enintään 3.500.000 euron arvosta (alv 0%). Sopimuskausi on viisi (5) vuotta, alkaen sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tekemään tarvittavia sopimustarkennuksia ja -muutoksia.

Tilaukset tehdään hankintakilpailun tulosten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneilta tarjoajilta hankintakoreittain seuraavasti:

 • Kantametron hissit kori 1                    Kone Hissit Oy
 • Kantametron hissit kori 2                    Kone Hissit Oy
 • Kantametron liukuportaat kori 1         Suomen Hissiurakointi Oy
 • Kantametron liukuportaat kori 2         Kone Hissit Oy
 

Lisäksi sopimus oikeuttaa HKL:n käyttämään tarjouspyynnön 33H17 mukaista viiden (5) vuoden optiota länsimetron tasonvaihtolaitteiden kunnossapitoon nykyisen voimassa olevan huoltosopimuksen päätyttyä seuraavasti:

 • Länsimetron hissit kori 3                     Kone Hissit Oy
 • Länsimetron liukuportaat kori 3          Suomen Hissiurakointi Oy

Tarjouspyynnössä on lisäksi huomioitu kantametron kohteisiin viisi (5) vuotinen optiokausi perussopimuskauden jälkeen.

Optiokausien käytöistä johtokunta päättää erikseen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu tarjouskilpailuun 33H/17, jossa Kone Hissit Oy ja Suomen Hissiurakointi Oy:n tarjoukset olivat kokonaistaloudellisesti edullisimmat hankintakoreittain tehdyssä vertailussa.

HKL:n hallinnoimilla metroasemilla on yhteensä 239 eri ikäisiä tasonvaihtolaiteita. Suurimmalla osalla laitteista on oma huoltosopimus omine ehtoineen, jolloin kokonaisuuden hallinta on tehotonta. Tasonvaihtolaitteiden huoltoja ovat suorittaneet laitteiden toimittajat. Tällä kilpailutuksella saavutetaan kustannussäästöjen lisäksi sopimusten parempi hallinta sekä hissien ja liukuportaiden käytettävyyden ja kokonaistilan selkeämpi seuranta.

Huoltosopimusten sisältö määriteltiin siten, että hisseille tulee nykyisten sopimusten mukainen kaiken kattava huoltosopimus (täyshuolto) ja liukuportaiden osalta siirrytään kaiken kattavasta täyshuoltosopimuksesta HKL:n määrittelemään huoltosopimuksen sisältöön (perushuolto).

Kustannussäästöpotentiaali hankintakoreittain:

* kilpailutetut kustannukset eivät sisällä liukuportaisiin vaihdettavia varaosia. Varaosien vuosikustannukset ovat arvioita perustuen aikaisempaan menekkiin ja korien laitemäärään.

Hankinnan kulku

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa 9.3.2018 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 14.3.2018 tunnuksella 2018/S 051-113877. Hankintamenettelynä käytettiin erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaista neuvottelumenettelyä. Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan 13.4.2018 yhteensä neljä (4) kappaletta seuraavilta yrityksiltä:

 • Kone Hissit Oy
 • Otis Oy
 • Schindler Oy
 • Suomen Hissiurakointi Oy

HKL käsitteli osallistumishakemukset ja valitsi osallistumispyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti kaikki vähimmäisvaatimukset täyttänyttä ehdokasta mukaan tarjouskilpailuun:

 • Kone Hissit Oy
 • Otis Oy
 • Schindler Oy
 • Suomen Hissiurakointi Oy
Alustava tarjouspyyntö sekä neuvottelut

HKL lähetti edellä mainituille ehdokkaille neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt 11.5.2018. Ensimmäinen neuvottelukierron käytiin kesäkuun 2018 aikana. Neuvottelukierroksella käsiteltiin mm. neuvottelumenettelyssä noudatettavia menettelyjä, ehdokkaiden teknistä ja aikataulullista toimintakykyä, tilaajan keskeisiä vaatimuksia hankinnalle sekä ehdokkaiden alustavia ehdotuksia ja näkemyksiä hankinnan toteuttamisesta.

Lopullinen tarjouspyyntö

HKL julkaisi lopullisen tarjouspyynnön 5.9.2018. Lopulliset tarjoukset tuli jättää 21.9.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä lopullisen tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

 • Kone Hissit Oy
 • Otis Oy
 • Suomen Hissiurakointi Oy
Toimittajan valinta

Kaikkien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset, jonka jälkeen tarjouksille laskettiin vertailuhinta hankintakoreittain tarjouspyynnön mukaisesti seuraavasti:

 • Hinnan painoarvo kokonaispisteistä on 70 %.
 • Laadun painoarvo on 30 %.
 

Absoluuttiset laatupisteet laskettiin yhteen vertailutaulukossa esitetyllä tavalla. Laatuvertailussa saadut pisteet muutettiin vertailuhintaan vaikuttavaksi laskennalliseksi alennusprosentiksi seuraavasti 1 piste = 1 alennusprosentti.

Laatuvertailussa pisteytettiin seuraavat tarjoajien tarjouksissaan esittämät asiat:

 • Palvelukuvaus (maksimipistemäärä 20 pistettä)
 • Automaattinen vikadiagnostiikka (maksimipistemäärä 10 pistettä)

Laatuvertailun suoritti HKL:n asiantuntijaryhmä. Laatupisteiden perustelut on esitetty vertailutaulukossa, joka on esityslistan liitteenä (liite 1).

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.10.2018 § 140

Päätös

Poistettiin.

Käsittely

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot

Kalervo Kahila, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 35945

kalervo.kahila@hel.fi

Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.11.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Kalervo Kahila, isännöitsijä, puhelin: 09 310 35945

kalervo.kahila@hel.fi