Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021

HEL 2018-010298
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 85 §

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstön tasa-arvosuunnitelman (liite 1) päämäärät ja toimenpiteet vuosille 2019-2021.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi erillisen toimenpidesuunnitelman vuosille 2019-2020 (liite 2).

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaikkia toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia yhteistyössä edistämään henkilöstön tasa-arvosuunnitelman päämääriä ja toimenpiteitä.

Sulje

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta. Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2014-2018 kausi on päättynyt. Sitä toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja kaupunginkanslian kesken.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta edellyttää henkilöstön sukupuolten tasa-arvon edistämistä kunnan työnantajaroolissa. Tasa-arvolakiin on lisätty myös uusi 6 c §, jonka mukaan työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tämä on huomioitu henkilöstön tasa-arvosuunnitelmaa valmisteltaessa.

Tasa-arvotyö on pitkäjänteistä työtä, jolloin tasa-arvotyön päämäärät ja tavoitteet on perusteltua suunnitella strategiakausittain. Tarkempia toimenpiteitä on perusteltua tarkastella kahden vuoden välein. Päätettävänä oleva henkilöstön tasa-arvosuunnitelma ulottuu näin ollen strategiakauden loppuun vuodelle 2021 ja toimenpidesuunnitelma vuoteen 2020. Suunnitelma on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 17.12.2018.

Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2019-2021 päämäärät ovat:

  • kaupunki edistää ja kehittää aktiivisesti toimintakulttuuria jonka perustana ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • työnantajana kaupunki edellyttää asiallista ja arvostavaa suhtautumista kaikkia työyhteisön jäseniä ja asiakkaita kohtaan
  • jokainen tulee kohdelluksi, kohdatuksi ja johdetuksi hyvin ja reilusti
  • sukupuoleen, sen ilmaisuun tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää ei ilmene
  • työpaikoilla ei ilmene seksuaalista häirintää
  • tasa-arvoon liittyvät mahdolliset ongelmat otetaan välittömästi puheeksi, niihin puututaan ja toimitaan.

Sukupuolinäkökulma huomioidaan entistä paremmin kaikessa henkilöstöön liittyvässä toiminnassa ja päätöksenteossa. Suunnitelman päämäärien toteutumista tuetaan erillisillä henkilöstöpoliittisilla toimenpiteillä (liite 2), jotka kohdentuvat tasa-arvoisen rekrytoinnin edistämiseen, työssä ja uralla kehittymiseen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, tasa-arvoista työelämää tukeviin työyhteisöihin, johtamiseen ja esihenkilötyöhön sekä tasa-arvoa edistäviin käytäntöihin, työkaluihin ja tukeen.

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman laatiminen on toteutettu osallistavana prosessina. Sen laatimisessa on ollut mukana henkilöstöjärjestöjen, työsuojeluorganisaation, työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon ja linjajohdon edustajia sekä kaupungin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöverkoston jäseniä.

Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunta on kommentoinut suunnitelman toimenpiteitä 18.10.2018 kokouksessa. Toimikunnan ehdotuksia on otettu huomioon valmistelussa. Tasa-arvotoimikunta on pyytänyt kiinnittämään erityistä huomiota palkka-avoimuuden edistämiseen. Tasa-arvotoimikunta on myös kehottanut kiinnittämään huomiota tasa-arvoa tukevan termistön käyttöön. Tästä syystä henkilöstön tasa-arvosuunnitelmassa aiempi esimies-termi on korvattu esihenkilö-termillä tarkoituksena edistää termin käyttöä laajemminkin.

Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman toimenpanon tueksi tullaan laatimaan erillinen viestintäsuunnitelma ja verkkoaineisto. Suunnitelmasta tehdään myös painotuote, jota jaetaan työpaikoille.

Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman mukaisen toiminnan toteutumisesta ja seurannasta vastaavat yhdessä kaupunginkanslia, toimialat, muut virastot ja liikelaitokset. Tasa-arvosuunnitelmaa seurataan myös yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen ja työsuojelun edustajien kanssa henkilöstötoimikunnissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Susanna Puustinen, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586

susanna.puustinen@hel.fi