Toivomusponsi, häirinnän ja työpaikkakiusaamisen raportoinnin säilyttäminen työterveyskyselyn tulosten raportoinnissa

HEL 2018-010499
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 625 §

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi häirinnän ja työpaikkakiusaamisen raportoinnin säilyttämisestä työterveyskyselyn tulosten raportoinnissa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.9.2018 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sydänmaa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 26.9.2018 valtuutettu Johanna Sydänmaan aloitetta Helsingin kaupungin työterveyskyselyn raportoinnin laajentamiseksi johtamistyön osalta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Johanna Sydänmaan ehdottaman seuraavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto pitää tärkeänä, ettei häirinnän ja työpaikkakiusaamisen raportointi jää pois Helsingin oman työterveyskyselyn tulosten raportoinnista.”

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta Helsingin kaupungin työterveyskyselyyn on lisätty kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän teemojen kysymykset. Henkistä väkivaltaa tai työpaikkakiusaamista kysytään laajalla kysymyksellä, johon sisältyy työyhteisön jäseneen kohdistettu jatkuva ja toistuva eristäminen, työn mitätöinti, uhkaaminen, selän takana puhuminen tai muu painostus. Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta.

Vastaavat kysymykset kuuluvat myös Kunta10-kyselyyn, joka tehdään vuorovuosina työterveyskyselyn kanssa. Tulokset raportoidaan työyhteisötasolla Kunta10-portaalissa, jos vastaajia on enemmän kuin 30 henkilöä. Työterveyskyselyn raporteissa vastaajaraja on sama.

Helsingin kaupunki on uudistanut Sopuisasti Stadissa -oppaan. Esimiesten tulee puuttua epäasialliseen kohteluun ja häirintään oppaan ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti. Opas myös käsitellään jokaisella työpaikalla. Vuoden 2019 aikana koulutetaan ja valitaan häirintäyhteyshenkilöitä, joilta saa tarvittaessa apua vaikeissa häirintätilanteissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi