Valtuustoaloite, Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuus ja suunnittelu

HEL 2018-010592
10. / 103 §

V 26.2.2020, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupungin valtuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Atte Harjanne ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki tekee Vanhankaupunginkosken padon osittaista tai kokonaista purkamista koskevan yhteiskunnallisen kannattavuuden arvioinnin ja valmistelee suunnitelman padon purkamisesta, mikäli se on arvion pohjalta perusteltua.

Käsitellessään aloitetta 22.5.2019 § 165 kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki selvittää Vanhankaupunginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen vaikutukset joen alueen luontoon laajasti ja aloittaa padon purkamisen valmistelun mikäli se on selvityksen pohjalta perusteltua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helen Oy on sulkenut Vanhankaupungin vesivoimalan. Voimalaitoksen sulkeminen muuttaa Vantaanjoen veden juoksutusta. Kun voimalaitos ei enää tarvitse vettä, voidaan virtausta ohjata siten, että itähaarassa virtaava vesimäärä kasvaa ja sen tarjoama reitti on kaloille houkuttelevampi. Veden säännöstelyssä ei tarvitse enää ottaa huomioon voimalaitoksen vesitarpeita, jolloin itähaaran virtaama ja vesimäärää houkuttelee kaloja niiden uidessa kohti joen yläjuoksua sekä Vanhankaupunginlahtea ja merta.

Padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutukset selvitetään, kuitenkin selvityksen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla ensin arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voidaan lieventää. Samalla selvitetään voidaanko patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden lisäselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kuin Itähaaran kunnostuksen vaikutuksia seurataan.

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousuesteiden poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti. Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa on varauduttu tarkentavien virtausmittausten tekemiseen ja yksityiskohtaisen kunnostussuunnitelman laadintaan.

Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen selvitykseen koskien kalojen liikkumista Vanhankaupunginkosken alueella ja edelleen Vantaanjoessa. Selvitys tukee myös itähaaran kunnostussuunnitelman laadintaa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuuston palautettua aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä. Määräaika ylittyy asian jäätyä kaupunkiympäristölautakunnassa useita kertoja pöydälle.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 28

14.01.2020 Pöydälle

17.12.2019 Poistettiin

10.12.2019 Pöydälle

12.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

05.03.2019 Pöydälle

26.02.2019 Pöydälle

05.02.2019 Pöydälle

Kaupunginvaltuusto 22.05.2019 § 165

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Valtuutettu Juhani Strandén ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Hyväksyessään aloitevastauksen Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet huomioida Vanhankaupunginkosken padon osalta kalojen nousuedellytysten edelleen parantamisen (esim. vesialueen rajaaminen tiheällä verkollla, jotteivat kalat ajaudu voimalaitoksen alueelle) ja Longinojan puron osalta vaelluskalojen vapaan liikkumisen kutuaikoina ja rauhoitetun Vuollejokisimpukan olosuhteiden turvaamisen.(Luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä rauhoitettu)  sekä oheisten vesistöjen luontoarvot ja toimenpiteet, jotta ko. alueet tulisivat suojelumerkinnän alle ja se huomioitaisiin viimeistään nyt myös rakentamishankkeissa niin, ettei niitä toteuteta ko. alueilla, jos on vaarana, että ekosysteemi oheisilla alueilla vaarantuisi tai heikentyisi.

Valtuutettu Atte Harjanne ehdotti valtuutettu Leo Straniuksen kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki selvittää Vanhankaupunginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen vaikutukset koko joen alueen luontoon laajasti, ja aloittaa padon purkamisen valmistelun mikäli se on selvityksen pohjalta perusteltua.

7 äänestys

Asian käsittely jatko JAA, palautus EI.

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian valmisteluun siten, että kaupunki selvittää Vanhankaupunginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen vaikutukset koko joen alueen luontoon laajasti, ja aloittaa padon purkamisen valmistelun mikäli se on selvityksen pohjalta perusteltua.

Jaa-äänet: 35
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Johanna Krabbe, Johanna Laisaari, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Dennis Pasterstein, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 40
Toni Ahva, Alviina Alametsä, Ted Apter, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Joona Haavisto, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Terhi Koulumies, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Laura Nordström, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 9
Mika Ebeling, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Heimo Laaksonen, Björn Månsson, Juhani Strandén

Poissa: 1
Pia Kopra

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Juhani Strandénin ehdottama toivomusponsi raukesi kaupunginvaltuuston palautettua asian uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 318

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Atte Harjanteen aloitteen loppuun käsitellyksi.

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi