Valmistautuminen automaattimetron toteuttamiseen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-010804
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 146 §

Valmistautuminen automaattimetron toteuttamiseen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HSL:n hallitus päätti lokakuussa 2018 esittää HKL:lle, että HKL käynnistää vuoden 2019 alkupuolella uuden metron automatisointiin tähtäävän hankkeen. Nykyisen arvion mukaan lisäkapasiteettia tarvittaisiin noin vuodesta 2030 alkaen. Metron automatisointi mahdollistaisi lisäkapasiteetin lyhentämällä metrojunien vuoroväliä.

HKL:n käsitys metron vuorovälin tihentämisen tarpeen aikajänteestä on HSL:n näkemyksen kanssa yhtenevä. Metron kapasiteetin lisääminen vuoroväliä tihentämällä on tarpeen noin 2020-luvun lopussa.

Tämän hetken käsitys tarkoituksenmukaisesta tavasta tihentää metron vuoroväliä on metron automatisointi. On kuitenkin tarkoituksenmukaista kuulla markkinoita ja kartoittaa erilaisia ratkaisuja ja näkökulmia.

HSL:n kehotuksen mukaisesti HKL käynnistää vuoden 2019 alkupuolella esiselvityksen, jossa kartoitetaan erilaisia ratkaisuja ja luodaan tiekartta metron kehittämistoimille ainakin 2030-luvun alkuun saakka.

Mahdollinen metron automatisointi on pitkä prosessi. Vuonna 2006 käynnistetyn edellisen automatisointihankkeen ja nykyisen markkinatuntemuksen pohjalta HKL arvioi, että varsinaiselle automatisointihankinnalle tulee varata aikaa ainakin seitsemän vuotta. Lisäksi esiselvityksen jälkeiset valmisteluvaiheet, kuten hankesuunnitelman valmistelu ja riittävän osaavan tilaajaorganisaation muodostaminen (rekrytoinnit ja koulutus), vievät useita vuosia.

Investointina metron automatisointi on mittava. Alustava kustannusarvio mahdolliselle automatisoinnille on noin 200 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi samassa yhteydessä on mitä ilmeisimmin tarkoituksenmukaista korvata vanhat elinkaarensa päässä tuolloin olevat M100- ja M200-metrojunat uusilla junilla. Junien uusinnan arvioitu kustannus on noin 250 miljoonaa euroa. Mikäli esiselvityksessä päädytään metron automatisoinnin olevan tarkoituksenmukaista, tulee HKL päivittämään 10-vuotisen investointisuunnitelmansa esiselvityksen tulosten mukaisesti. Tämä saattaa edellyttää joko investointikaton uudelleen tarkastelua tai muiden investointien ajoituksen lykkäämistä.

HKL tulee toteuttamaan käynnistettävän esiselvityksen yhteistyössä HSL:n ja Länsimetro Oy:n kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Kimmo Reiman, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 78449

kimmo.reiman@hel.fi