Täydennys esiopetuksen järjestämispaikkoihin kaudella 2019-2020

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-010923
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 5 §

Täydennys esiopetuksen järjestämispaikkoihin kaudella 2019-2020

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti lisätä 6.11.2018 tekemäänsä päätökseen esiopetuksen järjestämispaikoista toiminta-ajalla 2019-2020 yksityisen päiväkoti Histamiinin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 6.11.2018 kokouksessaan esiopetuksen järjestämispaikoista toiminta-ajalla 2019-2020 ja täydensi päätöstä 11.12.2018.

Päiväkodin palvelumuoto muuttuu 1.8.2019 ostopalvelusta yksityiseksi palveluksi. Muutostilanteesta johtuen, on esiopetuksen järjestämisoikeus jäänyt hakematta. Päiväkoti Histamiini on aiemmin tarjonnut esiopetusta. On perusteltua, että se voi järjestää esiopetusta tulevalla toimintakaudella 2019-2020 ja varmistaa lasten opinpolun jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen.

Päiväkoti Histamiinille tulisi myöntää esiopetuksen järjestämisoikeus ja lisätä päiväkodin tiedot esiopetusta toiminta-ajalla 2019-2020 tarjoavien päiväkotien luetteloon.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 11.12.2018 § 65

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti lisätä 6.11.2018 tekemäänsä päätökseen esiopetuksen järjestämispaikoista toiminta-ajalla 2019-2020 yksityisen päiväkoti Kaivopuisto International Kindergartenin ja yksityisen päiväkoti Poijun.

06.11.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätietojen antaja

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 09 310 42550

nina.onufriew@hel.fi