Selvitys Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9:n toimipaikasta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-010944
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

Selvitys Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9:n toimipaikasta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti merkitä tiedoksi Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9:n toimipaikkaa koskevan selvityksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle esitettiin 6.11.2018, että Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9 toimipaikasta luovutaan 1.6.2019 lukien. Esitys jäi pöydälle kokouksessa 6.11.2018 § 54.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tarkasteltu alueen palveluverkkoa uudelleen katsoen yhteen sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen tarpeita. Tarkastelussa on huomioitu alueen ennakoitu väestönkasvu (0–15-vuotiaat), olemassa olevat palvelut sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilat alueella. Näkökulmina ovat olleet alueen lasten opinpolun vahvistaminen sekä tilojen yhteiskäyttö ja kunto.

Pukinmäen alueen väestöennusteiden sekä tilojen ja palveluverkon kokonaistarkastelun tuloksena on päädytty siihen, että Pukinmäenkaaren peruskoulu jatkaa toimintaansa nykyisissä toimipaikoissa osoitteissa Immolantie 9, Kenttäkuja 12 ja Kenttäpolku 3.

Uudet tilajärjestelyt Immolantiellä

Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantien toimipaikka on vuonna 1996 käyttöönotettu kaupungin ulkopuoliselta toimijalta vuokrattu tila. Sen määräaikainen vuokrasopimus päättyy 31.5.2019. Kaupunkiympäristön toimialan mukaan paviljonkirakennus on elinkaarensa päässä eikä rakennusta ole tarkoituksenmukaista korjata, koska se edellyttäisi mittavia pinta-, tiivistys- ja huoltokorjauksia sisä- ja ulkopuolella.

Päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn korvaavien tilojen tarveselvitys hyväksyttiin kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 20.11.2018 § 248. Päätöksessä todettiin, että sillä ei oteta kantaa suomenkielisessä jaostossa tehtävään päätökseen 1. ja 2. luokkien sijainnista eikä suljeta pois suomenkielisen jaoston päätöksen mukaista ratkaisua. Uudisrakennuksen hankinta tulee suunnitella niin, että varaudutaan erilaisiin päätösvaihtoehtoihin. Osoitteeseen Immolantie 9 rakennettava uudisrakennus on kaksikerroksinen tilaelementtirakennus.

Uudisrakennukseen on mahdollista toteuttaa korvaavat tilat nykyiselle Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantien 9 toimipaikan opetukselle 1.8.2019 lähtien. Päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn korvaavien tilojen hankesuunnitelma tuodaan lautakuntaan maaliskuussa 2019 ja siinä yhteydessä hankesuunnitelmaa tullaan täydentämään siten, että tiloihin sisältyy myös Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9 sijaitsevan nykyisen paviljonkirakennuksen korvaavat tilat.

Väestöennuste ja tilat

Pukinmäen alueen varhaiskasvatusalue sekä esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaaksiottoalueet poikkeavat toisistaan. Väestöennusteita on tarkasteltu varsinkin esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden pohjalta. Pukinmäen peruspiirissä, joka on esiopetuksen oppilaaksiottoalue, ennustetaan alueen 1–6-vuotiaiden määrän kasvavan vuoteen 2022 mennessä noin 40:llä. Sen jälkeen kasvu tasaantuu siten, että kymmenen vuoden kuluttua lapsia on reilut 20 lasta nykyistä enemmän. Varhaiskasvatuksessa varaudutaan väestömuutosten lisäksi myös varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvuun, joka tulee lisäämään hoitopaikkojen tarvetta. Pukinmäenkaaren peruskoulun oppilaaksiottoalueella 7–15-vuotiaiden väestö kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 110:llä. Tämä kasvu on huomioitu tilatarpeen arvioinnissa.

Yleiskaavassa esitetään Pukinmäen alueelle lisärakentamista, joka saattaa kasvattaa alueen väestöä suunnittelukauden lopulla. Tämä mahdollinen kasvu ei näy vielä väestöennusteissa. Alueen väestöennustetta seurataan säännöllisesti, jolloin mahdolliset tulevat tilatarpeet voidaan ennakoida.

Kaupungin talonrakentamisohjelma vuosille 2019–2028 sisältää Pukinmäenkaaren peruskoulun Kenttäkuja 12 rakennuksen vanhan osan perusparannuksen vuosina 2025–2026. Päiväkoti Nuotin peruskorjausta korvaava uudisrakennushanke on ajoitettu vuosille 2022–2023. Näiden hankkeiden valmistelun yhteydessä huomioidaan toimialan tilatarpeet alueella.

Opinpolku

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilojen käyttöä on tarkasteltu yhtenäisen opinpolun jatkumon näkökulmasta siten, että esi- ja alkuopetuksen oppilaat voisivat toimia samoissa rakennuksissa.

Pukinmäen alueella on viisi kunnallista ja yksi yksityinen päiväkoti, joissa annetaan esiopetusta. Yksi näistä päiväkodeista on päiväkoti Immola, jonka esikoululaisista suurin osa siirtyy 1. luokalle Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantien toimipaikkaan. Peruskoulun Immolantien toimipaikassa järjestetään 1.–2.-luokkien opetus yhteensä noin 50 oppilaalle. Pukinmäenkaaren peruskoulun Kenttäpolun toimipaikkaan on suunnitelmissa sijoittaa kaksi esiopetusryhmää syksystä 2019 lukien. Nämä molemmat ratkaisut tukevat esi- ja alkuopetuksen yhtenäistä opinpolkua alueella. Jatkossa tiloja käytetään joustavasti toimialan tilatarpeisiin.

Suurin osa alueen lapsista (noin 90) aloittaa ensimmäisen luokan Pukinmäenkaaren peruskoulun Kenttäpolun toimipaikassa. Kenttäpolun toimipaikassa järjestetään opetus myös koulun kaikille kolmasluokkalaisille. Kolmannen luokan jälkeen oppilaat siirtyvät opiskelemaan Kenttäkujan toimipaikkaan, jossa opiskelee koulun 4.–9.-luokat. Kaiken kaikkiaan Pukinmäenkaaren peruskoulussa on oppilaita yhteensä 906 (20.9.2018).

Opetuksen järjestäminen Immolantiellä

Immolantie 9 toimipaikassa on myös jatkossa 1.–2.-luokkien opetusta. Uudisrakennus tuo joustavuutta esi- ja alkuopetuksen järjestämiseen. Iltapäivätoiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä samassa rakennuksessa toimivan leikkipuiston kanssa. Rakennukseen tulee myös pieni monitoimisali, jossa voidaan järjestää liikunnan opetusta.

Pukinmäenkaaren peruskoulu käyttää kaikkia toimipisteitään joustavasti. Immolantiellä opiskelevat oppilaat osallistuvat Kenttäpolun toimipaikassa kaikkiin koulun yhteisöllisiin tapahtumiin ja yhteiseen opetukseen kuten ilmiöjaksoihin. Katsomusaineiden opetus, lukuun ottamatta evankelisluterilaisen uskonnon opetusta, järjestetään Kenttäpolun tai Kenttäkujan toimipaikoissa. Immolantiellä voidaan toteuttaa yksi vieraan kielen opetusryhmä sen mukaisesti, mitä vierasta kieltä oppilaat ovat eniten valinneet. Muut koulun tarjoamat vieraat kielet järjestetään Kenttäpolun toimipaikassa 1.–2.- luokkalaisille valintojen mukaisesti. Tuen tarpeessa olevien oppilaiden tuki kuten erityisopetus järjestetään pääosin Kenttäpolun toimipaikassa. Suunnitelmissa on lisätä esiopetuksen oppilashuollon palveluita, jolloin Immolantiellä voidaan järjestää esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelut yhteisesti.

Kustannukset

Päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn korvaavien tilojen tarveselvityksessä on arvioitu tilakustannuksia seuraavasti: Pysyvän uudisrakennuksen vuokrakulut ovat noin 490 000 euroa vuodessa, josta nousua nykyisiin vuokriin verrattuna on noin 280 000 euroa vuodessa. Uudishankkeen vuokra on 43,09 €/htm2/kk, mikä koostuu 37,33 €/htm2/kk pääomavuokrasta ja 5,76 €/htm2/kk ylläpitovuokrasta. Perusopetuksen luokkien 1–2 tilatarve on noin 200 m2, jolloin perusopetuksen osuus tulevan uudisrakennuksen tilakustannuksista on noin 103 000 euroa vuodessa. Nykyisen Immolantien toimipaikan vuokra on 56 000 euroa vuodessa eli lisäkustannukset nykyiseen vuokraan verrattuna ovat noin 47 000 euroa vuodessa.

Osallistaminen

Keväällä 2018 järjestettiin Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen edustajien ja koulun kanssa asukkaita osallistava Pukinmäenkaaren peruskoululaisten opinpolkuun liittyvä palveluverkkoprosessi. Siinä muodostettiin neljä erilaista tarkastelunäkökulmaa, joissa oli arvioitu vaikutukset Tapaninvainion asukkaille, lapsen opinpolun järjestämiseen, alueelliseen yhdenvertaisuuteen ja talouteen.

Syksyllä 2018 pyydettiin asukkaiden näkemyksiä Kerrokantasi.hel.fi-palvelussa. Eniten tuli palautetta Tapaninvainion 1.–2.-luokkalaisten turvallisesta koulumatkasta ja alueelle rakennettavan päiväkodin laajentamisesta 1.–2.-luokkalaisille. Syksyn aikana kuultiin myös oppilaita, koulun johtokuntaa ja koulun henkilöstöä.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 06.11.2018 § 54

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen@hel.fi

Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

ulla-maija.vahasarja@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätietojen antaja

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 86227

mia.j.honkanen@hel.fi

Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71764

ulla-maija.vahasarja@hel.fi

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42542

carola.harju@hel.fi

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 09 310 43368

satu.jarvenkallas@hel.fi

Outi Salo, perusopetusjohtaja, puhelin: 09 310 86774

outi.salo@hel.fi