Vuokraus osto-oikeudella, yritystonti 38044/2, Pukinmäki, Helsingin Osuuskauppa Elanto

HEL 2018-010984
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 311 §

Yritystontin (KM-1) vuokraaminen osto-oikeudella Helsingin Osuuskauppa Elannolle perustettavan yhtiön lukuun (Malmi, Pukinmäki, kaavatontti 38044/2)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 • vuokrata osto-oikeuksin Helsingin Osuuskauppa Elannolle (y-tunnus 1837954-9) perustettavan yhtiön lukuun liike- ja palvelutilatarkoituksiin Helsingin kaupungissa 38. kaupunginosassa (Malmi) sijaitsevan korttelin 38044 kaavatontin 2 (pinta-ala 3 985 m², 11 000 k-m², Malminkaari 2a) liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisesti maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikön päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön päättämästä ajankohdasta lukien 30 vuotta.
 • merkitä tontin nykyisen maanvuokrasopimuksen nro 21787 päättymään edellä sanotun pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen alkaessa (H1138-14).
 • oikeuttaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikön päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan edellä mainitun vuokrasopimuksen, ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

(L1138-57)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HOK-Elannolle perustettavan yhtiön lukuun esitetään vuokrattavaksi osto-oikeuksin 30 vuoden ajaksi Helsingin kaupungissa 38. kaupunginosassa (Malmi) sijaitseva KM-1-tontti (11 000 k-m²) liike- ja palvelutilatarkoituksiin. Yhtiön on tarkoitus toteuttaa tontille viisikerroksinen liike- ja palvelutilarakennus, johon sijoittuisi S-market ja muita palveluja sekä pienvarastotilaa.

Sulje

Hakija ja hanke

HOK-Elanto pyytää, että sille vuokrataan perustettavan yhtiön lukuun Helsingin kaupungin 38. kaupunginosasta (Malmi) osto-oikeuksin kaavatontti 38044/2 liike- ja palvelutilatarkoituksiin. HOK-Elanto-konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 yli kaksi miljardia euroa ja se työllistää n. 5 500 henkilöä.

Hakijan tarkoituksena on rakentaa po. tontille noin 10 824 k-m²:n suuruinen liike- ja palvelutilarakennus, johon sijoittuisi noin 1 860 k-m²:n suuruinen päivittäistavarakauppa ja muita palveluja sekä pienvarastotilaa.

Päivittäistavarakauppa sijoittuu toiseen kerrokseen. Kolmenteen kerrokseen on suunniteltu liike- ja palvelutiloja sekä pienvarastoja. Kerrokset 4-5 ovat myös pienvarastotiloja.

Tontti on tällä hetkellä vuokrattuna HOK-Elannolle liikenneasemaa varten (sopimusnro 21787, H1138-14) toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella yhden kuukauden irtisanomisajoin. Nykyinen vuokrasopimus tullaan päättämään uuden vuokrauksen yhteydessä.

Kaava- ja tonttitiedot

Tontti on asemakaavassa nro 12476 (2019) osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön ja toimitilaa (KM-1). Vähittäiskaupan yhteismäärän tulee tontilla olla alle 10 000 k-m². Päivittäistavarakaupan yhteismäärän tulee tontilla olla alle 5 000 k-m².

Tontin pinta-ala on 3 985 m² ja rakennusoikeus 11 000 k-m².

Tontti on yleiskaavassa (2016) osoitettu lähikeskusta-alueeksi (C3).

Sijaintikartta, asemakaava ja yleiskaava ovat esityksen liitteinä 2.

Tontin vuokraaminen hakijalle

Hakijalle esitetään tontin vuokraamista päätösehdotuksen mukaisesti. Tontti on nykyisin vuokrattuna HOK-Elannolle huoltoasematoimintaan varten. Vuokralainen on hakenut kaavamuutosta ja nyt tontti vuokrataan vuokralaiselle uuteen käyttötarkoitukseen. Edellä esitelty toiminta ja hanke soveltuvat hyvin kyseiselle tontille. Hanke toteutuessaan mahdollistaa Pukinmäen asemanseudun tiivistämisen nykyistä tiiviimmäksi keskustaksi ja täydentää alueen palveluita.

Tontin vuokra-aika

Hakijalle esitetään vuokrattavaksi päätösesityksessä tontti 30 vuoden ajaksi erikseen päätettävästä vuokrasopimuksen alkamispäivästä liike- ja palvelutilatarkoituksiin. Vuokra-aika tullaan täydentämään maanvuokrasopimukseen ennen sen allekirjoittamista, sillä hankkeen tarkasta aloitusajankohdasta ei ole vielä varmuutta. Uuden vuokrasopimuksen on tarkoitus tulla voimaan, kun hankkeen rakentaminen aloitetaan (arviolta syksyllä 2019).

Uusi vuokrausperiaatteita ei ole vahvistettu alueelle eikä tontille.

Tontin vuokraaminen kyseiseksi ajaksi ja käyttötarkoitukseen on kuitenkin perusteltua, koska tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu KM-1-tarkoitukseen ja yleiskaavassa osoitettu lähikeskusta-alueeksi, ja asemakaavapalvelu puoltaa vuokrausta.

Tontin vuokra

Uusi perusvuosivuokra (ind. 100) on 8 753 euroa ja vuosivuokra 31.3.2020 saakka on 171 646 euroa. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten kuin maanvuokrasopimuksen ehdoissa on sanottu.

Vuokra perustuu asemakaavamuutoksen nro 12476 mukaiseen rakennusoikeuteen 11 000 k-m², josta on vähennetty pysäköintitilojen osuus 1 853 k-m², joka sisältyy toimitilarakennusoikeuden yksikköhintaan.

Yksikköhinnat ovat liiketilojen osalta 400-650 €/k-m² ja muiden palvelutilojen osalta 250-350 €/k-m².

Vuokrasopimukseen esitettävä osto-oikeus

Tontin pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen esitetään otettavaksi ehto, että vuokralaisella on oikeus ostaa tontti, kun tontille rakennettava liike- ja palvelurakennus on valmis ja käyttöönotettu, ja tontti on lohkottu ja merkitty kiinteistörekisteriin. Ehdotetun osto-oikeusehdon mukaan tontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 15,9 €/k-m² ja vähintään asemakaavanmukaiseen 11 000 k-m²:n kerrosalaan, tai toteutettuun kerrosalaan, mikäli tontille on toteutettu kerrosalaa asemakaavanmukaista kerrosalaa enemmän. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan. Hinta on kuitenkin vähintään 3 429 789 euroa (ind. 1961). Mahdollisessa kaupassa noudatetaan kaupungin kiinteistönkaupan tavanomaisia ehtoja sekä toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä lisäehtoja. Osto-oikeus on voimassa viisi vuotta vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien.

Kauppahinta on noin 375 €/k-m² sisältäen autopaikat elinkustannusindeksin 1951:10=100 pisteluvun 1961 (3/2019) tasossa. Kauppahinta tarkistetaan kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun elinkustannusindeksin pisteluvun tasoon. Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään indeksin pistelukua 1961 vastaava kauppahinta. Kauppahinta on tämän päivän hintatasossa noin 3,4 miljoonaa euroa.

Maanvuokran ja kauppahinnan määrittämisessä on käytetty apuna puolueettoman arvioijan kiinteistöarviointilausuntoa (GEM 16.3.2018).

Kaupunginhallituksen 1.4.2019 hyväksymien uusien tontinluovutuslinjausten mukaan päivittäistavarakaupan tontit ja muut vastaavat liiketontit luovutetaan pääsääntöisesti vuokraamalla (kohta 3.1). Kaavallisesti loppuun jalostetut tontit voidaan kuitenkin vuokrata osto-oikeuksin, mikäli potentiaalinen myynti ei vaikeuta kaupungin pitkän tähtäimen kehittämistä (kohta 3.2). Edellä sanottu linjaus koskee kuitenkin linjausten hyväksymisen jälkeen vireille tulleita tontinluovutuksia (kohta 8). Koska kyseessä on ennen uusien tontinluovutuslinjausten hyväksymistä käynnistynyt hanke, siihen voidaan soveltaa ennen linjausten hyväksymistä olleita linjauksia ja käytäntöjä.

Esittelijän mielestä osto-oikeuden ottaminen yritystontin vuokrasopimukseen on perusteltua, koska kysymyksessä on ennen uusia tontinluovutuslinjauksia vireille tullut hanke, ja tontti on kaavallisesti loppuun jalostettu.

Maanvuokrasopimuksen ehdot

Vuokrattavan tontin maanvuokrasopimukseen 23 §:ään esitetään erityistä ehtoa, jonka mukaan vuokralainen on velvollinen sallimaan asemakaavan mukaisen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden toteuttamisen ja ylläpidon sekä sallimaan siihen liittyvien rakenteiden sijoittamisen vuokra-alueelle. Lisäksi vuokralaisen tulee huomioida rakennuksen suunnittelussa mahdollisuus toteuttaa jalankulku- ja pyöräily-yhteydeltä kulkuyhteys päivittäistavarakauppaan.

Muuten vuokrattavan tontin maanvuokrasopimus esitetään tehtäväksi kaupunkiympäristötoimialan tavanomaisin liiketonttia koskevin maanvuokrasopimusehdoin.

Toimivalta

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019, 5 § hyväksymän hallintosäännön mukaan kaupunkiympäristölautakunta antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä enintään 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, joissa on enintään yhden vuoden irtisanomisaika.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila@hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi