Kaupunkiympäristön toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011165
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 642 §

Kaupunkiympäristön toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 3.12.2018 päivätyn liitteenä nro 1 olevan kaupunkiympäristön toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta määrätään kaupunginvaltuuston 11.12.2013 § 441 hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa, kaupunginhallituksen 16.10.2015 hyväksymissä riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevassa ohjeessa sekä hallintosäännössä (13.6.2018, 10 luku 1 §).

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla johto pyrkii varmistamaan toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden. Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kaupungin johtamisjärjestelmää sekä kaupunginjohdon ja hallinnon työvälineitä, joiden avulla tuetaan ja arvioidaan tavoitteiden asettamista, niiden toteutumista ja toimintaprosesseja. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta eivät ole erillisiä prosesseja tai toimenpidekokonaisuuksia, vaan osa kaikkia kaupunkikonsernin toimintoja, prosesseja ja projekteja.

Kuvaus toimii näyttönä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä luo perustan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannalle, arvioinnille ja kehittämiselle. Lisäksi kuvaus tukee raportointia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteoissa. Kuvaus auttaa tilintarkastajia lainmukaisessa tehtävässä heidän arvioidessaan Helsingin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta.

Kaupunkiympäristön toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus on esitetty liitteessä 1.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Matti Vihervuori, kehittämisasiantuntija, puhelin: +358 9 310 39050

matti.vihervuori@hel.fi