Toivomusponsi 1, toiminnallinen luontoyhteys merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuison välille

HEL 2018-011182
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 741 §

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi toiminnallisesta luontoyhteydestä merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.10.2018 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään Östersundomin yhteistä yleiskaavaa kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnen, jonka mukaan kaupunki selvittää mahdollisuutta siihen, että rakennetaan toiminnallinen luontoyhteys merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välille pyrkien samalla säilyttämään ikiaikainen silikaattikallioalue Salmenkallion alueella mahdollisimman yhtenäisenä. Tämä luontoyhteys monipuolistaisi myös alueen yritystoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kuten kaupunkiympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, Östersundomin yhteinen yleiskaava mahdollistaa toiminnallisen luontoyhteyden merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välille. Yleiskaava mahdollistaa lisäksi monipuolisen yritystoiminnan sekä silikaattikallioiden säilymisen Salmenkallion alueella.

Östersundomin yleiskaavan useat viheryhteydet luovat monipuolisia luontoyhteyksiä merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välille mahdollistaen silikaattikallioiden säilymisen. Yleiskaavan luontoyhteydet mahdollistavat merellisyyteen, liikuntaan ja matkailuun kytkeytyviä monipuolisia yritystoimintamahdollisuuksia Helsingin kaupungin Merellisen strategian mukaisesti.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 21.05.2019 § 265

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleiskaava mahdollistaa toiminnallisen luontoyhteyden merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välille. Yleiskaava mahdollistaa lisäksi monipuolisen yritystoiminnan sekä silikaattikallioiden säilymisen Salmenkallion alueella.

Yleiskaavan luontoyhteydet

Östersundomin yleiskaavassa on osoitettu useita luonto- tai virkistysyhteyksiä merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välillä. Yleiskaavassa on esitetty yhteensä viisi pohjois–eteläsuuntaista viheryhteyttä ja lisäksi yksi virkistysyhteys, jotka yhdistävät merelliset alueet ja Sipoonkorven metsäiset alueet toisiinsa. Alla avataan kunkin yhteyden luonnetta läntisimmästä alkaen.

Yleiskaavan keskeinen luontoyhteys on Sipoonkorpi–Mustavuori–Vuosaari -yhteys, joka yhdistyy etelässä Vuosaaren vihersormeen ja Itä-Helsingin kulttuuripuistoon ja pohjoisessa Sipoonkorven kansallispuistoon. Osittain Vantaan puolella sijaitseva Östersundomin päävihersormi on seudullisen viherkehän itäisin osa, ja se on yleiskaavan merkittävin ekologinen yhteys. Pääviheryhteydellä esiintyy runsaasti luontoarvoja, joiden huomioinen alueen suunnittelussa ja käytössä on erityisen tärkeää. Virkistysyhteys Mustavuoren ja Sipoonkorven välille tulee toteuttaa siten, etteivät ekologisen yhteyden luontoarvot ja lajiston kannalta tärkeät yhteydet vaarannu. Pääviheryhteys vaatii myös kehittämistoimia ekologisen toimivuuden turvaamiseksi.

Krapuojan laakson virkistysalue toimii yleiskaavan pääviheryhteyttä tukevana viheryhteytenä kytkien Salmenkallion laajat viheralueet ja Sipoonkorven ulkoilualueet. Yhteys on päävihersormea toiminnallisempi ja se yhdistää Vantaan puolella sijaitsevan Hakunilan ulkoilualueen ja Östersundomin urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen luoden runsaasti yritystoimintamahdollisuuksia.

Östersundomin purolaakso -metsäinen yhteys toteutuu kaavassa sekä ekologisena yhteytenä että virkistysalueena. Yhteys yhdistää Sipoonkorven kansallispuiston ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueet. Yhteydellä on suojelu- ja virkistystarpeita, joten yhteyden tarkemmassa suunnittelussa on yhteensovitettava yhteyden ekologiset ja virkistyskäytön tarpeet.

Virkistysyhteys Karhusaaren ja Ultunan välillä on tärkeä toiminnallinen yhteys merellisten alueiden ja Sipoonkorven välillä. Kaupunkirakenteeseen sijoittuva virkistysyhteys on ensisijaisesti toiminnallinen kulkuyhteys, joka liittää laajempia viher- tai virkistysalueita toisiinsa. Yhteys liittyy Sakarinmäessä Korsnäsin puroyhteyden virkistysalueeseen.

Osittain Sipoon puolella sijaitseva Fallbäckenin laakson viheryhteys on osoitettu kaavassa virkistysalueena, joka yhdistää Majvikin merelliset alueet Sipoonkorven laajoihin ulkoilualueisiin. Lisäksi yleiskaavassa on osoitettu Sipoon puolelle Majvikin viheralueet –ekologinen yhteys.

Yleiskaava mahdollistaa erilaisten yritystoimintamahdollisuuksien sijoittumisen virkistysyhteyksien yhteyteen. Etelässä merellinen Karhusaari ja Sakarinmäki tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia virkistyspalveluille; venesatamat, uimapaikat ja melontapaikat esimerkkeinä. Pohjoisempana Ultunassa yleiskaavassa on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, jonne kaava sallii leirintäalueen, ratsastus- ja kotieläintoimintaa sekä Sipoonkorven kansallispuistoon liittyviä toimintoja, palveluja, rakenteita ja rakennuksia. Yleiskaavaa tarkemmassa suunnittelussa määritellään yksityiskohtaisempi viher- ja virkistysverkoston palvelurakenne, jonka yhteydessä yritystoimintamahdollisuuksia voidaan täsmentää.

Silikaattikalliot

Salmenkallion silikaattialueet sijaitsevat yleiskaavan suojelu- ja selvitysalueella, jotka mahdollistavat luontoarvojen säilymisen. Selvitysalueelle tullaan laatimaan luonnonhoidon ja virkistyskäytön ohjauksen suunnitelma, jossa suunnitellaan alueen virkistysreitit ja –palvelut siten, ettei selvitysalueeseen rajautuvan Natura-alueen suojelun perusteena olevia luontoarvoja merkittävästi heikennetä.

Johtopäätökset

Östersundomin yleiskaavan useat viheryhteydet luovat monipuolisia luontoyhteyksiä merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välille mahdollistaen silikaattikallioiden säilymisen. Yleiskaavan luontoyhteydet mahdollistavat merellisyyteen, liikuntaan ja matkailuun kytkeytyviä monipuolisia yritystoimintamahdollisuuksia.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Heidi Koponen, maisema-arkkitehti: 310 37497

heidi.s.koponen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi