Sopimus Kaupunkiakatemia-yhteistyöstä vuosina 2019–2023

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011278
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 52 §

Kaupunkiakatemia-yhteistyön tilannekatsaus ja jatkokauden valmistelu 2019–2023

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi Kaupunkiakatemia-yhteistyön tilannekatsauksen ja jatkokauden 2019–2023 valmistelun.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli koordinaattori Annina Ala-Outinen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiakatemia toteuttaa osaltaan Helsingin kaupunkistrategiaa 2017–2021, jonka mukaan Helsingin kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijaverkoston kanssa edistääkseen kansainvälisen tason opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä sekä kaupungin strategisia päämääriä.

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston tehtävänä on muun muassa päättää korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön periaatteista ja seurata niiden toteutumista.

Kaupunkiakatemia on Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston strateginen kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkikehittämisen, kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta ja tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistymistä. Kaupunkiakatemia tarjoaa huippuluokan monitieteistä ja ajankohtaista kaupunkitutkimusta ja siihen liittyvää opetusta. Kaupunkiakatemia pyrkii etsimään innovatiivisia näkökulmia ja ratkaisumalleja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja siten kasvattamaan akateemisen toiminnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä.

Kaupunkiakatemia-yhteistyön ensimmäinen sopimuskausi 2016–2018 toteutettiin Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kumppanuutena. Toisella sopimuskaudella 2019–2023 toiminta laajenee Espoon ja Vantaan kaupunkien liittyessä mukaan yhteistyöhön.

Kaupunkiakatemian toiminta 2016–2018

Kaupunkiakatemian toimintaa on ohjannut ohjausryhmä, johon on kuulunut Helsingin kaupungilta elinkeinojohtaja ja kaupunkiympäristön toimialan edustaja sekä professoreja molemmista yliopistoista. Yhteinen koordinaattori on vastannut yhteistyön toteuttamisesta käytännössä yhdessä kumppaniorganisaatioiden toimijoiden kanssa.

Vuosina 2016–2018 Kaupunkiakatemia on järjestänyt lukuisia erilaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustilaisuuksia, seminaareja, avoimia vierailuluentoja sekä esim. käynnistänyt 10-vuotisen Myllypuron alueen seurantahankkeen yhteistyössä kaupunkitutkimus- ja tilastot -yksikön ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Kaupunkiakatemia on etsinyt ja välittänyt kaupunkien ajankohtaisia aiheita opiskelijoiden lopputyöaiheiksi sekä tukenut yliopistojen hankevalmistelua.

Vuosina 2014–2016 Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto toteuttivat monitieteistä kanditasoista Kaupunkiakatemia-sivuaineohjelmaa. Syksyllä 2017 yliopistot käynnistivät uuden yhteisen maisteriohjelman Urban Studies & Planning, jonka kursseilla työstetään pääkaupunkiseudun kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja. Lukuvuonna 2018–19 ohjelma on käynnissä toista vuotta, ja tänä vuonna hakijoiden määrä lähes kaksinkertaistui ja heitä oli yli 40:sta eri maasta. Koulutusohjelman Introduction to Urban Studies & Planning –luentosarjan luennot ovat avoimia myös kaupunkien työntekijöille.

Vuonna 2018 Kaupunkiakatemia-yhteistyö sai uusia resursseja, kun Helsinki, Espoo ja Vantaa solmivat Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa kaupunkitutkimuksen tutkijatohtorien tehtävien rahoitusta koskevan sopimuksen vuosille 2018–2023 (kaupunkien rahoitus yhteensä 2,72 miljoonaa euroa). Ensimmäiset tutkijat ovat aloittaneet työsuhteensa Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutissa, ja tutkimusteemat nostettiin kaupunkien strategiaohjelmista: eriarvoisuus kaupungeissa, kaupunkialueiden kilpailukyky, hiilineutraali kaupunki ja se, miten digitalisaatio muuttaa kaupunkielämää. Tutkijatorin paikkojen rahoittaminen ja siihen liittyvä vuorovaikutus korvaa osin vuoden 2018 lopussa päättyvää Kaupunkitutkimus-ja metropolipolitiikka-ohjelman toimintaa. Helsingin yliopisto on luvannut avata myös omalla rahoituksellaan uusia kaupunkitutkimuksen tutkijanvakansseja Kaupunkitutkimusinstituuttiin.

Kaupunkitutkimusyhteistyön kokonaisuuteen kuuluu myös Aalto-yliopiston uusi kaupunkitalousprofessuuri, jonka perustamiseen pääkaupunkiseudun kaupungit lahjoittavat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Tärkeimmiksi tutkimusteemoiksi kaupungit nostivat jo rekrytointivaiheessa kaupunkiseudun elinvoimaisuuteen, keskittymisetuihin ja maankäyttöön liittyvät kysymykset, joihin liittyvää hanketoimintaa pyritään yhteistyössä edistämään.

Sopimuskausi 2019–2023

Kaupunkiakatemian roolina on toimia pääkaupunkiseudun kaupunkien, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyöalustana ja tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen areenana. Kaupunkiakatemia toimii Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutin, Aalto-yliopiston Living+ platformin sekä kaupunkien toimialojen kaupunkitutkimus- ja kehittämisyhteistyön alustana, tiedon välittäjänä sekä yhteishankkeiden valmistelun tukijana.

Kaupunkiakatemialla on jatkossa kerran vuodessa kokoontuva johtoryhmä, johon kuuluvat kaupunkien johtajat ja yliopistojen rehtorit. Johtoryhmän kokouksia valmistelee ja Kaupunkiakatemian operatiivista toimintaa ohjaa noin 4 kertaa vuodessa kokoontuva kumppaniorganisaatioiden edustajista koostuva sihteeristö. Sihteeristö hyväksyy vuosittain Kaupunkiakatemian toimintasuunnitelman, vastaa yhteisen budjetin käytöstä sekä toimii tutkijatohtorinpaikkojen rahoitusta ja vuorovaikutusta koskevan yhteistyön koordinoivana tahona. Kaupunkiakatemia-yhteistyölle palkataan kaksi yhteistyön henkilöresurssia, joista toisen työsopimus on Helsingin kaupungin ja toisen joko Espoon tai Vantaan kaupungin kanssa. Kaupunkiakatemian rahoitus vuosina 2019–2023 on yhteensä 150 000 euroa vuodessa, josta kaikki sopijapuolet vastaavat 30 000 eurolla/organisaatio.

Kaupunkiakatemia-kumppanuus keskittyy Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa tehtävään kaupunkitutkimusyhteistyöhön, mutta myös muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa jatketaan korkeatasoista ja vaikuttavaa yhteistyötä toteuttamalla yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä tunnistamalla koulutusyhteistyömahdollisuuksia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Annina Ala-Outinen, koordinaattori, puhelin: 36588

annina.alaoutinen@hel.fi