Helsingin kaupungin asunnot Oy:n jakautumissuunnitelman mukainen osakeanti

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011385
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 105 §

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n jakautumissuunnitelman mukainen osakeanti

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yhtiökokousta pitämättä tehdä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiö tekee liitteenä 1 olevan jakautumissuunnitelman mukaisen osakeannin, ja jolla päätetään Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat –nimisen yhtiön osittaisjakautumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm, Atte Malmström

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Osittaisjakautuminen

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja Helsingin kaupungin asunnot Oy ovat 20.6.2018 allekirjoittaneet jakautumissuunnitelman, jonka mukaan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat osittaisjakautuu siten, että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistamien, osoitteissa Kinaporinkatu 9 ja Kontukuja 5 sijaitsevien monipuolisten palvelukeskusten muodostama liiketoimintakokonaisuus siirtyy vastaanottavalle yhtiölle Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle 31.12.2018. Jakautumisvastikkeena Helsingin kaupunki saa yhden Helsingin kaupungin asunnot Oy:n uuden osakkeen eikä muuta jakautumisvastiketta anneta.

Helsingin kaupunki keskittää asuntovarallisuuttaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Osana tätä järjestelyä ja kaupungin toimintojen yhtenäistämiseksi on tarkoituksenmukaista siirtää Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen tällä hetkellä omistamat vanhustenkeskukset Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen ja hallintaan.

Kinaporin vanhustenkeskus toimii vuonna 2012 valmistuneen toiminnallisen perusparannushankkeen jälkeen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamassa kahdessa vierekkäisessä rakennuksessa, jotka yhdistettiin toiminnallisesti tekemällä rakennuksia erottavan palomuurin läpi rakennusten välille yhteys keskelle uusia ryhmäkotitiloja.

Kontulaan on toteutumassa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n uudisrakennushanke, jossa uusi rakennus rakennetaan kiinteään yhteyteen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistaman vanhustenkeskusrakennukseen kanssa.

Kiinteistöjen hallinto, ylläpito ja kiinteistönhoitopalveluiden tuottaminen ja järjestäminen kahden kiinteistöomistajayhtiön työnä ei ole toiminnallisesti järkevää eikä taloudellisesti tehokasta. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n organisaatiolla on hoidossaan monia vanhusten asumisen ja palvelujen käytössä olevia kiinteistöjä ja organisaatiossa on paljon ammattitaitoa tämän tyyppisten kiinteistöjen ylläpitoon, yhteistyöhön sosiaali- ja terveystoimialan kanssa sekä rakennusten käyttäjien erityistarpeisiin.

Osakekaupasta ja verotusseuraamuksista

Verohallinto on 20.6.2017 antanut asiassa tuloverotuksen ennakkoratkaisun jonka perusteella järjestelystä ei koidu veroseuraamuksia. Ennakkoratkaisua noudatetaan verovuosina 2017 ja 2018 toimitettavissa tuloverotuksissa.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen päätös

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen yhtiökokous on 24.9.2018 omalta osaltaan päättänyt hyväksyä jakautumisen konsernijaoston 10.9.2018 § 78 päätöksen mukaisesti.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n osakkeenomistajan päätös

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on 2.10.2018 päättänyt osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on sinänsä toimivaltainen päättämään osittaisjakautumisesta, mutta jakautumissuunnitelmaan kuuluuvan Helsingin kaupungille suunnatun osakeannin osalta on yhtiökokous toimivaltainen taho tekemään päätöksen. Jakautumisesta on osakeyhtiölain mukaan päätettävä neljän kuukauden kuluessa jakautumissuunnitelman rekisteröimisestä, joka tapahtui 31.7.2018. Tässä tilanteessa on tarkoituksenmukaista, että Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ainoana osakkeenomistajana tekee yhtiökokousta pitämättä osakkeenomistajan päätöksen osakeannista ja jakautumisesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 64011

samuli.vartiainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Jakautumissuunnitelma

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.