Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen K Auto Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43074/2)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011411
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 50 §

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen K Auto Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43074/2)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti vuokrata uudelleen Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin 43074 tontin nro 2 (pinta-ala 29 772 m², os. Mekaanikonkatu 10) K Auto Oy:lle (y-tunnus 0154578-2) toimitilatarkoituksiin 1.1.2020 – 31.12.2049 väliseksi ajaksi liitteenä olevan (Liite 1) maanvuokraasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti vielä oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun maanvuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(T1143-244)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakemus

K Auto Oy pyytää, että yhtiölle vuokratun tontin nro 43074/2 vuokrasopimusta jatkettaisiin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Nykyinen vuokrasopimus

Tontti nro 43074/2 on vuokrattu hakijalle 31.12.2019 päättyvällä maanvuokrasopimuksella. Tontin perusvuokra on 17 659,73 euroa vuodessa ja sen nykyinen vuosivuokra on 340 303,00 euroa.

Vuokraoikeuden siirto on vapaa.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontti nro 43074/2 kuuluu voimassa olevan sisäasiainministeriön 4.9.1981 vahvistaman ja 25.9.1981 lainvoiman saaneen asemakaavan nro 8238 mukaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (TTV).

Tontin pinta-ala on 29 772 m² ja rakennusoikeus 59 544 k-m², mikä vastaa tonttitehokkuuslukua e=2,00.

Tontilla sijaitsee 21 779 k-m²:n suuruinen automyymälärakennus.

Vuokra-aika ja vuokrausehdot

Hakijalle voitaisiin vuokrata tontti nro 43074/2 uudelleen 31.12.2049 päättyvällä maanvuokrasopimuksella.

Vuokranmääräytymisperusteena tulisi käyttää elinkustannusindeksiin sidottua vuokraa, joka vastaa pääoma-arvoa 13,50 euroa/k-m² (ind. 100). Hinta vastaa nykyhintana 264 euroa/k-m² (ind. 1955). Hintaa voidaan pitää perusteltuna, koska se vastaa GEM Properties Oy:n laatiman ja 29.3.2018 päivätyn arviokirjan mukaista automyymälänä toimivan teollisuustontin hintaa alueella. Toteutuneeseen rakennusoikeuteen suhteutettuna vuokranmäärä vastaa yksikköhintaa 364 euroa/k-m².

Lisäksi vuokranmääräytymisperusteena tulisi käyttää nykyisen vuokrasopimuksen mukaista 30 000 k-m²:n suuruista rakennusoikeusmäärää, mikä vastaa noin tonttitehokkuuslukua e=1,0. Samaa tonttitehokkuuslukua on käytetty Herttoniemen yritysalueella tehdyissä uudelleen vuokrauksissa niissä tapauksissa, joissa asemakaavan mukainen rakennusoikeus on suurempi kuin tonttitehokkuuslukua e=1,0 vastaava rakennusoikeus.

Edellä esitettyjen perusteiden mukaan tontin vuokra määräytyy seuraavaksi:

Tontilla sijaitsee polttoaineenjakeluasema, josta tehdään kaupungin ja polttoaineyhtiön kanssa eri sopimus.

Toimivalta

Tällä päätöksellä hyväksyttävä pitkäaikainen vuokraus on yritystontteja koskevien kaupungin päätösten mukainen ja noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä

Kaupunkiympäristön toimialan organisaatiouudistuksen ja delegointipäätösten (Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston päätös 22.5.2017 (90 §), hallintosääntö 16 luku 1§2 mom 2-kohta) perusteella 1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristölautakunta on toimivaltainen päättämään yritystoimintaa varten pitkäaikaisesta vuokrauksesta, kun vuokrattavan tontin rakennusoikeus ylittää 3 000 k-m².

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36464

henna.vennonen@hel.fi