Edustajan nimeäminen HSO-säätiön hallitukseen kaudeksi 2019-2021

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011594
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 117 §

Edustajan nimeäminen HSO-säätiön hallitukseen kaudeksi 2019-2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä osaamisen ja uudistumisen päällikkö Mirja Heiskarin HSO-säätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi 1.1.2019 - 31.12.2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HSO-säätiö sr

HSO-säätiön tarkoituksena on tukea erityisesti Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa tai sen työtä jatkavassa ammattikorkeakoulussa toteutettavaa johdon assistenttikoulutusta, sen kehittämistä ja tämän koulutuksen yhteyttä työelämään. Säätiö voi myös laajemmin tukea vastaavanlaisen koulutuksen kehittämistä ja toteuttamista Suomessa sekä alan tutkimustoimintaa. Säätiö osallistuu Helia-säätiön hallintoelinten toimintaan sen säännösten mukaan.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallitus

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Seuraavat yhteisöt nimeävät hallitukseen jäsenen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan: Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Helsingin kaupunki, Keskuskauppakamari, Suomen yrittäjät ry, AITO HSO ry, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tai sen työtä jatkava ammattikorkeakoulu.

HSO-säätiö pyytää kaupunkia ilmoittamaan edustajansa säätiön hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2019 – 2021.

Osaamisen ja uudistumisen päällikkö Mirja Heiskari on toiminut hallituksessa kaupungin nimeämänä edustajana ja hänen nimeämisensä hallitukseen myös seuraavaksi kaudeksi on perusteltua hänen tehtävänsä ja osaamisensa sekä säätiön tarkoitus huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi