Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen periaatteet

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011607
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 53 §

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen periaatteet

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi katsauksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen periaatteista sekä yritysyhteistyöstä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat perusopetusjohtaja Outi Salo ja palvelupäällikkö Toivo Utso.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen periaatteet

Kasvatuksen ja koulutuksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen periaatteet perustuvat eri koulutusasteiden opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden tavoitteisiin. Periaatteet muotoillaan tiiviissä yhteistyössä eri koulutustoimijoiden sekä työelämän edustajien ja yritysten kanssa. Periaatteita kehitetään yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, ja ne toteutuvat jatkumona varhaiskasvatuksesta työelämään.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyö yritysten kanssa

Kaikissa kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa panostetaan vahvasti digitalisaatioon, ilmiöpohjaiseen oppimiseen sekä yrittäjämäiseen toimintatapaan. Oppilaat ja opiskelijat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta ja yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa. Opiskelijoiden työpaikoilla ja harrastuksissa tapahtuva oppiminen voidaan liittää osaksi opiskelua. Helsingissä on erilaisia ja monipuolisia vaihtoehtoja yritystoimintaan tutustumiseen sekä koulujen, oppilaitosten ja yritysten yhteistyöhön.

Keskeiset yhteistyökumppanit koulujen ja oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa ovat Nuori Yrittäjyys ry (NY) sekä Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT). Helsingin Yrittäjät ry:n kanssa on luotu yhteistyöverkostoja perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Alla on listattuna keskeiset yrittäjyyskasvatuksen ja yritysyhteistyön sisällöt kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla koulutusasteittain.

Perusopetus
 • Helsingissä on toiminut vuodesta 2012 alkaen yhteistyössä Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) kanssa Yrityskylä Helsinki–Vantaa -oppimisympäristö, jossa kumppaneina ovat oikeat yritykset. Yrityskylä-opintokokonaisuus tavoittaa vuosittain kaupungin koulujen kaikki kuudennen luokan oppilaat ja opettajat.
 • 7.−9. luokkien oppilaiden TET-harjoittelu tapahtuu pääosin pääkaupunkiseudun työpaikoilla ja yrityksissä.
 • Helsingin kaupungin kaikille yhdeksäsluokkalaisille jaettava Kesäseteli on nuorten, yrittäjien ja kaupungin yhteinen hanke, jolla tuetaan nuorten kesätyöllistymistä. Kesäseteli kannustaa yrityksiä vahvistamaan nuorten työelämätaitoja ja tarjoamaan positiivisen kuvan työelämästä.
 • Vuosina 2015−2017 innovaatiorahaston tuella kehitettiin digitaalinen Yrittäjyyskasvatus- ja talouspeli. Hankkeeseen osallistui 11 koulua, ja se tavoitti noin tuhat oppilasta. Pelilliset mallit ovat ala- ja yläkoulujen käytettävissä. Lisätietoa hankkeesta: https://drive.google.com/open?id=0Byi4-aKtoO2nVTJGYllpTU5WeTg(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 • Itäkeskuksen kauppakeskuksen ja lähikoulun yhteinen työhaastatteluharjoitus kaikille yhdeksäsluokkalaisille on esimerkki paikallisista yhteistyön tavoista, joita koulut ovat yhteisten toimenpiteiden lisäksi toteuttaneet.
Lukiot
 • Kaikissa kaupungin lukioissa on mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja. Etu-Töölön lukiossa on mahdollista valita yrittäjyyspainotus, jolloin opiskelija voi valita opintosuunnitelmaansa yhdestä kymmeneen yrittäjyyskurssia. Yrittäjyyskursseilla harjoitellaan työelämätaitoja ja luodaan yhteistyöverkostoja. Opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa omia ideoita yritysten kanssa.
 • Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelmassa mallinnettiin yrittäjyyskasvatuksen polkua perusasteelta korkeakoulutukseen saakka (Hyppyri-hanke 2012−2014).
 • Tunne työ - suunnittele ura -hanke (2017–2019) on kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisten mallien ja pedagogiikan sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemuksen kehittämiseksi.
Ammatillinen koulutus
 • Jokaisella kampuksella on yrittäjyyden asiantuntija, joka ohjaa ja opastaa henkilöstöä ja opiskelijoita yrittäjyyden kysymyksissä. Tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille yrittäjyyden kokemus ja mahdollisuus käynnistää yritystoiminta opintojen aikana.
 • Käytettävissä on useita yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjä opiskelijan tavoitteiden ja osaamisen mukaisesti osana opintoja. Esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöistä ovat mm. 
  • oppisopimusyritykset (689 kpl) 
  • yrittäjän ammattitutkinnot (opiskelijoita 260, joista 190 oppisopimusopiskelijoita)
  • koulutussopimustoimipaikat (5 305 toimipaikkaa, osallistuvista yrityksistä noin 90 prosenttia on mikroyrityksiä.)
 • PopUpCollege on innovatiivinen ja työelämälähtöinen ammatillisen koulutuksen oppimisympäristö, joka toimii ennakkoon sovitun mittaisissa jaksoissa oppilaitosten ulkopuolella kauppakeskuksissa. Lisätietoa: http://popupcollege.blogspot.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 • Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmassa opiskelija tuotteistaa oman osaamisensa ja saa myyntituottoa palvelusta tai tuotteesta.
 • Opiskelijoilla on mahdollisuus perustaa oma osuuskunta, jonka toiminnasta osan voi lukea osaksi tutkintoa.

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ja yritysyhteistyön edistäminen edellyttää tiivistä kaupungin sisäistä yhteistyötä ja uusien toimintamallien rakentamista. Tavoitteena on vahvistaa elinkeinoelämän ja koulutustoimijoiden välistä työelämäyhteistyötä sekä vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden valmiuksia menestyä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Yksi mahdollisuus tavoitteen toteuttamiseksi on kehittää sähköistä palveluympäristöä, joka vastaisi yritysyhteistyön käytännön tarpeisiin. Palveluympäristössä oppilaat ja opiskelijat sekä yritykset, julkinen ja kolmas sektori voisivat muodostaa aktiivisen ja vuorovaikutteisen digitaalisen verkoston ja sopia käytännön yhteistyöstä. Palveluympäristö voitaisiin rakentaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä elinkeino-osaston yhteistyönä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen esittelee asiaa elinkeinojaoston kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 09 310 88047

tuulia.tikkanen@hel.fi