Valtuustoaloite, Helsingin osallistuminen Global Active City -ohjelmaan

HEL 2018-011678
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 274 §

V 22.5.2019, Valtuutettu Elina Moision aloite kaupungin osallistumisesta Global Active City -ohjelmaan

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Elina Moisio ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta osallistua Global Active City -ohjelmaan, joka auttaa kaupunkeja parantamaan asukkaiden hyvinvointia ja lisäämään liikkumista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa aloitteen johdosta antamassaan lausunnossa, että liikuntapalvelut selvittää ohjelmaan osallistumista. Samalla selvitetään ohjelmaan mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja talousarvio-ohjeiden mukaisesti luopuminen jostain toisesta verkostojäsenyydestä.

Global Active City -verkosto on The Active Well-being Iniativen (AWI) koordinoima maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta liikunnan hyödyistä ja edistää terveyttä ja aktiivisuutta. Kansainvälinen olympiakomitea tukee verkostoa sen toiminnassa.

Ohjelmaan liittyminen antaa mahdollisuuden hyödyntää yli 70 Global Active City -merkin luoneen asiantuntijan ja tutkijan osaamista mm. kaupungin hallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunnan edistämisen saralla. Verkostojäsenyys tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön ja benchmarkkaukseen muiden verkostoon kuuluvien kaupungin kanssa ja kustannustehokasta vertailudataa samankokoisten ja samojen haasteiden parissa painivien kaupunkien kehityksestä ja toimenpiteistä. Ohjelmassa on konkreettisia yhteistyöprojekteja ja se tarjoaa myös kaupungin kumppaneille mahdollisuuden osallistua verkoston toimintaan ja tilaisuuksiin.

Tampereen kaupunki on ollut Global Active City -verkoston epävirallisena pilottikaupunkina vuosina 2015–2017. Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella Tampereen kaupunki on hyötynyt ohjelmasta mm. uusien ideoiden ja muualla hyväksi koettujen toimintamallien kautta. Ohjelma on vahvistanut Tampereen imagoa poikkihallinnollisena liikkumisen edistäjänä osana kansainvälistä verkostoa.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä liikkumisohjelmassa liikkumisen edistäminen nostetaan yhdeksi kaupungin strategiseksi kärkihankkeeksi. Kasvava hyvinvointi- ja terveystietoisuus näkyy lisääntyvänä tarpeena ja kiinnostuksena uudenlaisille palveluille, olosuhteille, yritystoiminnalle ja digitaalisille innovaatioille. Kaupunginhallitus katsoo, että liittyminen Global Active City -ohjelmaan tukisi näitä tavoitteita.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.02.2019 § 35

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa selvitykseen tekemistä koskien Helsingin kaupungin osallistumista Global Active City -ohjelmaan. Helsingin kaupungin liikuntapalvelut selvittävät Helsingin kaupungin mahdollisuutta osallistua kansainvälisen Olympiakomitean tukemaan Global Active City -ohjelmaan. Mahdollisen liittymisen yhteydessä tulee myös pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä yhtenä kokonaisuutena ja pohtia myös mahdollisuutta luopua jostakin verkostojäsenyydestä. Lisäksi tulee myös selvittää Active City -ohjelmaan liittyvät mahdolliset kustannukset sekä mahdollinen järjestöistä eroaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet.

Global Active City -verkosto on The Active Well-being Iniativen (AWI) koordinoima, maailmanlaajuinen hanke, jonka ovat perustaneet TAFISA (The Association for International Sport for All) yleisenä tavoitteenaan lisätä tietoisuutta urheilun ja liikunnan hyödyistä sekä EVALEO, joka on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on terveyden ja aktiivisuuden kehittäminen ja edistäminen. Lisäksi kansainvälinen Olympiakomitea (IOC) tukee verkostoa toiminnassaan.

Global Active City -ohjelmaan liittyminen antaa mahdollisuuden hyödyntää yli 70 asiantuntijan ja tutkijan asiantuntemusta, jotka ovat auttaneet luomaan Global Active City -merkin, muun muassa kaupungin hallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunnan edistämisen saralla. Ohjelmaan liittymisen kautta Helsingin kaupungista tulee myös osa hyvin näkyvää maailmanlaajuista ohjelmaa. Verkostojäsenyys tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön ja benchmarkkaukseen muiden verkostoon kuuluvien kaupungin kanssa, saada kustannustehokkaasti vertailudataa samankokoisten ja samojen haasteiden parissa painivien kaupunkien kehityksestä ja toimenpiteistä, toteuttaa konkreettisia yhteistyöprojekteja sekä tarjota helsinkiläisille kumppaneille mahdollisuuden osallistua verkoston toimintaan ja tilaisuuksiin.

Suomesta Tampereen kaupunki on ollut verkoston epävirallisena pilottikaupunkina vuosina 2015–2017. Verkostoyhteistyö oli osa kaupungin Liikkuva Tampere -projektia, joka oli Tampereen kaupungin projektoima ohjelma, jossa tavoiteltiin monitoimijaista ja poikkihallinnollista toimintatapaa tamperelaisten liikkumisen edistämiseksi. Tampereen kaupunki hyötyi verkostosta uusien ideoiden ja muualla toteutettujen, hyväksi koettujen toimintamallien kautta. Lisäksi kaupunki koki, että Global Active City -verkosto vahvisti kaupungin imagoa poikkihallinnollisena liikkumisen edistäjänä osana kansainvälistä verkostoa

Kaupunginhallituksen päättämässä Helsingin kaupungin liikkumisohjelmassa, vuosille 2017–2021, liikkumisen edistämisen nostetaan yhdeksi kaupungin strategiseksi kärkihankkeeksi. Ohjelman konkreettisena tavoitteena on kasvattaa liikkumisen osuutta ja vastaavasti vähentää istumisen määrää helsinkiläisten elämänkulussa. Helsingin kasvava hyvinvointi- ja terveystietoisuus näkyy myös lisääntyvänä tarpeena ja kiinnostuksen kohteena uudenlaisille palveluille, olosuhteille, yritystoiminnalle ja digitaalisille innovaatioille. Global Active City -ohjelma mahdollisesti tukisi näitä edellä mainittuja tavoitteita.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Kaisa Mari Laine, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87878

kaisa.mari.laine@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi