Helsingin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011730
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 818 §

Helsingin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin liitteen 1 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit 26.5.2019.

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan siinä äänestyspaikassa, joka on hänelle äänestysalueen perusteella äänioikeusrekisterissä osoitettu.

Tiedot kunkin äänestysalueen äänestyspaikasta tulevissa eduskuntavaaleissa tulee olla tallennettu vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään viimeistään 25.1.2019 klo 12. Europarlamenttivaalien tiedot siirtyvät automaattisesti pohjatietoihin.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.4.2018 § 87 jakaa Helsingin 169 äänestysalueeseen. Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan siinä äänestyspaikassa, joka on hänelle äänestysalueen perusteella äänioikeusrekisterissä osoitettu.

Useimmat ehdotettavat vaalihuoneistot sijaitsevat kaupungin tiloissa. Näin pyritään turvaamaan äänestyspaikkojen pysyvyys. Liitteestä 1 ilmenevät ehdotettavat äänestyspaikat ensi kevään vaalien 169 äänestysalueelle.

Äänestyspaikat on pyritty sijoittamaan äänestysalueella mahdollisimman keskeisiin, esteettömiin ja helposti saavutettaviin tiloihin. Valtaosa äänestyspaikoista esitetään sijoitettavaksi samoihin tiloihin kuin aikaisemmissa vaaleissa, jotta äänestäjien on mahdollisimman helppo löytää äänestyspaikka. Joillakin äänestysalueilla esitetään äänestyspaikkaan muutosta mm. suunniteltujen korjausten ja remonttien takia.

Äänestyshuoneistoja valittaessa on erityistä huomioita kiinnitetty tilojen esteettömyyteen. Äänestyspaikoissa mahdollisesti esiintyneitä puutteita on korjattu yhteistyössä mm. kaupunkiympäristön toimialan, Staran, Palmia Oy:n ja äänestyspaikkana toimivien tilojen edustajien kanssa.

Sulje

Keskusvaalilautakunta 27.11.2018 § 22

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määräämistä vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin sekä mahdollisesti samaan aikaan järjestettäviin maakuntavaaleihin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi