Hankesuunnitelman hyväksyminen, Lasten päiväkoti Kukkaniitty ja daghemmet Blomängen

HEL 2018-011777
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 246 §

Päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Vartiokylään rakennettavan, päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen 13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 1 885 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 800 000 euroa lokakuun 2018 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Uudisrakennushankkeen tarkoituksena on korvata nykyiset Vartiokylässä sijaitsevat päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin sekä vuokratiloissa toimivan daghemmet Botbyn tilat. Uudisrakennus rakennetaan päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin nykyisen kiinteistön paikalle. Uudisrakennushankkeen seurauksena päiväkotipaikkojen määrä Vartiokylän alueella kasvaa 55 paikalla.

Uudisrakennushankkeen kustannusarvio on 7 800 000 euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa marraskuussa 2019 ja hankkeen on määrä valmistua joulukuussa 2020.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Se on laadittu kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä.

Sulje

Nykyiset päiväkodit ja uudisrakennuksen tarpeellisuus

Päiväkoti Kukkaniitty ja daghemmet Blomängen toimivat Vartiokylässä vuonna 1982 valmistuneessa rakennuksessa osoitteessa Kukkaniityntie 19. Rakennus on peruskorjausiässä ja sen talotekninen varustus on käyttöikänsä päässä. Daghemmet Botby toimii osoitteessa Kauppakartanonkatu 16 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamissa vuokratiloissa, jotka on päätetty purkaa.

Vartiokylän alueen 1−6-vuotiaiden määrässä ei väestöennusteen mukaan ole odotettavissa suuria muutoksia, mutta alueella tarvitaan tiloja, jotka mahdollistavat varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvun. Päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin nykyisen rakennuksen pohjaratkaisu ei ilman raskaita muutoksia palvele varhaiskasvatuksen tavoitteita eikä rakennuksen laajentaminen onnistu. Rakennuksen korvaaminen tilapaikkaluvultaan suuremmalla uudisrakennuksella on arvioitu kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma ja tilapaikat

Uudisrakennushankkeen laajuus on 1 885 brm² / 1 225 htm². Kaksikerroksinen uudisrakennus on betonirunkoinen, ja sen julkisivumateriaalina on tiili ja vesikatteena konesaumattu peltikatto. Ulkovarasto on puurunkoinen ja puuverhoiltu. Hanke sisältää myös päiväkodin pihan (2 257 m²) rakentamisen.

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan noin 190 1−6-vuotiaalle lapselle. Päiväkoti Kukkaniityssä on tällä hetkellä 72 tilapaikkaa, daghemmet Blomängenissä 35 ja daghemmet Botbyssä 28. Uudisrakennuksen tilapaikat jakautuvat siten, että suomenkieliselle varhaiskasvatukselle tulee 106 ja ruotsinkieliselle 84 tilapaikkaa. Vartiokylän alueen paikkamäärä kasvaa uudisrakennuksen myötä 55:llä.

Hankkeen toteutusvastuu ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelut.

Hankkeen toteutuksen on tarkoitus alkaa marraskuussa 2019 ja valmistua joulukuussa 2020.

Rakentamiskustannukset ja vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 7 800 000 euroa (4 138 e/brm²) lokakuun 2018 kustannustasossa.

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 uudisrakennushankkeelle on varattu yhteensä 7 500 000 euroa vuosille 2019−2020.

Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan määritelty sisäinen vuokra on arviolta 48 164 euroa kuukaudessa ja 577 973 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on 31,69 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 25,83 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 5,86 euroa/htm². Neliövuokran perusteena on 1 520 htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta.

Uudisrakennuksen valmistuminen nostaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuosittaisia vuokrakustannuksia noin 350 000 eurolla verrattuna päiväkoti Kukkaniityn, daghemmet Blomängenin ja daghemmet Botbyn nykyisten tilojen kustannuksiin.

Tarvittavat väistötilat

Koska uudisrakennus sijoittuu nykyisen kiinteistön paikalle, päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin noin sadalle lapselle tarvitaan väistötilat nykyisen rakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen rakentamisen ajaksi. Alustavien suunnitelmien mukaan väistötilat sijoitetaan Botby grundskolan pihan ja sen viereisen puistoalueen rajalle. Väistötiloja tarvitaan noin 20 kuukauden ajan.

Väistötilojen kustannukset 20 kuukauden ajalta ovat arviolta 1 500 000 euroa (alv. 0 %). Hinta-arvio perustuu lyhyeen vuokra-aikaan ja jatkosuunnittelun aikana pyritään löytämään edullisempi ratkaisu. Väistötilakustannukset eivät sisälly hankesuunnitelmassa esitettyihin rakentamiskustannuksiin.

Hankesuunnitelman valmistelu ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kesken. Suunnittelun aikana on kuultu ympäristöpalveluiden, rakennusvalvontapalveluiden ja pelastuslaitoksen asiantuntijoita sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 5.3.2019 § 97 hyväksynyt uudisrakennuksen tarveselvityksen ja antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on käsitellyt tarveselvitystä omalta osaltaan 5.2.2019 § 5 ja esittänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sen hyväksymistä.

Sulje

Kaupunginhallitus 01.04.2019 § 225

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.03.2019 § 97

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan tarveselvityksen päiväkoti Kukkaniitty ja daghemmet Blomängen uudisrakennuksesta. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Kukkaniityntie 19, 00950 Helsinki.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialan 13.12.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkodin osoitteeseen Kukkaniityntie 19, 00950 Helsinki.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen@hel.fi

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 05.02.2019 § 5

Framställning

Svenska sektion beslutade föreslå för fostrans- och utbildningsnämnden att det i bifogade behovsutredning beskrivna nybygget för daghemmet Kukkaniitty och daghemmet Blomängen godkänns. Nybygget finns på adressen Blomängsvägen 19, 00950 Helsingfors.

Samtidigt beslutade sektionen justera protokollet till denna del omedelbart på mötet.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
Upplysningar

Pirjo-Riitta Sihvonen, planerare, telefon: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 13.12.2018 § 141

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle lpk Kukkaniityn ja dh Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen 13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on 1 885 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 800 000 euroa lokakuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot

Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Hankesuunnitelman liitteet (Kukkaniitty ja Blomängen)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.