Esitys Opetus- ja kulttuuriministeriölle Cultura-säätiön hallitukseen valittavasta jäsenestä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011789
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 116 §

Esitys Opetus- ja kulttuuriministeriölle Cultura-säätiön hallitukseen valittavasta jäsenestä

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti johtaja Antti Mannista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta Cultura-säätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi, joka alkaa säätiön vuoden 2019 vuosikokouksen päättyessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Cultura-säätiön tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja monialaista integraatiota. Säätiön tarkoituksena on myös edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Cultura-säätiön hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi alkoi vuoden 2016 helmikuussa ja päättyy vuoden 2019 vuosikokouksen päättyessä. Säätiön sääntöjen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee jäsenet hallituksen seuraavalle toimikaudelle vuoden 2019 helmikuun loppuun mennessä. Cultura-säätiön sääntöjen mukaan jokainen säätäjä voi esittää hallitukseen yhtä jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Säätiön perustajajäseniksi tulivat Suomen valtion opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen, Lappeenrannan ja Joensuun kaupungit sekä Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (Faro) ja Suomi-Venäjä-Seura ry.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Helsingin kaupunkia esittämään hallitukseen yhtä jäsentä. Hallituksen jäseneksi esitettävä johtaja Antti Manninen on toiminut hallituksen jäsenenä myös kuluvalla kaudella.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Jäsenen nimeämispyyntö

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.