Valtuustoaloite, työsuhdeasuntoja kaupungin henkilöstölle

HEL 2018-011974
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 613 §

V 25.9.2019, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Martina Harms-Aallon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: lisätään toiseksi viimeiseksi kappaleeksi:

"Kaupunginhallitus edellyttää työsuhdeasuntojen parempaa hyödyntämistä työvoimapula-alojen rekrytoinnissa ja seurantaa siitä, vaikuttaako määräajan poistaminen asuntojen riittävyyteen."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 13
Elisa Gebhard, Kaisa Hernberg, Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 2 - 13.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: lisätään uusi kappale: Kaupunginhallitus edellyttää työsuhdeasuntojen parempaa hyödyntämistä työvoimapula-alojen rekrytoinnissa ja seurantaa siitä, vaikuttaako määräajan poistaminen asuntojen riittävyyteen.

Jäsen Valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa Ei valtuustoryhmää
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ei valtuustoryhmää 0 6 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 2 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Martina Harms-Aallon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Martina Harms-Aalto ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi mahdollisuutta palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi. Aloitteen mukaan palvelussuhdeasuntoja tulisi käyttää työvoiman houkuttelemiseksi työvoimapulasta kärsivillä aloilla, kuten esimerkiksi päivähoito, kotihoito sekä varhaiskasvatuksen opettajat/ pedagogit. Aloitteessa todetaan, että vuoden 2019 palkankorotukset eivät riitä houkuttelemaan työvoimaa Helsinkiin, jossa on kalliimmat asumiskustannukset kuin Helsingin ulkopuolella.

Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 13.5.2019 kokouksessaan, ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistelussa otetaan huomioon seuraavat tavoitteet:

- korotetaan osuutta, joka kaupungin omasta asuntotuotannosta varataan työsuhdeasunnoiksi, tavoitteena kaksinkertaistaa työsuhdeasuntojen määrä nykyisestä,

- otetaan työsuhdeasuntojen tarjoaminen strategisesti osaksi työvoimapula-alojen rekrytointia ja

- korotetaan enimmäisasumisaikaa 5 + 2 vuodesta 10 vuoteen.

Kaupungilla on eri toimialoilla palvelussuhdeasuntoja yhteensä 2 653 kappaletta ja niissä asuu henkilöstöstä 6,9 %. Palvelussuhdeasunnoista valtaosa, noin 1 600 asuntoa on sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön käytössä ja noin 500 asuntoa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä, ja loput muilla toimialoilla. Asuntoja oli vuoden 2018 lopussa vapaana noin 260. Palvelussuhdeasuntojen vuokraamistoimintaa hoitaa kaupunkiympäristön toimialan asuntovuokrausyksikkö, jonka ilmoituksen mukaan palvelussuhdeasuntoja on ollut hyvin tarjolla ja asuntojen kysyntään on pystytty vastaamaan.

Helsingin kaupunki omistaa kokonaisuudessaan noin 60 000 asuntoa. Palvelussuhdeasuntoina käytetään pääasiassa Koy Auroranlinnan vapaarahoitteisia asuntoja. Asunnot on kiintiöity toimialoille. Viime vuosina asuntojen käyttö palvelussuhdeasuntoina on vähentynyt. Mikäli asuntoja ei tarvita palvelussuhdeasuntokäytössä, on niitä voitu vapauttaa vuokrattavaksi vapaille markkinoille. Mikäli palvelussuhdeasuntojen tarve puolestaan kasvaa, voidaan vapautuvat asunnot ottaa jälleen palvelussuhdeasuntokäyttöön. Käytäntö on ollut hyvin joustava ja sillä on voitu tukea hyvin henkilöstön asuntotarvetta. Kaupungin työntekijöillä on myös mahdollisuus hakea kaupungin vuokra-asuntoa tai asumisoikeusasuntoa, kuten muillakin helsinkiläisillä. Kaupungin yleisten vuokra-asuntojen myöntämisessä priorisoidaan Helsinkiin muuttaneita, joilla on Helsingissä työpaikka. Edellä kuvatusta johtuen palvelussuhdeasuntokannan varsinaiseen lisäämiseen ei ole tarvetta.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että palvelussuhdeasuntoja ei jatkossa kytkettäisi toimialoihin, vaan että asuntoja olisi mahdollisuus tarjota vieläkin joustavammin asuntotarpeen mukaan. Tämä lisäisi myös asuntojen kierron toimivuutta.

Kaupunginhallituksen palvelussuhdeasuntoperiaatteita koskevan päätöksen mukaan palvelussuhdeasuntoja on tällä hetkellä käytetty ja käytetään rekrytoinnin tukena ja palvelutoiminnan turvaamiseksi.

Palvelussuhdeasunto myönnetään nykyisin määräajaksi (5 + 1 + 1 vuotta) asuntojen kierron mahdollistamiseksi. Määräaikaisessa asumisoikeudessa on kyse sopeuttamisajasta, jonka kuluessa on voinut hakea uutta asuntoa vapailta markkinoilta ja asuntokierto on tällä tavalla varmistettu. Aloitteessa ehdotettu 10 vuoden aika on siinä määrin pitkä, että tämä ei enää toisi samanlaista vaihtuvuutta palvelussuhdeasuntoihin kuin nykykäytäntö. Työntekijät perheineen kiinnittyisivät myös vahvemmin asuntoalueisiinsa ja niiden palveluihin, jolloin muuttaminen 10 vuoden määräajan kuluttua saattaisi olla haasteellista. Asumisoikeutta pidennettäessä kaupunginhallitus pitää parempana vaihtoehtona sitä, että palvelussuhdeasunnot kytketään palvelussuhteen kestoon ilman erillistä määräaikaa ja kehottaa kaupunginkansliaa ja toimialoja muuttamaan käytännön tällaiseksi.

Hallintosäännön 30 luku 11 § 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 560

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

13.05.2019 Palautettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 300

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi